Ekologia

Odpady

Azbest

Miasto Jastrzębie-Zdrój finansuje w całości koszty zadania polegającego na odbiorze, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów budowlanych zawierających azbest, powstałych przy demontażu pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych, zlokalizowanych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, należących do osób fizycznych.

O sfinansowanie zadania mogą ubiegać się osoby fizyczne mające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której będą demontowane i magazynowane odpady zawierające azbest.

W przypadku altan na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, wymagane jest potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki, na której położona jest altana.

Dopuszcza się możliwość odebrania odpadów magazynowanych na  terenie nieruchomości, a zdemontowanych przed dniem złożenia wniosku. Odpady powinny być odpowiednio zabezpieczone poprzez szczelne ich opakowanie w folię.

W celu ubiegania się o sfinansowanie zadania Wnioskodawca powinien:

1) złożyć w kancelarii Urzędu Miasta, pokój 020 A wniosek o odbiór zdemontowanych odpadów wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania   nieruchomością i informacją  o wyrobach zawierających azbest. We wniosku należy określić planowany termin zdemontowania i przygotowania odpadów do odbioru,
2) fakt przystąpienia do prac polegających na demontażu pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych zgłosić do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój - Wydziału Architektury.

Wnioski należy pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta (pokój 515, budynek A, V piętro).

Zasady dofinansowania dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Szczegółowych informacji w sprawie zasad dofinansowania udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, telefon: 32 4785 322.

Polecamy