Ekologia

Właściciel nieruchomości

Definicje

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r, poz. 1399) przez właścicieli nieruchomości rozumie się  także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Pod pojęciem inne podmioty władające nieruchomością należy rozumieć podmioty władające całą daną nieruchomością gruntową, a nie częścią nieruchomości jaką jest np. wynajęty lokal w budynku znajdującym się na nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Obowiązki

Obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi

Polecamy