Ekologia

Informacje ogólne

System gospodarowania odpadami

Od 1 lipca 2013 r. na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych prowadzi podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

Od 1 lipca 2013 r. na terenie miasta zlokalizowane są dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tj.

1) Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) prowadzony przez Jastrzębski Zakład Komunalny przy ul. Dworcowej 17d w Jastrzębiu-Zdroju.

2) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzony przez podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

Więcej informacji można uzyskać w zakładce: Jak segregować – 4.3 PSZOK.

Podmioty świadczące usługi

Podmioty świadczące usługi na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

W postępowaniu przetargowym na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój została wyłoniona firma  ”EKO” M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna z siedzibą w Rybniku

Kontakt: ”EKO” M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna

ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik

tel. (32) 422-36-73

W postępowaniu przetargowym na organizację i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój został wyłoniony podmiot: Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Transgór” S.A. z siedzibą w Rybniku.

Lokalizacja punktu: ul. Norwida 34 w Jastrzębiu-Zdroju.

Kontakt: Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Transgór” S.A.

ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik

tel. (32) 75-55-492 (Rybnik)

tel. (32) 474-07-52 (Jastrzębie-Zdrój, Norwida 34)

Miejsca zagospodarowania odpadów

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowane są w instalacjach znajdujących się na terenie Regionu III woj. śląskiego zgodnie z przyjętą uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego NR V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022, uchwałą NR V/37/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022, tj.

Lp.

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego

Adres instalacji

Wykaz regionalnych instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Regionie III (RIPOK-MBP)

 
  1.  
 

COFINCO POLAND Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice

ul. Dębina  36

44 – 335 Jastrzębie – Zdrój

 
  1.  
 

SEGO Sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 65, 44 – 251 Rybnik

ul. Oskara Kolberga 65

44 – 251 Rybnik

Wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów
w Regionie III (RIPOK-OZiB)

 
  1.  
 

BEST-EKO Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1, 44-240 Żory

ul. Rycerska 101

44-251 Rybnik

 
  1.  
 

COFINCO POLAND Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice

ul. Dębina  36

44 – 335 Jastrzębie – Zdrój

 
  1.  
 

SEGO Sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 65, 44 – 251 Rybnik

ul. Oskara Kolberga 65

44 – 251 Rybnik

Wykaz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Regionie III

 
  1.  
 

COFINCO POLAND Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29, 40 – 017 Katowice

ul. Dębina 36

44 – 335 Jastrzębie – Zdrój

 
  1.  
 

Hossa Sp. z o.o.

ul. Hotelowa 12, 44 – 213 Rybnik

ul. Oskara  Kolberga 67

44 – 200 Rybnik

Poziomy

Analiza

Polecamy