Strefa biznesu

Jastrzębska Rada Biznesu

Mając na uwadze kształtowanie polityki gospodarczej oraz współpracy na rzecz rozwoju Miasta  Jastrzębia-Zdroju, poprzez współdziałanie władz miasta z przedstawicielami środowiska gospodarczego, powołano Jastrzębską Radę Biznesu II kadencji przy Prezydencie Miasta Jastrzębie- Zdrój.

Rada jest dobrowolnym ciałem doradczym przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki, prowadzących swoją działalność na terenie Jastrzębia- Zdroju, powołanym przez Prezydenta Miasta. Swą działalność opiera na osobistej, społecznej pracy zaangażowanych członków. Rada wyraża opinie oraz podejmuje inicjatywy w sprawach dotyczących rozwoju społeczno -  gospodarczego Miasta, w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Ponadto stanowi  forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu.

W zakres działań Rady wchodzi między innymi:

 • inicjowanie działań mające na celu rozwój gospodarczy gminy Jastrzębie-Zdrój, w szczególności tworzenie nowych inwestycji i nowych miejsc pracy,
 • współdziałanie przy tworzeniu i realizowaniu strategii rozwoju miasta i opiniowaniu istniejących i nowopowstających programów w zakresie przedsiębiorczości i polityki gospodarczej,
 • opiniowanie i wyrażanie stanowiska w sprawie inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębia- Zdroju w zakresie rozwoju gospodarczego miasta,
 • informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców, ich problemach oraz wyrażanie opinie o stanie rozwoju gospodarczego na terenie Jastrzębia-Zdroju,
 • podejmowanie inicjatyw wspierających i działających na rzecz współpracy lokalnego samorządu z przedstawicielami nauki i z przedsiębiorcami, przy udziale instytucji otoczenia biznesu,
 • wzmacnianie prestiżu środowiska przedsiębiorców m.in wspólną promocją gospodarczą,
 • inicjowanie i wspieranie działalności gospodarczej, promocyjnej, naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej; działalności w zakresie ochrony środowiska, akcji dobroczynnych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz innych działań na rzecz dobra wspólnego,
 • propagowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) na rzecz lokalnych społeczności.

W skład Jastrzębskiej Rady Biznesu II kadencji wchodzą:

 1. Kazimierz Wawrzyczak,
 2. Stanisław Bielaszka,
 3. Andrzej Frysztacki,
 4. Szymon Marek,
 5. Teresa Jonas,
 6. Bartosz Stachurski
 7. Paweł Gajdzik,
 8. Janusz Antończyk,
 9. Sławomir Miłoś.
Polecamy