Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

Prowadzący: Jastrzębski Zakład Komunalny

Dworcowa 17d

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. (32) 475-14-95 wew. 29 lub 37

 

Godziny otwarcia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

PONIEDZIAŁEK, WTOREK - 7:30 - 17:00

ŚRODA - NIECZYNNE 

CZWARTEK, PIĄTEK - 7:30-17:00

SOBOTA - 8:00-12:00

 

Lokalizacja: ul. Dworcowa 17d w Jastrzębiu-Zdroju (Dzielnica Zdrój)


Do GPZON przyjmowane są odpady komunalne powstające na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na nieruchomościach zamieszkałych (gospodarstwach domowych) i niezamieszkałych, dostarczane do GPZON przez właściciela nieruchomości lub osoby działającej w jego imieniu (na pisemne jego upoważnienie).

Od przekazującego odpady wymagane jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia, a także, przedłożenie do wglądu pracownika GPZON dokumentu potwierdzającego tożsamość dostarczającego odpady.

W GPZON przyjmuje się następujące rodzaje odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

 • świetlówki, termometry oraz ciśnieniomierze rtęciowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • tonery,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • sprzęt RTV i AGD,
 • przeterminowane leki,
 • oleje i paliwa,
 • opakowania po aerozolach,
 • środki ochrony roślin I i II klasy, herbicydy i środki do zwalczania szkodników oraz opakowania po nich,
 • farby, lakiery, rozpuszczalniki i opakowania po nich,
 • zużyte opony,
 • nośniki magnetyczne,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania ze szkła,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania z metali,
 • odpady zielone (typu trawa, liście, drobne gałęzie) w ilościach nie przekraczających 480 litrów (np.4 worki o pojemności 120 l ) na nieruchomość w ciągu jednego dnia.

 

W GPZON przyjmuje się następujące rodzaje odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych:

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania ze szkła,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania z metali.

WAŻNE!

Odpady dostarczone do GPZON muszą być posegregowane a w razie wątpliwości co do ich składu lub rodzaju, także opisane. Odpady nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone innymi odpadami. Odpady zielone ulegające biodegradacji winny być umieszczone w worku.

Regulamin korzystania z Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Jastrzębiu-Zdroju

Wzory oświadczeń – zał. nr 1 i 2 do zrządzenia

http://bip.jastrzebie.pl/ordinances/content/51529

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Prowadzący: Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A.

ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik

ODDZIAŁ SZEROKA

ul. Norwida 34

44-268 Jastrzębie-Zdrój

tel. (32) 474 07 53

Godziny otwarcia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

 

- w okresie letnim ( od 1 kwietnia do 30 listopada)

poniedziałek, czwartek od 7.00 do 17.00

wtorek, środa, piątek od 7.00 do 15.00

sobota od 8.00 do 12.00

 

- w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca)

poniedziałek od 10.00 do 17.00

wtorek, środa, piątek od 7.00 do 13.00

czwartek od 7.00 do 15.00

 

Lokalizacja: ul. Norwida 34 w Jastrzębiu- Zdroju (Sołectwo – Szeroka, w pobliżu Schroniska dla zwierząt i Zakładu Karnego).

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są odpady komunalne powstające na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na nieruchomościach zamieszkałych (w gospodarstwach domowych) i niezamieszkałych, dostarczane przez właściciela nieruchomości lub osoby działającej w jego imieniu (na pisemne jego upoważnienie).

