Typ OpisDataZdjęcieDodatkowe informacje
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego i powołanie komisji przetargowej Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. SzotkowickiejData zamieszczenia:
13.04.2018 r.
Zdjęcieszotkowicka MPZP

szotkowicka orot
Dodatkowe informacje: tutaj
wykazWykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie–Zdrój, położonej przy zbiegu ulic
Harcerskiej oraz Arki Bożka z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Data zamieszczenia:
08.03.2018 r.
Zdjęcie


mapka nr 2

nr 1 mapka
Dodatkowe informacje: tutaj
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego i powołanie komisji przetargowejprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Klubowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie–Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działki :
- 448/14 o pow. 0.0980 ha, KW GL1J/00010720/6
- 450/14 o pow. 0.3537 ha, KW GL1J/00010720/6
obręb Bzie Zameckie
Data zamieszczenia:
08.03.2018 r.
Zdjęcie

mapka nr 1

mapka nr2
Dodatkowe informacje: tutaj
wykazWykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejData zamieszczenia:
15.02.2018 r.
ZdjęcieDodatkowe informacje: tutaj
wykazWykaz nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowejData zamieszczenia:
15.02.2018 r.
tutaj
wykazWykaz nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Data zamieszczenia:
16.01.2018 r.
ZdjęcieDodatkowe informacje można znaleźć tutaj
wykazWykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, przedmiotem zbycia jest przysługujące Miastu Jastrzębie-Zdrój prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Mazowieckiej w Jastrzębiu-Zdroju.
Data zamieszczenia:
09.01.2018 r.
mazowiecka 1

mazowiecka 2
Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj
wykazWykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie – Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
położonej przy ul. Klubowej w Jastrzębiu-Zdroju
Data zamieszczenia:
09.01.2018 r.
klubowa2

klubowa 1
Zarządzenie można znaleźć tutaj
wykazWykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Data zamieszczenia:
23.11.2017 r.
mapka 1

mapka nr 2
Zarządzenie można znaleźć pod adresem: http://bip.jastrzebie.pl/zarzadzenie/52838/zarzadzenie-nr-or-iv-0050-653-2017
dzierżawa nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony - ul. Małopolska
Szczegóły można znaleźć pod adresem http://bip.jastrzebie.pl/estates/content/52522
Data zamieszczenia:
23.10.2017 r.
Zarządzenie można znaleźć pod adresem http://bip.jastrzebie.pl/ordinances/content/52405
wykazWykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Jastrzębie-Zdrój przeznaczonej do zbycia w formie wniesienia aportu położonej przy ul. Krasickiego Data zamieszczenia: 21.09.2017 r.KrasickiegoZarządzenie można znaleźć pod adresem: http://bip.jastrzebie.pl/ordinances/content/52294
wykazWykaz nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie–Zdrój, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) na rzecz Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o. o. położonej przy ulicy WitczakaData zamieszczenia: 21.09.2017 r.lokalizacja witczaka

MPZP witczaka
Zarządzenie można znaleźć pod adresem: http://bip.jastrzebie.pl/ordinances/content/52285
sprzedażPrzetarg ustny nieoraniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój przy ulicy PodhalańskiejData zamieszczenia: 14.09.2017 r.lokalizacja

MPZP
Zarządzenie można znaleźć pod adresem: http://bip.jastrzebie.pl/ordinances/content/52229

Informacja o wyniku przetargu
Zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że w dniu 18.10.2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy Al. Piłsudskiego 60 sala 130 A, przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Na godzinę 12:00 wyznaczony został termin przeprowadzenia przetargu na niezabudowane działki: 1110/208 o powierzchni 0.1377 ha księga wieczysta GL1J/00020902/9, 1275/182 o powierzchni 0.0054 ha, księga wieczysta GL1J/00009508/4, 1244/213 o powierzchni 0.0281 ha, 1245/213 o powierzchni 0.0328 ha, księga wieczysta GL1J/00009652/8. Wszystkie działki znajdują się w obrębie Jastrzębie Zdrój k.m. 7.
Cena wywoławcza 110 000,00 zł netto (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium wynosiło 11 000,00 zł, termin wpłaty wadium ustalono na dzień 12.10.2017 roku.
Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn.zm.) objęta jest 23 % stawką podatku VAT.

