Ekologia

Dotacje

Osoby fizyczne mogą otrzymać dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

O częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby, które planują realizację:

- budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku,

- likwidacji pozaklasowego węglowego kotła c.o. i zastąpienie go energooszczędnym kotłem c.o. opalanym gazem, olejem opałowym lub zasilanym energią elektryczną, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem c.o. na biomasę oraz kotłem węglowym z automatycznym podajnikiem,

- podłączenia jednorodzinnego budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania,

- zakupu i montażu w nowobudowanych budynkach mieszkalnych energooszczędnych kotłów c.o. na biomasę, opalanych gazem, energią elektryczną oraz ogrzewania elektrycznego,

- zakupu i montażu w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

W celu uzyskania dotacji przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć pisemny wniosek o dotację, a następnie zawrzeć umowę dotacyjną z miastem. Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta, pok. 020 A do chwili wyczerpania się w ciągu roku środków finansowych przeznaczonych na te cele. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia. Można je pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta (pok. 509, bud. A, V piętro) bądź ze strony internetowej www.bip.jastrzebie.pl/ Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta/Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa/Dotacje.

Od 2019 r. uległy zwiększeniu kwoty dotacji do następujących przedsięwzięć:

- likwidacja pozaklasowego węglowego kotła c.o. i zastąpienie go energooszczędnym kotłem c.o. opalanym gazem, olejem opałowym, na biomasę lub zasilanym energią elektryczną oraz zakup i montaż w nowobudowanych budynkach mieszkalnych kotłów c.o. na biomasę, opalanych gazem czy energią elektryczną - dotacja w wysokości 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu, ale nie więcej jak 5000,00 zł,

- zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż:

a) 3000,00 zł – do zakupu i montażu kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji mechanicznej z zastosowaniem rekuperatora,

b) 8000,00 zł – do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych oraz powietrznych i gruntowych pomp ciepła służących do ogrzewania budynku.

Uwaga:

- kocioł węglowy z automatycznym podajnikiem oraz kocioł na biomasę musi spełniać kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według obowiązującej Polskiej Normy w klasie 5 potwierdzone w certyfikacie energetyczno-emisyjnym wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie lub zgodnie z Dyrektywą w sprawie Ecodesign;

- dotacja do zakupu i montażu kotła c.o. węglowego z automatycznym podajnikiem przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w miejską sieć centralnego ogrzewania;

- warunkiem udzielenia dotacji do wymiany kotła c.o. jest udokumentowanie złomowania starego urządzenia grzewczego.

Zasady dotacji dostępne są tutaj.

Szczegółowych informacji w sprawie zasad dotacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 32 4785 326.

Polecamy