Ekologia

Wymień stary kocioł!

Skorzystaj z dotacji.

Każdy użytkownik starego kotła na paliwo stałe zobowiązany jest go wymienić na nowy, co najmniej 5. klasy albo zastosować inne źródło ciepła, takie jak: ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła, itp.

Od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązuje „uchwała antysmogowa”, stanowiąca regulację prawną, dotycząca użytkowania kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe.

Uchwała antysmogowa dotyczy:

 • właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • osób prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW)
 • właścicieli budynków wielorodzinnych
 • spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych
 • samorządów lokalnych

Termin wymiany kotła

Dla kotłów, których eksploatacja (pierwsze uruchomienie) rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. wyznaczone zostały następujące okresy:

 • do końca 2021 r. trzeba będzie wymienić kotły mające więcej niż 10 lat (licząc od daty ich produkcji) lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
 • do końca 2023 r. – kotły eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
 • do końca 2025 r. – kotły eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
 • do końca 2027 r. - kotły spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012.

Konsekwencje za niedostosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej

Kto nie wymieni kotła w terminie określonym „uchwale”, podlega karze grzywny do wysokości 5000 zł, zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń.

Wymień stary kocioł – skorzystaj z dotacji

Dotacji udziela się w przypadku likwidacji pozaklasowego węglowego kotła c.o. i zastąpienie go energooszczędnym kotłem c.o., w wysokości 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu, ale nie więcej niż:

 • 4000,00 zł dla kotła gazowego,
 • 5000,00 zł dla kotła opalanego olejem opałowym,
 • 5000,00 zł dla kotła z automatycznym podajnikiem opalanego biomasą (słoma, odpady drzewne, itp.),
 • 4000,00 zł dla kotła elektrycznego i systemu ogrzewania elektrycznego (podłogowego, ściennego, pieca akumulacyjnego),
 • 4000,00 zł dla kotła węglowego z automatycznym podajnikiem (przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w sieć gazową lub miejską sieć centralnego ogrzewania),
 • 8000,00 zł do powietrznej lub gruntowej pompy ciepła służącej do ogrzewania budynku.

W przypadku podłączenia jednorodzinnego budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania dotacja wynosi 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5000,00 zł.

Można ubiegać się również o dofinansowanie na budowę nowego przyłącza do sieci gazowej do budynku mieszkalnego, w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1200,00 zł.

Szczegółowych informacji w sprawie zasad dotacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, nr tel. 32 4785 326 lub można ich szukać w zakładce ekologia na stronie www.jastrzebie.pl. Dodatkowo można skorzystać z dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Więcej o programie można przeczytać na stronie www.wfosigw.katowice.pl.

Polecamy