W wyznaczonym terminie na konto depozytowe Urzędu Miasta wpłynęła 1 wpłata wadium, do przetargu dopuszczono jednego oferenta.

Nieruchomość gruntowa została nabyta przez Bielaszka Stanisław – Bielaszka’ P.T.H.U ul. Pszczyńska 8, 44-330 Jastrzębie-Zdrój za cenę netto 111 100,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto złotych 00/100), co stanowi kwotę brutto 136 653,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100).
sprzedaż17.08.2017 roku zostało opublikowane zarządzenie nr Or.IV.0050.482.2017 wraz z wykazem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej przy ul. Kombatantów z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.Data zamieszczenia: 17.08.2017 r.lokalizacja

MPZP
Zarządzenie można znaleźć tutaj
wykaz nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony - ul. Podhalańska
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta
Jastrzębie-Zdrój przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ul. Podhalańskiej
Data zamieszczenia: 27.07.2017 r.lokalizacja

MPZP
ZARZĄDZENIE
wykaz nieruchomościSprzedaż bezprzetargowa - ul. Niepodległości i Rostków

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Skarbu Państwapołożonej
pomiędzy ulicami Niepodległości i Rostków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania
nieruchomości przyległych.
Data zamieszczenia:
27.07.2017 r.
lokalizacja

MPZP
Zarządzenie
wykaz nieruchomościWyciąg z ogłoszenia
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ
o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

który odbędzie się w dniu 09 maja 2017 roku w Sali 130 A, I budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Szotkowickiej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- 2001/50 o pow. 0,0858 ha, cena wywoławcza 35 000,00 zł, wadium 3 500,00 zł, godzina 11:00

- 2006/50 o pow. 0,1062 ha, cena wywoławcza 46 500,00 zł, wadium 4 700,00 zł, godzina 11:30

Obręb Moszczenica, k. m.6, kw GL1J/00007502/8.

Ze sprzedażą każdej z działek budowlanych związana jest sprzedaż udziału wynoszącego 1/7 w działce 1999/50 o pow. 0.1098 ha, obręb Moszczenica, k. m. 6, kw GL1J/00045029/6.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru działki, których wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 28.04.2017 r. (data wpływu na konto). Podane ceny wywoławcze są cenami netto.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się w strefie 34 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej www.jastrzebie.pl. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia pok. 415 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu –Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, Tel 32- 47 85 273.
Data zamieszczenia:
29.03.2017 r.

Wydział Mienia - Szotkowicka 2001, 2005 MPZP

Wydział Mienia - szotkowicka 2006 i 20001
Zarządzenie
wykaz nieruchomościSprzedaż bezprzetargowa - ul. Ranoszka

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy prof. R. Ranoszka z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Data zamieszczenia:
12.01.2017 r.
rtet
5rtrt
Zarządzenie
wykaz nieruchomościWykaz nieruchomości - zbycie przysługującego Skarbowi Państwa udziału wynoszącego 1/16 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Świerklańskiej na rzecz współwłaściciela, zbycie stanowi zniesienie współwłasnościData zamieszczenia:
5.01.2017 r.
1Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości dotyczącego zbycia przysługującego Skarbowi Państwa udziału wynoszącego 1/16 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Świerklańskiej na rzecz współwłaściciela, zbycie stanowi zniesienie współwłasności.
sprzedaż

Przetarg ustny nieograniczony na tereny inwestycyjneWyciąg z ogłoszenia PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ o przetargu ustnym nieograniczonym na tereny inwestycyjne który odbędzie się w dniu 20 lutego 2016 roku o godz. 12:00 w Sali 130 A, I budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Dębina, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 713/13 o pow. 3,6666 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 8, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w działce 714/13 o pow. 0,3352 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 8 KW GL1J/00012041/6.

