Strefa biznesu

Interreg V-A 2014-2020 Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych

Projekt  pn. „Analiza odtworzenia linii kolejowej  w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych” realizowany był   w partnerstwie czeskich miast Havířov, Karviná oraz Petrovice u Karviné. Otrzymał on do dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w kwocie 23.529,41 EUR z oraz z Budżetu Państwa w kwocie 1.176,47 EUR.

 

Głównym  jego celem  było przygotowanie  profesjonalnej analizy społeczno-ekonomicznej  różnych modeli rozwoju i rewitalizacji transgranicznych połączeń kolejowych na obszarze przygranicznym partnerskich miast Jastrzębia-Zdroju, Karwiny, Hawierzowa i Petrowic u Karwiny oraz włączenia ich do regionalnej sieci kolejowej. Przygotowana analiza będzie podstawą do stworzenia średniookresowej  polityki miast partnerskich w zakresie inwestycji w infrastrukturę kolejową oraz obsługę przewozów w ujęciu regionalnym i transgranicznym. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania kluczowe:

  1. Powołano wspólną  stałą grupę roboczą  na rzecz rewitalizacji połączenia kolejowego. W skład której weszli m.in. przedstawiciele partnerskich samorządów, eksperci od kolejnictwa i transportu publicznego, przedstawiciele Euroregionu. Zadaniem grupy było przygotowanie zakresu analizy społeczno-gospodarczej w ramach zlecenia jej na zewnątrz oraz współpraca z  jej wykonawcą.
  2. Zlecono przygotowanie analizy społeczno-gospodarczej  z elementami studium wykonalności. Analiza została przygotowana we współpracy z  grupą roboczą.
  3. Zorganizowano konferencję  podsumowującą projekt na której zostały zaprezentowane wyniki przeprowadzonej analizy.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele miast partnerskich zaangażowanych w realizowany projekt, posłowie, radni Sejmiku, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przedstawiciele przedsiębiorstw kolejowych działających na terenie województwa śląskiego oraz republiki czeskiej, przedstawiciele Euroregionów Śląsk Cieszyński oraz Těšínské Slezsko a także radni miasta Jastrzębie-Zdrój oraz członkowie grupy roboczej.

 

Przygotowany  w ramach  realizacji projektu dokument pn.  „Analiza odtworzenia linii kolejowej  w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych” wraz z załącznikami w postaci map i rysunków jest do pobrania z poniższej chmury google.

https://drive.google.com/drive/folders/1cXk37AfpDnwTzXcQsJ5vqCrkV7zTrUtU

VI polsko-czeskie spotkania branżowe

Projekt był szóstą edycją, wdrażanego od 2011 roku partnerskiego przedsięwzięcia,  aktywizującego trzy przygraniczne miasta - Jastrzębie-Zdrój, Karwinę i Hawierzów.

W pierwszych edycjach projektu, ich działania kierowane były do podmiotów z niemal każdego obszaru życia społecznego tych trzech miast. Ich celem było pobudzenie zainteresowania przedstawicieli m.in. miejskich instytucji, organizacji pozarządowych i szkół do prowadzenia działań transgranicznych, które w efekcie przybierały postać projektów i ubiegały się o dofinansowanie ze środków wspierających współpracę transgraniczną. Wiele z tych projektów uzyskało dofinansowanie, co pozwoliło na ich realizację.

Piąta edycja projektu promowała aktywność miast i Euroregionu Śląsk Cieszyński na szczeblu centralnym w Ambasadzie RCz w Warszawie i w Ambasadzie RP w Pradze, docierając do instytucji krajowych, parlamentarzystów oraz przedstawicieli branżowych ministerstw - planujących politykę transgraniczną w Polsce i w Czechach.

VI polsko-czeskie spotkania branżowe to projekt, który miał zwrócić uwagę polityków szczebla europejskiego, na konkretne efekty współpracy transgranicznej widoczne i odczuwalne w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński.

