Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkt 1, ul. Dunikowskiego 5-7
(nieodpłatne porady prawne udzielane są przez adwokatów):

poniedziałek: 14.00-18.00,
wtorek: 14.00-18.00,
środa: 14.00-18.00,
czwartek: 14.00-18.00,
piątek: 14.00-18.00.

Punkt 2, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12a
(nieodpłatne porady prawne udzielane są przez radców prawnych):

poniedziałek: 8.00-12.00,
wtorek: 8.00-12.00,
środa: 8.00-12.00,
czwartek: 8.00-12.00,
piątek: 8.00-12.00.

Punkt 3, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9a
(Punkt powierzony do prowadzenia przez Fundację Togatus Pro Bono,
nieodpłatne porady prawne są udzielane przez radcę prawnego):

poniedziałek: 7.30-11.30,
wtorek: 7.30-11.30,
środa: 7.30-11.30,
czwartek: 7.30-11.30
piątek: 7.30-11.30

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Punkt 4, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9a
(Punkt powierzony do prowadzenia przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”,
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradcę):

poniedziałek: 11.30-15.30,
wtorek: 11.30-15.30,
środa: 11.30-15.30,
czwartek: 11.30-15.30,
piątek: 11.30-15.30.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty

 tel. (32) 47 85 255

Godziny przyjmowania zgłoszeń:
Poniedziałek-środa 10:30-14:30
Czwartek 12:00-16:00
     Piątek 9:00-13:00

 


 

LISTĘ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA MOŻNA ZNALEŹĆ tutaj.

 


 

Osoby uprawnione

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Umawianie wizyt

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty,

tel. (32) 47 85 255.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Zgłoszeń należy dokonywać pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Wymagane dokumenty

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

  • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  • sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
    w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania:

dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Opinia o udzielonej pomocy

Osoby, którym została udzielona pomoc mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy:

  • bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy,
  • w dowolnym terminie telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub listownie, wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskały pomoc.