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej www.jastrzebie.pl. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej oraz wgląd w uzgodnienia branżowe z gestorami w sieci można uzyskać w Wydziale Mienia pok. 415 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu –Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, Tel 32- 47 85 273. Okazanie nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Data zamieszczenia: 15.12.2016r.Wydział Mienia - Marta Caniboł Wyciąg z ogłoszenia PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ o przetargu ustnym nieograniczonym na tereny inwestycyjne
sprzedaż

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - ul. Zdrojowa

Data zamieszczenia: 09.06.2016r.asdasd

asdasdd
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej
wykaz nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony ul. Małopolska

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Małopolskiej
Data zamieszczenia: 02.06.2016 r.mapa ul. MałopolskaZarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Małopolskiej
wykaz nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa ul. prof. Ranoszka

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej przy ul. prof. R. Ranoszka
Data zamieszczenia: 02.06.2016 r.mapa ul. RanoszkaZarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy prof. R. Ranoszka z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
sprzedaż

Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym - ul. 1 Maja

Prezydent Miasta Jastrzębie –Zdrój ogłasza na dzień 05 lipca 2016 roku na godzinę 10:00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju, który odbędzie się w sali 130 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju.
Data zamieszczenia: 19.05.2016 r.mapa 1 majaPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju
sprzedaż w drodze bezprzetargowej

Sprzedaż bezprzetargowa - ul. Dębina

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego przy ul. Dębina
Data zamieszczenia:
05.05.2016r.
debinaZarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
sprzedaż

Czwarty przetarg ustny ograniczony - ul. Rozwojowa

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w organizowanym w dniu 05 lipca 2016 r. o godz. 12:00 w sali 130 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju czwartym ustnym przetargu ograniczonym
Data zamieszczenia:
28.04.2016r.
ul. rozwojowaZarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego graniczonego i powołania Komisji Przetargowej
sprzedaż

Sprzedaż bezprzetargowa - ul. Dworcowa

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. J. Piłsudskiego 60- parter bud. A został w dniu 14.04.2016 r. wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój obejmujący działkę 351/57 o pow. 0.0189 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 2, KW GL1J/00010722/0 położona przy ul. Dworcowej przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) winny złożyć wniosek do 26.05.2016r.
Data zamieszczenia:
14.04.2016r.
dworcowa_mapaZarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
sprzedaż

Przetarg ustny nieograniczony - ul. Zdrojowa

który odbędzie się w dniu 11 maja 2016 roku o godz. 12:00 w Sali 130 A, I budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Zdrojowej 2, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
Data zamieszczenia: 07.04.2016r.zdrojowa mapaZarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej

Informacja o unieważnieniu przetargu
sprzedaż

Przetarg ustny nieograniczony - ul. Świerczewskiego


Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 roku o godz. 13:00 w Sali 130 A, I budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Świerczewskiego
Data zamieszczenia: 17.03.2016r.swierczewskiegoZarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej
Informacja o wyniku przetargu
sprzedaż

Przetarg ustny nieograniczony - ul. KrasickiegoPrezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza na dzień 25 kwietnia 2016 roku na godzinę 9.00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę kompleksem garażowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Krasickiego w Jastrzębiu-Zdroju, który odbędzie się w sali Rady Miasta, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju
Data zamieszczenia: 17.03.2016r.krasickiegoZarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej
sprzedaż

Przetarg ustny ograniczony - ul. BemaPrezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w organizowanym w dniu 19 kwietnia 2016 roku na godzinę 10:00 przetargu ustnym ograniczonym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Bema,
Data zamieszczenia: 17.03.2016r.bemaZarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego i powołania Komisji Przetargowej
Informacja o wyniku przetargu
sprzedaż