W ramach projektu zrealizowano:

  1. EVENT W BRUKSELI, w siedzibie Parlamentu Europejskiego (11-12.07.2018), z konferencją tematyczną pn. „POLSKO-CZESKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁPRACY TRZECH NAJWIĘKSZYCH MIAST EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI – JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KARVINÁ, HAVÍŘOV” pod patronatem Europosła Jana Olbrychta. W ramach tego działania zaprezentowano także wystawę z przeglądem zdjęć wspólnych aktywności transgranicznych zrealizowanych przez Jastrzębie-Zdrój, Karwinę i Hawierzów. Elementem tego działania było także  spotkanie z Europarlamentarzystami, podczas którego podkreślano istotę realizacji transgranicznych aktywności, potrzebę ich wspierania środkami europejskimi, a także potrzebę tworzenia ram prawnych do prowadzenia takiej współpracy. Podobne przesłanie towarzyszyło spotkaniu roboczemu, które odbyło się w Eurodistrict Pamina. Tam, oprócz prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych w zakresie transgranicznej współpracy miast, odbyła się prezentacja działalności tej instytucji. Była to okazja do wymiany dobrych praktyk z obszaru szerokorozumianej współpracy na pograniczach państw.
     
  2. AKTUALIZACJA „PROGRAMU PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY JASTRZĘBIA-ZDROJU, KARWINY I HAWIERZOWA”

W ramach tego działania odbyły się tematyczne warsztaty branżowe, skupiające osoby (najaktywniej współpracujące w poprzednich edycjach projektu) reprezentujące dany obszar tematyczny.

23.11.2018 r. w Jastrzębiu-Zdroju odbył się warsztat "Edukacja" oraz "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia"

18.12.2018 r. w Karwinie odbył się warsztat  "Młodzież" oraz "Kultura, sport i turystyka"

30.01.2019 r. w Hawierzowie odbył się warsztat "Samorząd" oraz  "Biznes"

Warsztaty te dały możliwość weryfikacji zrealizowanych do tej pory wspólnych przedsięwzięć. Usunięto zadania zrealizowane i wprowadzono nowe zadania w oparciu o zgłaszane potrzeby uczestników warsztatów. Zebrane informacje, z pomocą przedstawicieli Euroregionu Śląsk Cieszyński, zostały przeanalizowane i uporządkowane. Nad ostatecznym zapisem "Programu partnerskiej współpracy..." pracowano także podczas dwudniowego warsztatu trzech samorządów i przedstawicieli Euroregionu Śląsk Cieszyński, który odbył się 25-26.03.2019 roku w Bukowcu (RCZ), gdzie m.in. dokonano aktualizacji danych części opisowej dokumentu. Zaktualizowany dokument, wydrukowano w nakładzie 800 sztuk  i rozdystrybuowano pomiędzy partnerów projektowych i Euroregion Śląsk Cieszyński. Dalsza dystrybucja programu trwać będzie po zakończeniu realizacji projektu, w okresie jego trwałości.

GŁÓWNYM CELEM zrealizowanego projektu było podkreślenie znaczenia współpracy transgranicznej, która - jak mówią sami eurodeputowani związani z naszym terenem - nie cieszy się dużym poparciem finansowym w Unii Europejskiej. Zrealizowane działania projektowe miały wzmocnić dyskusję nad finansowaniem wspólnych polsko-czeskich potrzeb rozwojowych samorządów i sytuacji społeczno-gospodarczej regionu przygranicznego w kontekście wyzwań Wspólnoty Europejskiej w perspektywie 2020+.

Finansowanie:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 35.085,00 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 29.822,25 EUR

Budżet Państwa: 754,25 EUR

Wkład własny: 4.508,50 EUR

 

Dokumentacja wideo:

Film 1:

PLCZENG

Film 2:

PLCZENG

Film 3:

PLCZENG

 

Dokumentacja fotograficzna:

Spotkania z serii transgranicznych warsztatów tematycznych w Hawierzowie - fot. M. Domagała
Spotkania z serii transgranicznych warsztatów tematycznych w Hawierzowie - fot. M. Domagała
Spotkania z serii transgranicznych warsztatów tematycznych w Hawierzowie - fot. M. Domagała
Spotkania z serii transgranicznych warsztatów tematycznych w Hawierzowie - fot. M. Kuta
Transgraniczne warsztaty tematyczne w Karwinie - 18.12.2018 r.
Transgraniczne warsztaty tematyczne w Karwinie - 18.12.2018 r.
Promocja współpracy transgranicznej w Brukseli - 11.07.2018 r.
Promocja współpracy transgranicznej w Brukseli - 11.07.2018 r.
Polecamy