Od przekazującego odpady wymagane jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia, a także, przedłożenie do wglądu pracownika PSZOK dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych w punkcie PSZOK  z nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH usytuowanych na terenie miasta  Jastrzębie-Zdrój:

 •  odpady zielone powstałe w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie) – odpady przyjmowane w ilości bez limitu
 •  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstające w wyniku prac remontowo-budowlanych prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej, a w zabudowie wielorodzinnej również poprzez właściciela mieszkania lub użytkownika lokalu mieszkalnego – odpady przyjmowane w ilości limitowanej

       - 0,5 Mg/każdy lokal mieszkalny/nieruchomość zamieszkałą zabudowaną budynkiem jednorodzinnym/rok

       - 5 Mg/nieruchomość zamieszkałą zabudowaną budynkiem wielolokalowym/rok

Rodzaje odpadów przyjmowanych  w punkcie PSZOK z nieruchomości NIEZAMIESZKAŁYCH usytuowanych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój:

 •  odpady zielone powstałe w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie) – odpady przyjmowane w ilości limitowanej: 

       - 0,5 Mg/nieruchomość niezamieszkałą/rok

       - 0,05 Mg/działkę na terenie ROD/rok

Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane w PSZOK wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych usytuowanych na terenie miasta  Jastrzębie-Zdrój (katalog otwarty):

 • gruz ceglany,
 • materiały pokryć dachowych,
 • stolarka okienna i drzwiowa,
 • usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
 • tworzywa sztuczne, np. rynny z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne, ramy okienne z PCV, gumolit,
 • odpady instalacyjne, odpady izolacyjne, np. wata mineralna, styropian budowlany,
 • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, np. wanny, zlewy, sedesy, płytki ceramiczne,
 • drewno, np. belki, konstrukcje drewniane, deski, boazeria,
 • odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, np. posadzki betonowe, beton,
 • worki po klejach i cemencie.

WAŻNE:

 •  W przypadku przekroczenia limitu właściciel nieruchomości ma obowiązek uiścić dodatkową opłatę za przywiezioną do punktu ponadlimitową ilość odpadów (patrz usługa dodatkowa)
 •  Dostarczane odpady budowlane i rozbiórkowe są klasyfikowane w zależności od rodzaju przywiezionych odpadów (8 grup odpadów) – im bardziej posegregowane odpady tym mniejsza opłata w przypadku oddania ilości ponadlimitowej (patrz wysokość cen za usługi dodatkowe)
 •  Dostarczane odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, np. szkłem, metalami, tworzywami sztucznymi. Prowadzący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów zanieczyszczonych.
 •  Odpady remontowo-budowlane powstałe w wyniku świadczonej usługi przez firmę remontową, wytwórca – firma remontowa lub zlecający usługę  - winien na własny koszt przekazać firmie posiadającej stosowne zezwolenie.

Oświadczenie pochodzenia odpadów

Apteki Zbierające Przeterminowane Leki

Zbierający Zużyty Sprzęt

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój

Nie wyrzucaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami
– to niezgodne z obowiązującym prawem!

(art. 34 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

Lp.

Nazwa

Adres punktu zbierania

Dodatkowe informacje

1

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych GPZON – Jastrzębski Zakład Komunalny

ul. Dworcowa 17d, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Dworcowa 17d

 

3

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A.

ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik

ODDZIAŁ SZEROKA

ul. Norwida 34, 44-268  Jastrzębie Zdrój

Norwida 34

Norwida 34A

Przyjmowany jest wyłącznie kompletny zużyty sprzęt.

4

Punkty serwisowe i sprzedaży

-

 

 

Masz prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt do punktu zbiórki.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 36 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Zwiększenie możliwości nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Obowiązki w zakresie odbierania zużytego sprzętu spoczywają również na punktach serwisowych i punktach sprzedaży — przy czym nie wolno pobierać opłat od gospodarstw domowych (art. 42 ust. 1 ustawy — za naruszenie tego przepisu też jest grzywna, por. art. 97 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Ustawa zobowiązuje duże sklepy, o powierzchni przeznaczonej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kw., do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był tylko przy zakupie nowego urządzenia (przy zakupie "1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp.).

Wrzucanie elektro-odpadów do ogólnych odpadów jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 95 w zw. z art. 34 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi)

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

W związku z nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579), zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9f, gmina zobowiązana jest udostępnić na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o: „adresach punków zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne”.

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Karty PSZOK