Przetarg ustny ograniczony - ul. Bema


Prezydent Miasta Jastrzębie -Zdrój zaprasza do udziału w organizowanym w dniu 15 marca 2016 roku na godzinę 13:00 przetargu ustnym ograniczonym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Bema

Przetarg został odwołany
Data zamieszczenia: 11.02.2016r.bema mapa

bema mpzp
Zarządzenie dotyczące ogłoszenia przetargu
Odwołanie przetargu
sprzedaż

Przetarg ustny nieograniczony - ul. Zdrojowa


Prezydent Miasta Jastrzębie –Zdrój ogłasza na dzień 07 marca 2016 roku na godzinę 12:00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Zdrojowej w Jastrzębiu-Zdroju, który odbędzie się w sali 130 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju
Data zamieszczenia: 04.02.2016r.mpzp zdrojowa

zdrojowa mapa
Zarządzenie dotyczące ogłoszenia przetargu
sprzedaż

Przetarg ustny nieograniczony - ul. Odpolany


Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w organizowanym w dniu 14 stycznia 2016 roku o godzinie 12:00 w sali 130 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Odpolany w Jastrzębiu-Zdroju
Data zamieszczenia: 07.12.2015r.

Data przetargu: 14.01.2016r.

Wadium płatne do dnia 08.01.2016 r.
odpolany1

odpolany2
- Zarządzenie

- Regulamin przetargu

- Ogłoszenie o przetargu
sprzedaż

Trzeci przetarg ustny nieograniczony - ul. Rozwojowa


Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w organizowanym w dniu 11 lutego 2016 roku o godzinie 9:00 w sali 130 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju trzecim ustnym przetargu ograniczonym wyłącznie do podmiotów spełniających kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), tj. zatrudnianie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obrót nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 43.000.000 EUR, posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzące inwestycje na terenie województwa śląskiego w przypadku projektów polegających na dokapitalizowaniu funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych, na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonych przy ul. Rozwojowej z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.
Data zamieszczenia: 07.12.2015r.

Data przetargu: 11.02.2016r.

Wadium płatne do dnia 04.02.2016 r.
rozwojowaInformacje o rozstrzygnięciu przetargu
sprzedaż

Drugi przetarg ustny nieograniczony - ul. ChabrowaPrezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się 15 stycznia 2016 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położone przy ul. Chabrowej:

- godzina 9:00 działka 403/23 o pow.0,1289 ha, cena wywoławcza 56 000,00 zł, wadium 5600,00 zł

- godzina 9:20 działka 404/23 o pow.0,1223 ha, cena wywoławcza 48 000,00 zł, wadium 4800,00 zł

- godzina 9:40 działka 405/23 o pow. 0,1216 ha, cena wywoławcza 53 000,00 zł wadium 5300,00 zł

- godzina 10:00 działka 406/23 o pow. 0,1208 ha, cena wywoławcza 53 00,00 zł, wadium 5300,00 zł

- godzina 10:20 działka 407/23 o pow. 0,1196 ha, cena wywoławcza 52 000,00 zł , wadium 5200,00 zł

Obręb Borynia, k. m. 7 zapisane w księdze wieczystej GL1J/00010258/6, działy III i IV wolne od wpisów. Pierwszy przetarg odbył się 26.10.2015 r zakończony wynikiem negatywnym. Wadium płatne do dnia 11.01.2016 r. z podaniem numeru działki, której wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 (data wpływu na konto). Sprzedaż zgodnie z ustawą z dnia 11.03. 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) objęta 23% podatkiem VAT.

Kompleks niezabudowanych działek, które w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju znajdują się w strefie 5 MNU- tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej. Działki leżą w terenie górniczym KWK „Borynia-Zofiówka”.

