Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

PROGRAM „ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje
o rozpoczęciu realizacji programu „Zajęcia klubowe WTZ” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności
i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjenci, adresaci programu i podmioty udzielające pomocy w ramach programu
Beneficjentami programu są:

 1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku
  z podjęciem zatrudnienia,        
 2.  osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.


Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

 

Warunki uczestnictwa w programie        
Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej
w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

 1. PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
 2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
 3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60.         

Termin przyjmowania wniosków:

 • dla zajęć klubowych, które będą odbywać się przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego) termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się od dnia 15 października a upływa z dniem 10 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok realizacji programu
 • dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku realizacyjnego) oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wniosków zwiększyła się liczba beneficjentów, termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się od dnia 15 maja
  a upływa z dniem 10 czerwca danego roku.

Złożenie wniosku po wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.