Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój liczy 23 radnych. Aktualny skład Rady został ustalony w wyniku wyborów, które odbyły się 16 listopada 2014 roku. Radni zostali wybrani na czteroletnią kadencję.

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym. Obraduje na sesjach, który odbywają się zwyczajowo raz w miesiącu, w czwartek, za wyjątkiem lipca i sierpnia. Ponadto na wniosek 1/4 Radnych lub Prezydenta Miasta Przewodniczący Rady zwołuje sesję nadzwyczajną.

 

IMG_0072

 

Radni spośród siebie wybierają Przewodniczącego i nie więcej niż trzech Wiceprzewodniczących. Do zadań Przewodniczącego należy m.in. organizowanie pracy Rady, przewodniczenie sesji Rady, reprezentowanie Rady na zewnątrz oraz organizowanie i koordynowanie pracy Komisji Rady. Aktualnie funkcję Przewodniczącego pełni Łukasz Kasza.

Przy Radzie działa 8 stałych komisji, w tym przewidziana w ustawie o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna, do której zadań należy kontrolowanie działalność Prezydenta Miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta.
Co najmniej trzech radnych może utworzyć klub radnych.
Rada rozpatruje sprawy należące do jej kompetencji na sesjach i rozstrzyga o nich w drodze uchwał. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić: Przewodniczący Rady, Klub Radnych, Komisja Rady, co najmniej trzech Radnych oraz Prezydent Miasta.

Głosowanie na sesjach Rady jest jawne za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustawie. Od września 2005 roku głosowanie dobywa się przy wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów. Wstęp na sesję Rady Miasta, jak również na posiedzenie Komisji jest otwarty.


 


Uchwały Rady Miasta (aktualna kadencja)