Dla niepełnosprawnych

Likwidacja barier

Likwidacja barier

Bariery architektoniczne i techniczne w prawie budowlanym

Podstawą prawną jest: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t .Dz. U. z. 2016 r. poz. 290), która w art. 5. ust., 1 pkt. 4 mówi:

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Szczegółowe przepisy regulujące dostosowanie wszelkich obiektów budowlanych do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się w: Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Przepisy stanowią m.in., że:

 1. Obiekty użyteczności publicznej i budynki mieszkalne wielorodzinne muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego, niebędący budynkiem koszarowym oraz każdy inny budynek mający najwyższa kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób, w których różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacja nadziemną niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m a także mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej należy wyposażyć w dźwig osobowy.
 3. Dojścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być utwardzone o szerokości minimalnej 1,5 m; przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać.
 4. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposażonym w dźwigi należy wykonać pochylnię lub zainstalować odpowiednie urządzenie techniczne, umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierającej miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
 5. Budynek średniowysoki i wyższy - budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego, z wyłączeniem budynku koszarowego, a także inny budynek, w którym co najmniej jedna kondygnacja nadziemna z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób znajduje się powyżej 12 m ponad poziomem terenu, oraz dwukondygnacyjny i wyższy budynek opieki zdrowotnej i opieki społecznej należy wyposażyć w dźwigi osobowe.
 6. Budynek mieszkalny wielorodzinny, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, wyposażony w dźwigi, ma mieć zapewniony dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym
 8. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 9. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
 10. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.
 11. W ustępie publicznym, co najmniej jedna kabina powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 12. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do likwidacji barier

Zgodnie z rozporządzeniem ze środków Funduszu może być dofinansowana likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier funkcjonalnych osoba niepełnosprawna składa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w pokoju nr 49 na I piętrze.

Bariery architektoniczne

1. O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych będą mogły ubiegać się:  

a) osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji  lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności  05-R (dysfunkcja narządu ruchu), 04-0 (choroby narządu wzroku), 10-N ( choroba neurologiczna)

b) osoby  całkowicie niezdolne do pracy  lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności  05-R (dysfunkcja narządu ruchu), 04-0 (choroby narządu wzroku), 10-N ( choroba neurologiczna)

c) dzieci i młodzież z przyznaną niepełnosprawnością, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności  05-R (dysfunkcja narządu ruchu), 04-0 ( choroby narządu wzroku), 10-N ( choroba neurologiczna)

d) osoby posiadające orzeczenie ZUS  winny okazać zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę  likwidacji barier

e) osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat, nie uzyskały dofinansowania ze środków PFRON na to samo urządzenie np. schodołaz, czy też roboty przystosowujące to samo pomieszczenie np. łazienkę.

Okres karencji dotyczy również sytuacji, w której osoba, chciałaby przystosować np. łazienkę w nowym lokalu mieszkalnym, a otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON do przystosowania łazienki w  ciągu ostatnich 5 lat.

2. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte w ramach dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z dysfunkcją narządu ruchu oraz chorobą neurologiczną, potwierdzoną orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:

a) budowa pochylni bądź podjazdu do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu,

b) dostawa, zakup i montaż:

 • podnośnika,
 • platformy schodowej,
 • transportera schodowego,
 • innych urządzeń do transportu pionowego, schodołaz

c) dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych,

d) roboty polegające na:

 • likwidacji progów,
 • likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,

e) przystosowanie drzwi:

 • zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, pozostałych – co najmniej 80 cm,
 • zakup i montaż drzwi przesuwnych,
 • zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych przyciskiem (dla Wnioskodawców o niesprawnych rękach),
 • zakup i wymiana drzwi balkonowych,
 • zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu – dla Wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód, będących jednocześnie osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub osobami uczącymi się,

f) dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez Wnioskodawcę poruszającego się  na wózku inwalidzkim zamieszkującego z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie  w pokoju użytkowanym  przez Wnioskodawcę.

g) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem) na posadzkę antypoślizgową, jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się, w szczególności roboty izolacyjne podłóg, wykonanie podkładów i posadzki – w łazience, pomieszczeniu WC, kuchni, przedpokoju i jednym pokoju,  użytkowanym  przez Wnioskodawcę,

h) adaptacja pomieszczeń na łazienkę i WC, a także przystosowanie już istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb Wnioskodawcy, w tym: powiększenie pomieszczeń, zakup i montaż wanny niskiej, antypoślizgowej bądź kabiny prysznicowej z brodzikiem bezprogowym bądź wykonanie brodzika z płytek (ew. wraz z zakupem i montażem drzwi prysznicowych),położenie glazury na ścianie do wysokości urządzeń sanitarnych.

3. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte w ramach dofinansowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, potwierdzone orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:

a) dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych

b) roboty polegające na:

 • likwidacji progów,
 • likwidacji poziomów podłogi,

c) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem) na posadzkę antypoślizgową, jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się, w szczególności roboty izolacyjne podłóg, wykonanie podkładów i posadzki – w łazience, pomieszczeniu WC, kuchni i przedpokoju i  jednym pokoju,  użytkowanym  przez Wnioskodawcę

d) oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą

e) dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez Wnioskodawcę poruszającego się  na wózku inwalidzkim zamieszkującego z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie w pokoju użytkowanym przez wnioskodawcę

f) przystosowanie już istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb Wnioskodawcy, w tym:  zakup i montaż wanny niskiej, antypoślizgowej bądź kabiny prysznicowej z brodzikiem bezprogowym bądź wykonanie brodzika z płytek (ew. wraz z zakupem i montażem drzwi prysznicowych)położenie glazury na ścianie do wysokości urządzeń sanitarnych.

Bariery techniczne

1. O dofinansowanie do likwidacji barier  technicznych będą mogły  ubiegać  się :

a) osoby  całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji  lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności  05-R (dysfunkcja narządu ruchu), 04-0 (choroby narządu wzroku), 10-N (choroba neurologiczna)

b) osoby  całkowicie niezdolne  do pracy lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności  05-R (dysfunkcja narządu ruchu), 04-0 (choroby narządu wzroku), 10-N ( choroba neurologiczna)

c) dzieci i młodzież z przyznaną niepełnosprawnością, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym symbolem  przyczyny niepełnosprawności  05-R (dysfunkcja narządu ruchu), 04-0 (choroby narządu wzroku), 10-N ( choroba neurologiczna)

d) osoby posiadające orzeczenie ZUS winny okazać zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę  likwidacji barier.

2. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte w ramach dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z dysfunkcją narządu ruchu oraz chorobą neurologiczną potwierdzoną orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:

a) zakup i montaż systemu wideodomofonowego lub domofonowego,

b) zakup i montaż urządzenia wspomagającego „SAM” dla osób z porażeniem czterokończynowym,

c) zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię gazową lub węglową w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej

d) zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania bramy wjazdowej – dla Wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód, będącymi jednocześnie osobami  prowadzącymi działalność gospodarczą zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub osobami uczącymi się.

e) zakup krzeseł toaletowych, wózków toaletowo-prysznicowych, wózków i taboretów sedesowych oraz nastawek toaletowych,

f) zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych,

g) zakup i montaż krzesełka prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie z wanny bądź prysznica,

h) zakup podnośnika transportowo-kąpielowego oraz zakup łóżka rehabilitacyjno – ortopedycznego

i) wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej, zamieszkującej z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie,

j) przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim, w tym:

 • obniżenie i obudowa zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, umożliwiające dojazd wózkiem inwalidzkim,
 • zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach, zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90º (do 170º).

k) dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej   posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których nie    dotyczy program „ AKTYWNY SAMORZĄD” .

3. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte w ramach dofinansowania dla osób niepełnosprawnych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku potwierdzone orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:

a) zakup i montaż systemu domofonowego,

b) zakup urządzeń mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych lub innych, które posiadają interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki,

c) zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej

d) zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz zakup łóżka rehabilitacyjno – ortopedycznego

e) zakup i montaż krzesełka prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie z wanny bądź prysznica,

f) wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia,

g) wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej, zamieszkującej z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie,

h) aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód

i) zakup mebli kuchennych  dostosowanych do niepełnosprawności

j) zakup zmywarki w przypadku osób samotnych

k) dofinansowanie do pieca ekologicznego  z podajnikiem bezobsługowym.

Bariery w komunikowaniu się

1. O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się będą mogły ubiegać się:

a) osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w wieku produkcyjnym, aktywne zawodowo lub nie aktywne zawodowo uczące się w szkole policealnej, studiujące w szkole wyższej), mające trudności w porozumiewaniu się z zaznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 04-0 (choroby narządu wzroku) 10-N (choroba neurologiczna) w sytuacji kiedy pomoc nie dotyczy programu „Aktywny Samorząd”

b) osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w wieku produkcyjnym), poruszające się na wózku inwalidzkim lub obłożnie chore, które ze wzg. na schorzenie narządu ruchu nie mogą podjąć pracy zarobkowej z zaznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R,) 10-N ( choroba neurologiczna) w sytuacji, kiedy pomoc nie dotyczy programu „ Aktywny Samorząd”

c) osoby całkowicie niezdolne do pracy lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w wieku produkcyjnym, aktywne zawodowo lub nie aktywne zawodowo uczące się w szkole policealnej, studiujące w szkole wyższej), mające trudności w porozumiewaniu się z zaznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu), 04-0 (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) 10-N ( choroba neurologiczna) w sytuacji kiedy pomoc nie dotyczy programu „Aktywny Samorząd”

d) dzieci i młodzież z przyznaną niepełnosprawnością, mające trudności w porozumiewaniu się z zaznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności  03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, autyzm), 04-0 (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu  ruchu) 10-N ( choroba neurologiczna) w sytuacji kiedy pomoc  nie dotyczy programu „Aktywny Samorząd”

e) osoby posiadające orzeczenie ZUS winny okazać  zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę  likwidacji barier w komunikowaniu się.

2. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte w ramach dofinansowaniadla osób niepełnosprawnych ruchowo, z dysfunkcją narządu ruchu oraz chorobą neurologiczną, potwierdzoną orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:

a) zakup aparatu telefonicznego bezprzewodowego

b) zakup i montaż faksu, telefaksu

c) zakup sprzętu komputerowego i oprzyrządowania komputerowego (skorelowane z konkretną niepełnosprawnością) dla dorosłych osób niepełnosprawnych z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych bądź zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracę (okres zarejestrowania minimum 6 miesięcy) oraz młodzieży i dzieci – powyżej 7 roku życia uczących się, osoby w normie intelektualnej; dofinansowanie sprzętu musi być ściśle związane z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej, potwierdzonymi przez lekarza oraz innego specjalistę (np. pedagoga, psychologa, logopedy –  w przypadku korzystania z jego porad)

d) zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiającego dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką łączność za pośrednictwem komputerów i sieci telefonicznej.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby, których nie dotyczy program „Aktywny Samorząd”.

3. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte w ramach dofinansowania dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku potwierdzone orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:

a) zakup i montaż aparatów telefonicznych z klawiaturą brajlowską bądź z klawiaturą zawierającą powiększone znaki

b) zakup urządzeń  i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich ( w tym maszyny do pisania pismem Braille,a)

c) zakup urządzeń optycznych i elektrooptycznych ( powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe, itp.)

d) zakup  magnetofonu, radiomagnetofonu lub dyktafonu

e) zakup sprzętu komputerowego i oprzyrządowania komputerowego (skorelowane z konkretną niepełnosprawnością) dla dorosłych osób niepełnosprawnych z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych bądź zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracę (okres zarejestrowania minimum 6 miesięcy) oraz młodzieży i dzieci – powyżej 7-mego roku życia uczących się, osoby w normie intelektualnej; dofinansowanie sprzętu musi być ściśle zwiane z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej, potwierdzonymi przez lekarza oraz innego specjalistę (np. pedagoga, psychologa) – w przypadku korzystania z jego porad

f) zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiającego dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką łączność za pośrednictwem komputerów i sieci telefonicznej

g) zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille`a

h) zakup syntezatora mowy

i) zakup telefonu komórkowego wraz z programem mówiącym i/lub powiększającym znaki

j)  zakup  zegarka dostosowanego do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby, których nie dotyczy program „Aktywny Samorząd”.

4. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte w ramach dofinansowania  dla osób niepełnosprawny dla osób z dysfunkcją narządu słuchu bądź narządu mowy oraz autyzmem, potwierdzone orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:

a) zakup i montaż faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu lub pagera

b) zakup i montaż aparatów telefonicznych (w tym z cewką indukcyjną w słuchawce lub wzmacniaczem) bądź zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego

c) zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku

d) zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku (przewodowych i bezprzewodowych)

e) zakup komunikatorów przenośnych dla osób niemówiących

f) zakup sprzętu komputerowego i oprzyrządowania komputerowego (skorelowane z konkretną niepełnosprawnością) dla dorosłych osób niepełnosprawnych z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych bądź zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracę (okres zarejestrowania minimum 6 miesięcy) oraz młodzieży i dzieci – powyżej 7-mego  roku życia uczących się, osoby w normie intelektualnej; dofinansowanie sprzętu musi być ściśle zwiane z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej, potwierdzonymi przez lekarza oraz innego specjalistę (np. pedagoga, psychologa) – w przypadku korzystania z jego porad

g) zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiającego dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką łączność za pośrednictwem komputerów i sieci telefonicznej

h) zakup zestawu do komunikacji alternatywnej i wspomagającej – Mówik + ,tablet

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby, których nie dotyczy program „Aktywny Samorząd.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

1.O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  mogą się ubiegać :

a) osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji  lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności

b) osoby całkowicie niezdolne do pracy lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

c) dzieci i młodzież niepełnosprawna z ustaloną niepełnosprawnością 

d) jeżeli  przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie, obliczony za kwartał  poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art.2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia  1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,     

 -65% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art.2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia  1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - w przypadku osoby samotnej.

2 Wysokość dofinansowania wynosi:

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny

b) do 150% sumy kwoty limitu  wyznaczonym przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego.

Dofinansowanie do aparatu słuchowego  będzie   przysługiwać osobom niepełnosprawnym   oraz dzieciom niepełnosprawnym z zaznaczoną w orzeczeniu o niepełnosprawności przyczyną niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby  słuchu)

Dofinansowanie do organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, pod warunkiem posiadania  przez wnioskodawcę pozostałych  środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł. Wnioskodawca może złożyć 1 wniosek na dofinansowanie w danym roku.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, przy ulicy Opolskiej 9, pok.49, I piętro, tel. 32 4349649

Polecamy