Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Jak założyć stowarzyszenie

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie zakładane jest przez co najmniej 7 osób.
 2. Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego. Należy ustalić termin, miejsce, w którym ma się odbyć. W zebraniu musi uczestniczyć co najmniej siedem osób – tym samym staną się one członkami założycielami stowarzyszenia. Lepiej jest zaprosić na zebranie kilka osób więcej niż wspomniane siedem, gdyby okazało się, że ktoś nie dotrze na zebranie. Osoby zebrane spośród siebie wybierają przewodniczącego zebrania, który poprowadzi spotkanie oraz sekretarza lub protokolanta, który sporządzi protokół z zebrania założycielskiego.
 3. Na zebraniu założycielskim członkowie podejmują uchwały:

– o powołaniu stowarzyszenia,

– o przyjęciu statutu (wstępny projekt statutu dobrze jest przygotować wcześniej przed zwołaniem  zebrania założycielskiego i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia)

– o wyborze zarządu,

 o wyborze komisji rewizyjnej,

– o przyjęciu adresu siedziby stowarzyszenia.

Zarząd stowarzyszenia jest odpowiedzialny za zarejestrowanie nowopowstałego stowarzyszenia we właściwym rejestrze (Krajowym Rejestrze Sądowym) bądź ewidencji. Wniosek o rejestrację podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Wzory uchwał:

 

– Uchwała nr ………..o powołaniu stowarzyszenia z dnia………. (wzór)

Zebrani w dniu ……………………… postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć:………………………………………………………..z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy…………………… Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie za uchwałą głosowało ………………………… osób.

           Przewodniczący                                                                       Sekretarz/Protokolant

 

– Uchwała nr ……. o przyjęciu statutu z dnia……….. (wzór)

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu…………….. postanawiają zaakceptować i  przyjąć statut…………………………………….(nazwa stowarzyszenia).

Załącznik do uchwały – statut…………………………………….(nazwa stowarzyszenia) przyjęty w dniu………………..

             Przewodniczący                                                                                  Sekretarz/Protokolant

 

Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

 1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
 2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
 3. cele i sposoby ich realizacji;
 4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
 5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
 6. możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 7. sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
 8. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 9. zasady dokonywania zmian statutu;
 10. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

 

–  Uchwała nr ……o wyborze Zarządu z dnia ……….(wzór)

 Zebrani na spotkaniu…………………w dniu……………………zgłosili następujące kandydatury do Zarządu:

 1. …………………………
 2. …………………………
 3. ………………………… itd.

W wyniku głosowania jawnego kandydaci do Zarządu otrzymali następujące ilości głosów:

 1. ………………………… ; 2. ……………………. ; 3. …………………….. itd.

Wobec tego do Zarządu wybrani zostali:

 1. …………………………(funkcja w Zarządzie)
 2. …………………………(funkcja w Zarządzie
 3. …………………………(funkcja w Zarządzie) itd.

 Przewodniczący                                                                                  Sekretarz/Protokolant

                                                                             

– Uchwała nr ………o wyborze Komisji Rewizyjnej z dnia……… (wzór)

Zebrani na spotkaniu ………………………w dniu……………………zgłosili następujące kandydatury do Komisji Rewizyjnej:

 1. …………………………
 2. …………………………
 3. ………………………… itd.

W wyniku głosowania jawnego kandydaci do Komisji Rewizyjnej otrzymali następujące ilości głosów:

 1. ………………………… ; 2. ……………………. ; 3. …………………….. itd.

Wobec tego do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

 1. …………………………(funkcja)
 2. …………………………(funkcja)
 3. …………………………(funkcja) itd.

 Przewodniczący                                                                                  Sekretarz/Protokolant

 

 1. Z Zebrania Założycielskiego należy sporządzić protokół, który podpisuje przewodniczący oraz sekretarz/protokolant.
 2. Uczestnicy spotkania podpisują listę członków założycieli zawierającą dane: (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis)- (wpisy należy dokonywać czytelnie).
 3. Na tym kończy się zebranie założycielskie. Na tym etapie Zarząd, bierze na siebie formalności oraz odpowiedzialność za zarejestrowanie stowarzyszenia, musi wypełnić właściwe formularze oraz skompletować wymagane dokumenty i załączniki niezbędne do rejestracji.

Przykładowy przebieg zebrania założycielskiego:

 • Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników.
 • Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
 • Wybór przewodniczącego (osoba prowadząca spotkanie) i sekretarza lub protokolanta (sporządza protokół  z zebrania).
 • Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
 • Przyjęcie uchwał (o powołaniu stowarzyszenia, o wyborze zarządu i komisji rewizyjnej, o przyjęciu statutu, o przyjęciu siedziby stowarzyszenia).
 • Zgłoszenie wolnych uwag lub wniosków.
 • Zakończenie spotkania.

Stowarzyszenia rejestrują się w:

 • Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Powstańców 23, 44-101 Gliwice

Formularze KRS - zakładanie stowarzyszenia

 • Ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej działających w formie stowarzyszenia, prowadzonej przez

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe

 1. Co najmniej trzy osoby – posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych mogą założyć stowarzyszenie zwykłe.
 2. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, utrzymuje się ze składek członkowskich, może ubiegać się o dotacje, może korzystać z ofiarności publicznej może otrzymywać darowizny, spadki oraz zapisy.
 3. Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
 4. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
 5. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie albo zarząd stowarzyszenia musi na piśmie złożyć wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych do organu nadzorującego, właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia tj. Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu?

 •     wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 •     regulamin działalności (2 egzemplarze),
 •     lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
 •     informacja o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego,
 •     wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego,
 •     protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami:

– uchwała o powołaniu stowarzyszenia zwykłego,

– uchwała o przyjęciu regulaminu działalności stowarzyszenia zwykłego,

– uchwała o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL albo członków zarządu, o ile regulamin przewiduje ten organ,

– uchwała o wyborze członków organu kontroli wewnętrznej podając imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;

W przypadku kiedy wniosek i załączone dokumenty spełniły wymagania określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, organ nadzoru dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Organ nadzoru dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku jeśli:

wniosek spełnia warunki określone przepisami prawa. W przypadku gdy wniosek zawiera braki, wzywa się do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie to 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

nie został złożony wniosek organu nadzorującego lub prokuratora do sądu rejestrowego o zakazaniu założenia stowarzyszenia zwykłego z uwagi, iż nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa.

Stowarzyszenia zwykłe nie mogą:

 •     powoływać swoich oddziałów terenowych,
 •     zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.),
 •     prowadzić działalności gospodarczej,
 •     prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Księgowość i obowiązki sprawozdawcze

Organizacje powinny prowadzić księgowość w oparciu o odrębne przepisy prawa (Ustawa o rachunkowości).

Zakończenie działalności stowarzyszenia zwykłego (likwidacja, przekształcenie)

Działalność stowarzyszenia zwykłego może zostać: zakończona lub przekształcona.

Proces likwidacji stowarzyszenia zwykłego to zgłoszenie organowi nadzoru decyzji
o zakończeniu działalności wraz z wymaganymi przepisami prawa dokumentami tylko na podstawie poprawnie wypełnionych i kompletnych dokumentów stowarzyszenie zwykłe zostanie wykreślone z wykazu stowarzyszeń zwykłych.

Wymagane dokumenty:

 •  Protokół z Zebrania Członków;
 •  Lista obecności na Zebraniu wraz z własnoręcznymi podpisami członków;
 •  Uchwała o postawieniu stowarzyszenia w stan likwidacji i wyznaczeniu likwidatora bądź likwidatorów;
 •  Podanie do wiadomości publicznej informacji likwidatora/likwidatorów o postawieniu stowarzyszenia w stan likwidacji;
 •  Uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia wraz z protokołem przekazania tego majątku (w przypadku kiedy stowarzyszenie taki posiada);
 •  Sprawozdanie finansowe na dzień postawienia stowarzyszenia w stan likwidacji i na dzień zamknięcia likwidacji;
 •  Uchwała o miejscu przechowywania zarchiwizowanej dokumentacji stowarzyszenia;
 •  Sprawozdanie likwidatora z przebiegu likwidacji;
 •  Uchwała likwidatora/likwidatorów o zakończeniu likwidacji;
 •  wniosek o wykreślenie z wykazu bądź ewidencji stowarzyszeń zwykłych.


Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe

Stowarzyszenie zwykłe od 1 stycznia 2017 roku będzie mogło po spełnieniu określonych w ustawie wymogów, zostać przekształcone w stowarzyszenie rejestrowe. Kwestię przekształcenia regulować będą artykuły:

Art. 42a.

Stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej siedmiu członków, może przekształcić się w stowarzyszenie.

    Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego, wyrażonej w drodze uchwały, zawierającej:

 1. nazwę i siedzibę stowarzyszenia,
 2. powołanie władz stowarzyszenia,
 3. przyjęcie statutu stowarzyszenia, który stanowi załącznik do uchwały,
 4. sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zwykłego sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym podjęcie uchwały o przekształceniu, które stanowi załącznik do uchwały.

    Informację o podjęciu uchwały o przekształceniu przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości oraz zawiadamia o podjęciu tej uchwały wierzycieli stowarzyszenia zwykłego.

Art. 42b.

Stowarzyszenie zwykłe zawiadamia członków o zamiarze przekształcenia nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.

    Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

 1.  projekt statutu stowarzyszenia,
 2. informacje o aktywach i pasywach stowarzyszenia zwykłego.

Art. 42c.

Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego następuje z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

 1.     Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu organowi nadzorującemu odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z zaświadczeniem o wpisie stowarzyszenia. Właściwy organ nadzorujący z urzędu wykreśla stowarzyszenie zwykłe z ewidencji.
 2.     Wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego składają i podpisują wszyscy członkowie zarządu. Do wniosku dołącza się uchwałę o przekształceniu wraz z zaświadczeniem o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji, wydanym nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.
 3.     Stowarzyszenie zwykłe zostaje rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.