Pełna treść ogłoszenia oraz warunki przetargu szczegółowo określone w regulaminie przetargu wywieszone są na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia pok. 417 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Piłsudskiego 60, Tel 32 4785 273. Okazanie nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Data zamieszczenia: 25.11.2015r.

Data przetargu: 15.01.2016r.

Wadium płatne do dnia 11.01.2016 r.
chabrowa_lokalizacja

chabrowa_mapa
- Zarządzenie

- Regulamin przetargu

- Ogłoszenie o przetargu
Nieruchomości gruntowe

ul. Bema


Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych. Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i terenów rolnych i łąk.

Nieruchomości niezabudowane, położone w strefie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i terenów rolnych i łąk. Kształt wydłużony, nieuzbrojone, nie posiadają dostępu do drogi publicznej.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonych przy ulicy Bema z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wykaz nieruchomości

Data zamieszczenia: 03.03.2016r.asdasd

asdasdd
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (zakończony)

 

który odbędzie się w dniu 26 maja 2015 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Szotkowickiej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

2001/50 o pow. 0.0858 ha godzina   9:00, cena wywoławcza 31 000,00 zł, wadium 3100,00 zł

2003/50 o pow. 0.0856 ha godzina   9:20, cena wywoławcza 31 000,00 zł, wadium 3100,00 zł

2005/50 o pow. 0.0937 ha godzina   9:40, cena wywoławcza 28 500,00 zł, wadium 2900,00 zł

2006/50 o pow. 0.1062 ha godzina 10:00, cena wywoławcza 48 000,00 zł, wadium 4800,00 zł

obręb Moszczenica, k. m. 6, zapisane w księdze wieczystej GL1J/00007502/8 wraz z udziałem wynoszącym odpowiednio 1/7 w działce 1999/50 o powierzchni 0.1098 ha, obręb Moszczenica, k. m. 6, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00045029/6 która stanowi drogę wewnętrzną komunikującą działki o przeznaczeniu budowlanym. Termin wpłaty wadium do dnia 20.05.2015 roku.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z dnia 26.05.2015r.


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (zakończony)

 

który odbędzie się w dniu 14 maja 2015 roku w Sali 130 A, I p. budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Wiejskiej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

– godzina przetargu 9:00 działka 2982/73 o pow. 0.1467 ha, cena wywoławcza 86 400,00 zł, wadium 8 700,00 zł

– godzina przetargu 9:20 działka 3115/73 o pow. 0.1463 ha, cena wywoławcza 79 800,00 zł, wadium 8 000,00 zł

– godzina przetargu 9:40 działka 3117/73 o pow. 0.1536 ha, cena wywoławcza 83 800,00 zł, wadium 8 400,00 zł

obręb Moszczenica, k. m. 2 zapisanych w księdze wieczystej GL1J/00019857/8. Dział III i IV wolne od wpisów. Termin wpłaty wadium 08.05.2015 r. W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się w strefie  8MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (zakończony)

który odbędzie się w dniu 14 maja 2015 roku o godzinie 11:00 w Sali 130 A, I p. budynku A Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Kondziołowiec, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 319/57 o pow. 0,1174 ha, obręb Jastrzębie Miasto zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00009996/1.

Cena wywoławcza 61600,00 zł, wadium 6500,00 zł, termin wpłaty wadium 08.05.2015 r. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój działka znajduje się w strefie 5 MNN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

WIĘCEJ INFORMACJI

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (zakończony)

który odbędzie się w dniu 14 maja 2015 roku o godzinie 10:30 w Sali 130 A, I p. budynku A Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w  rejonie ulicy Wiejskiej w terenach leśnych, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1533/309 o pow. 0.3055 ha, obręb Moszczenica k.m.1 GL1J/00004320/74.

Cena wywoławcza 18 100,00 zł, wadium 1 810,00 zł termin wpłaty do 08.05.2015 r. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka 1533/309 znajduje się w strefie 2ZL tereny leśne.

WIĘCEJ INFORMACJI

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU