Ekologia

Opłata i usługa dodatkowa

Stawki opłat

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki opłat:


Jak płacić

TERMINY

Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty należy uiszczać w systemie kwartalnym, tj. w terminie 15 dni następujących po kwartale.

a) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

b) za II kwartał do 15 lipca danego roku,

c) za III kwartał do 15 października danego roku,

d) za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku.

 

Pierwszy termin wniesienia należnej opłaty upłynął 15 października 2013 r. i obejmował miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień (3 kwartał 2013 r.).

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest kwartał.

Przypomina się, iż wysokość opłaty miesięcznej została określona przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do tut. Urzędu Miasta.

 

INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Właściciel nieruchomości dokonuje płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny numer rachunku bankowego.

 

FORMY PŁATNOŚCI

a) płatne gotówką – bez dodatkowych opłat, w kasach Banku Spółdzielczego mieszącego się w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój (parter budynku A) lub w pozostałych placówkach banku mieszczących się na terenie Jastrzębia-Zdroju.

b) przelew na indywidualny rachunek właściciela nieruchomości

 

Uwaga! Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wystawia faktur czy rachunków, podstawą do uiszczenia opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

NIE UREGULOWANIE OPŁAT W TERMINIE

W przypadku, gdy opłata nie jest uiszczana przez właściciela nieruchomości terminowo lub gdy wnoszona jest w niepełnej wysokości, gmina zobowiązana jest wszcząć postępowanie windykacyjne. Należy przez to rozumieć, iż na adres właściciela nieruchomości trafi upomnienie z informacją o zalegającej opłacie. Czas przysługujący takiej osobie na dokonanie zaległej opłaty to 7 dni. Jeśli osoba po tym terminie w dalszym ciągu nie ureguluje należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Usługa dodatkowa

Podstawa prawna:

Uchwała nr VIII.74.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 maja 2018r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr Or-IV.0050.289.2018 z dnia 15.06.2018 w sprawie wzorów formularzy zapotrzebowania na dodatkowe usługi świadczone przez gminę Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Formularze / zlecenia do pobrania:

 

  1. Formularz zapotrzebowania na usługę dodatkową – wyposażenie nieruchomości w pojemnik, jego konserwacja, mycie i dezynfekcja – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. Zlecenie na wykonanie usługi dodatkowej – jednorazowe podstawienie pojemnika, odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. Zlecenie na wykonanie usługi dodatkowej – jednorazowe podstawienie pojemnika, odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  4. Zlecenie na wykonanie usługi dodatkowej – przyjęcie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ponadlimitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpad komunalny pochodzących z nieruchomości zamieszkałej wraz z ich zagospodarowaniem – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
  5. Zlecenie na wykonanie usługi dodatkowej – przyjęcie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ponadlimitowej ilości odpadów zielonych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej wraz z ich zagospodarowaniem – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Polecamy