Dla niepełnosprawnych

Podstawowe ulgi

Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Środki finansowe PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:

 • przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej
 • finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
 • dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu

Zadania te realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy
ul. Pszczyńska 134
tel. 32 47 14 405.

Rehabilitacja społeczna

Zadania dofinansowane ze środków PFRON

 • dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • dofinansowanie   likwidacji   barier   architektonicznych,  w  komunikowaniu się i technicznych,
 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 • „Aktywny Samorząd”.

Zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Opolska 9
tel. 32 43 49 649.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Służy do korzystania z ulg komunikacyjnych i innych uprawnień. Wydawana jest przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Chrobrego 39; tel. 32 42 37 202. Wniosek w tej sprawie można pobrać również w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój pok. 165 B; tel. 32 47 85 371.

Karta parkingowa

Karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:

 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnianiepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Podstawą do ubiegania się o kartę parkingową jest wydanie przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia. W punkcie 9 orzeczenia musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym o wskazaniu do wydania karty parkingowej, tj.: pkt 9 orzeczenia musi zawierać sformułowanie -„spełnia”.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie. Karta parkingowa potwierdza uprawnienia do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa.

Wydawana jest przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Chrobrego 39; tel. 32 42 37 202. Wniosek można złożyć osobiście w Rybniku lub za pośrednictwem poczty.

Ulgi podatkowe (odliczenia od podatku)

Wydatki na cele rehabilitacyjne – Pit O

Informacji udziela Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju
tel. 32 47 61 471.

Ulgowe bilety na baseny

W naszym mieście osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg przy wejściu na baseny:

 • basen Laguna – bilet ulgowy dla osoby niepełnosprawnej ruchowo i opiekuna,
 • basen przy ul. Witczaka – bilet bezpłatny dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna.
Polecamy