Strefa biznesu

Pozyskane środki

Pozyskane środki unijne

Pozyskane środki krajowe

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program finansowany jest ze środków  Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej.

Usługi realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

Dofinansowanie projektu: 73 440,00 zł

Całkowita wartość projektu:  73 440,00 zł

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma także zapewniać: możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne
z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym; ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Dofinansowanie projektu: 180 731,25 zł

Całkowita wartość projektu: 180 731,25 zł

Rozbudowa odcinka al. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem oraz budowa wiaduktu w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Zadania: „ Rozbudowa odcinka al. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem oraz budowa wiaduktu w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość Zadania: 18 369 221,30 zł

Wartość dofinansowania z  środków Funduszu Dróg Samorządowych: 9 184 610,65 zł

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 9 184 610,65 zł

 

Projekt na odcinku 596 m al. Piłsudskiego obejmuje:

 • przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia.
 • rozbiórkę obecnego obiektu mostowego
 • budowy dwóch nowych wiaduktów pod każdą jezdnią.
 • rozbudowy skrzyżowania al. Piłsudskiego, ul. Granicznej i ul. Północnej na skrzyżowanie typu rondo turbinowe.

 

Budowa, rozbudowa, przebudowa ulicy Chlebowej (nr 220082S) w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Zadania: „Budowa, rozbudowa, przebudowa ulicy Chlebowej (nr 220082S)
w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość Zadania: 6 945 257,54

Wartość dofinansowania z  środków Funduszu Dróg Samorządowych: 2 902 393,00

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 000 000,00 zł

 

Zrealizowana inwestycja obejmowała odcinek ulicy Chlebowej o długości 619 m. W ramach zadania została wykonana budowa drogi po nowym śladzie o długości 236 m oraz rozbudowa (290 m) i przebudowa (93m) drogi na pozostałym odcinku polegająca m.in. na poszerzeniu jezdni, budowie poboczy,  budowie chodnika, budowie zatok postojowych, przebudowie istniejących zjazdów. Przeprowadzone zostały również następujące prace: dostosowanie nośności drogi do obciążenia ruchem KR4, przebudowa skrzyżowania z ulicą Władysława Jagieły oraz rozbudowa skrzyżowania z ulicą Biadoszek, przebudowa zjazdów indywidualnych oraz zjazdów publicznych (w tym zjazdu na pętle autobusową przy MZK i przystanek autobusowy), budowa nowego i przebudowa istniejącego systemu odwodnienia drogi, budowa sieci oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie i przebudowa  istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną, wycinkę drzew i krzewów, wprowadzenie nowej docelowej organizacji ruchu z elementami bezpieczeństwa ruchu.

Budowa ronda Ranoszka

Nazwa Zadania: Budowa ronda Ranoszka

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość Zadania: 5 652 918,00 zł

Wartość dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 5 652 918,00 zł

 

Projekt obejmuje budowę ronda turbinowego oraz wiadukt drogowy a w tym m.in.:

 • Roboty rozbiórkowe istniejącego układu drogowego;
 • Roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu mostowego;
 • Budowę warstw konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią asfaltową;
 • Budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej;
 • Budowę kanalizacji deszczowej;
 • Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu;
 • Zabezpieczenie i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z inwestycją;
 • Budowę oświetlenia ulicznego.
Polecamy