Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Zgłoś kandydata do nagrody

Zapraszamy jastrzębskich przedsiębiorców do udziału w otwartym Konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 października.

Konkurs ma na celu uhonorowanie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Jastrzębia–Zdroju, którzy wnoszą znaczący wkład w rozwój społeczno–gospodarczy miasta, przyczyniają się do rozwoju lokalnego oraz promocji gospodarczej Jastrzębia–Zdroju poza jego granicami.

Konkurs ma charakter honorowy i prestiżowy. Nominowani i laureaci nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych czy wsparcia w rozumieniu pomocy publicznej w tym pomocy de minimis.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Jastrzębie–Zdrój zostanie przyznana w kategoriach:

  1. Firma Roku.
  2. Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany.
  3. Przemysły Kreatywne i Innowacyjne.

Prezydent Miasta Jastrzębie–Zdrój ma prawo przyznania Nagrody Specjalnej, o charakterze uznaniowym, za szczególne działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Jastrzębie–Zdrój.

W Konkursie mogą uczestniczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107 i 398), a także duże firmy, które spełniają warunki podstawowe:

  • posiadają siedzibę lub wykonują działalność na terenie miasta Jastrzębie–Zdrój,
  • przestrzegają przepisów prawa,
  • osiągają wyróżniające wyniki gospodarcze,
  • przestrzegają zasad etyki i uczciwej konkurencji,
  • inwestują w rozwój firmy,
  • terminowo i rzetelnie regulują należności o charakterze publiczno-prawnym.

Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mają charakter otwarty, czyli mogą być dokonywane przez instytucje i organizacje, redakcje, a także indywidualnie przez kandydatów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 października 2019 r. o godzinie 14.00.

Zgłoszenia na formularzu należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie–Zdrój, Kancelaria Ogólna pokój A020 – decyduje data wpływu do Urzędu.

Zgłoszenia należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój – edycja 2019”.

Zakończenie Konkursu oraz wręczenie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Jastrzębie–Zdrój – edycja 2019 nastąpi 18 listopada 2019 roku w trakcie III Konferencji Gospodarczej.

Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój – edycja 2019.

Więcej informacji: inwestor@um.jastrzebie.pl

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu