Strefa biznesu

Interreg V-A 2014-2020 Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

ŁĄCZNOŚĆ PONAD GRANICAMI - ZINTENSYFIKOWANIE KOMUNIKACYJNEGO POTENCJAŁU SM JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Z MP KARWINA

Projekt pn. „ŁĄCZNOŚĆ PONAD GRANICAMI - ZINTENSYFIKOWANIE KOMUNIKACYJNEGO POTENCJAŁU SM JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Z MP KARWINA” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w kwocie 33 321,02 EUR z oraz z Budżetu Państwa w kwocie 1 176,46 EUR.

Głównym celem projektu było zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie w taki sposób, aby świadczone usługi dla mieszkańców tych dwóch miast odbywały się w sposób profesjonalny, z uwzględnieniem wszystkich poziomów na których działają straże miejskie. Środkiem, który miał pomóc w osiągnięciu założonego celu, była możliwość utrzymania stałej i stabilnej komunikacji dzięki modernizacji systemu łączności w Jastrzębiu-Zdroju.

W projekcie zrealizowano następujące działania:

SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

1. Zakup sprzętu do komunikacji radiowej. Działanie to pozwoliło na zmianę systemu dystrybucji sygnału z analogowego na cyfrowy, dzięki czemu nawiązana została bezpośrednia, stabilna, niezależna od czynników zewnętrznych łączność pomiędzy strażami miejskimi z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Nowa sieć komunikacyjna służy obecnie przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych związanych z bezpieczeństwem publicznym mieszkańców obu miast oraz turystów odwiedzających te miasta.
2.Organizacja dwóch spotkań roboczych dla funkcjonariuszy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Spotkania dotyczyły testowania i wypracowania standardów przy korzystaniu z środków łączności radiowej (SŁR). Pierwszy z nich odbył się w Karwinie i  był poświęcony zapoznaniu się z obsługą systemu łączności będącego w dyspozycji Straży Miejskiej  w Karwinie. W trakcie drugiego spotkania zorganizowanego w Jastrzębiu-Zdroju w siedzibie Straży Miejskiej, miało miejsce testowanie zakupionego przez miasto systemu łączności. Na spotkaniach ustalono standardy dotyczące szybkiego nawiązywania łączności za pośrednictwem SŁR przez funkcjonariuszy po obu stronach granicy i podejmowania dalszych czynności, w zależności od potrzeb.

AKCJA PROFILAKTYCZNA REVOLUTION TRAIN

Działanie to zrealizowane zostało w kwietniu 2017r. Młodzież szkolna z obu miast wraz z opiekunami wzięła udział w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy, zorganizowanych w tzw. pociągu edukacyjnym „Revolution Train”.
Pociąg edukacyjny, to autentyczny pociąg który na czas realizacji działania stacjonował na peronie stacji kolejowej w Karwinie. Pociąg ten posiada specjalnie dostosowane wagony wyposażone m.in. w urządzenia multimedialne, gdzie młodzież partnerskich miast miała okazję w sugestywny i jednoznaczny sposób przekonać się o negatywnych skutkach eksperymentowania z narkotykami i dopalaczami. Każdy wagon został odrębnie zainscenizowany do potrzeb konkretnego tematu. Został też wyposażony w multimedia i inne zdobycze techniki powalające na atrakcyjne przedstawienie młodzieży omawianych tematów. Młodzież z Jastrzębia-Zdroju była pierwszą grupą z Polski, która skorzystała z tego popularnego w Czechach programu profilaktycznego. Do ich dyspozycji był również lektor języka polskiego. Taki program profilaktyczny jest działaniem wpływającym na świadomość młodych ludzi, obrazującym negatywne skutki eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi.

WARSZTATY JEDNOSTEK STRAŻY MIEJSKICH

Zorganizowano dwa warsztaty, w których udział wzięli strażnicy miejscy obu miast. Każdy warsztat dotyczył współpracy polsko-czeskiej między funkcjonariuszami straży miejskich. Pierwszy warsztat zrealizowano w Karwinie. Jego główna tematyka dotyczyła działań profilaktycznych, zaradczych, związanych z przeciwdziałaniem różnym rodzajom uzależnień. Ponadto opracowano treść umowy o współpracy między dwoma partnerami w dziedzinie prewencji. Drugi warsztat odbył się w Jastrzębiu-Zdroju i skupił się na praktycznym funkcjonowaniu straży miejskich oraz rozwiązaniu problemów mieszkańców i turystów.
Działanie opierało się na wymianie doświadczeń między partnerami oraz na znalezieniu wspólnych problemów i ich rozwiązań, co jednocześnie pozwoliło na lepsze zrozumienie działań partnera po drugiej strony granicy.

Efektem długofalowym zrealizowanego projektu są regularne, cotygodniowe łączenia pomiędzy jednostkami obu straży miejskich - z wykorzystaniem zakupionego sprzętu - podczas których strażnicy wymieniają się bieżącymi informacjami dotyczącymi szerokorozumianego bezpieczeństwa publicznego, również w ujęciu transgranicznym.

 

Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych

Projekt  pn. „Analiza odtworzenia linii kolejowej  w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych” realizowany był   w partnerstwie czeskich miast Havířov, Karviná oraz Petrovice u Karviné. Otrzymał on do dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w kwocie 23.529,41 EUR z oraz z Budżetu Państwa w kwocie 1.176,47 EUR.

 

Głównym  jego celem  było przygotowanie  profesjonalnej analizy społeczno-ekonomicznej  różnych modeli rozwoju i rewitalizacji transgranicznych połączeń kolejowych na obszarze przygranicznym partnerskich miast Jastrzębia-Zdroju, Karwiny, Hawierzowa i Petrowic u Karwiny oraz włączenia ich do regionalnej sieci kolejowej. Przygotowana analiza będzie podstawą do stworzenia średniookresowej  polityki miast partnerskich w zakresie inwestycji w infrastrukturę kolejową oraz obsługę przewozów w ujęciu regionalnym i transgranicznym. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania kluczowe:

 1. Powołano wspólną  stałą grupę roboczą  na rzecz rewitalizacji połączenia kolejowego. W skład której weszli m.in. przedstawiciele partnerskich samorządów, eksperci od kolejnictwa i transportu publicznego, przedstawiciele Euroregionu. Zadaniem grupy było przygotowanie zakresu analizy społeczno-gospodarczej w ramach zlecenia jej na zewnątrz oraz współpraca z  jej wykonawcą.
 2. Zlecono przygotowanie analizy społeczno-gospodarczej  z elementami studium wykonalności. Analiza została przygotowana we współpracy z  grupą roboczą.
 3. Zorganizowano konferencję  podsumowującą projekt na której zostały zaprezentowane wyniki przeprowadzonej analizy.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele miast partnerskich zaangażowanych w realizowany projekt, posłowie, radni Sejmiku, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przedstawiciele przedsiębiorstw kolejowych działających na terenie województwa śląskiego oraz republiki czeskiej, przedstawiciele Euroregionów Śląsk Cieszyński oraz Těšínské Slezsko a także radni miasta Jastrzębie-Zdrój oraz członkowie grupy roboczej.

 

Przygotowany  w ramach  realizacji projektu dokument pn.  „Analiza odtworzenia linii kolejowej  w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych” wraz z załącznikami w postaci map i rysunków jest do pobrania z poniższej chmury google.

https://drive.google.com/drive/folders/1cXk37AfpDnwTzXcQsJ5vqCrkV7zTrUtU

VI polsko-czeskie spotkania branżowe

Projekt był szóstą edycją, wdrażanego od 2011 roku partnerskiego przedsięwzięcia,  aktywizującego trzy przygraniczne miasta - Jastrzębie-Zdrój, Karwinę i Hawierzów.

W pierwszych edycjach projektu, ich działania kierowane były do podmiotów z niemal każdego obszaru życia społecznego tych trzech miast. Ich celem było pobudzenie zainteresowania przedstawicieli m.in. miejskich instytucji, organizacji pozarządowych i szkół do prowadzenia działań transgranicznych, które w efekcie przybierały postać projektów i ubiegały się o dofinansowanie ze środków wspierających współpracę transgraniczną. Wiele z tych projektów uzyskało dofinansowanie, co pozwoliło na ich realizację.

Piąta edycja projektu promowała aktywność miast i Euroregionu Śląsk Cieszyński na szczeblu centralnym w Ambasadzie RCz w Warszawie i w Ambasadzie RP w Pradze, docierając do instytucji krajowych, parlamentarzystów oraz przedstawicieli branżowych ministerstw - planujących politykę transgraniczną w Polsce i w Czechach.

VI polsko-czeskie spotkania branżowe to projekt, który miał zwrócić uwagę polityków szczebla europejskiego, na konkretne efekty współpracy transgranicznej widoczne i odczuwalne w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński.

W ramach projektu zrealizowano:

 1. EVENT W BRUKSELI, w siedzibie Parlamentu Europejskiego (11-12.07.2018), z konferencją tematyczną pn. „POLSKO-CZESKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁPRACY TRZECH NAJWIĘKSZYCH MIAST EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI – JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KARVINÁ, HAVÍŘOV” pod patronatem Europosła Jana Olbrychta. W ramach tego działania zaprezentowano także wystawę z przeglądem zdjęć wspólnych aktywności transgranicznych zrealizowanych przez Jastrzębie-Zdrój, Karwinę i Hawierzów. Elementem tego działania było także  spotkanie z Europarlamentarzystami, podczas którego podkreślano istotę realizacji transgranicznych aktywności, potrzebę ich wspierania środkami europejskimi, a także potrzebę tworzenia ram prawnych do prowadzenia takiej współpracy. Podobne przesłanie towarzyszyło spotkaniu roboczemu, które odbyło się w Eurodistrict Pamina. Tam, oprócz prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych w zakresie transgranicznej współpracy miast, odbyła się prezentacja działalności tej instytucji. Była to okazja do wymiany dobrych praktyk z obszaru szerokorozumianej współpracy na pograniczach państw.
   
 2. AKTUALIZACJA „PROGRAMU PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY JASTRZĘBIA-ZDROJU, KARWINY I HAWIERZOWA”

W ramach tego działania odbyły się tematyczne warsztaty branżowe, skupiające osoby (najaktywniej współpracujące w poprzednich edycjach projektu) reprezentujące dany obszar tematyczny.

23.11.2018 r. w Jastrzębiu-Zdroju odbył się warsztat "Edukacja" oraz "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia"

18.12.2018 r. w Karwinie odbył się warsztat  "Młodzież" oraz "Kultura, sport i turystyka"

30.01.2019 r. w Hawierzowie odbył się warsztat "Samorząd" oraz  "Biznes"

Warsztaty te dały możliwość weryfikacji zrealizowanych do tej pory wspólnych przedsięwzięć. Usunięto zadania zrealizowane i wprowadzono nowe zadania w oparciu o zgłaszane potrzeby uczestników warsztatów. Zebrane informacje, z pomocą przedstawicieli Euroregionu Śląsk Cieszyński, zostały przeanalizowane i uporządkowane. Nad ostatecznym zapisem "Programu partnerskiej współpracy..." pracowano także podczas dwudniowego warsztatu trzech samorządów i przedstawicieli Euroregionu Śląsk Cieszyński, który odbył się 25-26.03.2019 roku w Bukowcu (RCZ), gdzie m.in. dokonano aktualizacji danych części opisowej dokumentu. Zaktualizowany dokument, wydrukowano w nakładzie 800 sztuk  i rozdystrybuowano pomiędzy partnerów projektowych i Euroregion Śląsk Cieszyński. Dalsza dystrybucja programu trwać będzie po zakończeniu realizacji projektu, w okresie jego trwałości.

GŁÓWNYM CELEM zrealizowanego projektu było podkreślenie znaczenia współpracy transgranicznej, która - jak mówią sami eurodeputowani związani z naszym terenem - nie cieszy się dużym poparciem finansowym w Unii Europejskiej. Zrealizowane działania projektowe miały wzmocnić dyskusję nad finansowaniem wspólnych polsko-czeskich potrzeb rozwojowych samorządów i sytuacji społeczno-gospodarczej regionu przygranicznego w kontekście wyzwań Wspólnoty Europejskiej w perspektywie 2020+.

Finansowanie:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 35.085,00 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 29.822,25 EUR

Budżet Państwa: 754,25 EUR

Wkład własny: 4.508,50 EUR

 

Dokumentacja wideo:

Film 1:

PLCZENG

Film 2:

PLCZENG

Film 3:

PLCZENG

 

Dokumentacja fotograficzna:

Spotkania z serii transgranicznych warsztatów tematycznych w Hawierzowie - fot. M. Domagała
Spotkania z serii transgranicznych warsztatów tematycznych w Hawierzowie - fot. M. Domagała
Spotkania z serii transgranicznych warsztatów tematycznych w Hawierzowie - fot. M. Domagała
Spotkania z serii transgranicznych warsztatów tematycznych w Hawierzowie - fot. M. Kuta
Transgraniczne warsztaty tematyczne w Karwinie - 18.12.2018 r.
Transgraniczne warsztaty tematyczne w Karwinie - 18.12.2018 r.
Promocja współpracy transgranicznej w Brukseli - 11.07.2018 r.
Promocja współpracy transgranicznej w Brukseli - 11.07.2018 r.

V polsko-czeskie spotkania branżowe

Blisko 600 osób skorzystało z oferty jaką w ramach projektu „V polsko-czeskie spotkania branżowe” zaproponowały partnerskiemiasta Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów.

Projekt, cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony podmiotów/instytucji funkcjonujących w miastach jak i przedstawicieli instytucji centralnych w Warszawie i w Pradze.

Realizowany od 2011 roku projekt - którego głównym zamierzeniem jest aktywizacja lokalnych środowisk w zakresie realizacji wspólnych, transgranicznych aktywności – osiągnął założony sześć lat temu cel. Zdecydowanie wzrosła liczba i jakość zrealizowanych projektów w partnerstwie tych trzech miast. Nawiązały się nowe i odświeżyły wcześniejsze transgraniczne partnerstwa pomiędzy instytucjami i organizacjami. Zaplanowane przez zespół projektowy cykliczne działania, kierowane corocznie do tej samej grupy odbiorców, pozwoliły na zachowanie ciągłości projektu oraz utrzymanie zainteresowania i chęci współpracy. 

V edycja projektu, była kolejnym krokiem do wzmocnienia istniejącej współpracy miast. W ramach projektu zrealizowano:

 1. Konferencję inaugurującą projekt (13, 14.10.2016), podczas której m.in. utworzono sześć polsko-czeskich  grup branżowych oraz powołano liderów tych grup, po jednym z każdej strony granicy.
 2. Spotkania grup branżowych (11.2016 –  05.2017) – odbyły się po trzy spotkania każdej grupy – po jednym w każdym mieście, łącznie odbyło się 18 spotkań, co dało 54 godziny pracy w polsko-czeskich zespołach, w pl-cz warsztatach wzięło udział łącznie 370 osób, reprezentujących blisko 90 instytucji i organizacji.

Efektem pracy grup jest m.in.

- zniesienie ograniczenia tonażowego na przejeździe granicznym Marklowice-Pertovice na potrzeby organizacji przejazdów np. autokarów szkolnych, zorganizowanych grup.

- przygotowano kolejne projekty współpracy:  

 • projekt „Łączność ponad granicami” z zakresu bezpieczeństwa publicznego pomiędzy strażami miejskimi z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny, gdzie jastrzębska jednostka doposażona zostanie w nowy system komunikacji radiowej
 • projekt straży pożarnych z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny, Zebrzydowic i Petrowic „Razem przeciw powodzi” w ramach którego jastrzębska PSP nabędzie przeciwpowodziowy zestaw kontenerowy o wartości blisko 1,4 mln zł, a  miasto łódź płaskodenną, motopompę pływającą i inny osprzęt przeciwpowodziowy.
 • projekt „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów” kierowany do mieszkańców, w ramach którego ogłoszony został konkurs fotograficzny, zorganizowane zostaną warsztaty fotograficzne i wystawa objazdowa, wydany zostanie wspólny kalendarz na 2018 r. uwzględniający daty ważniejszych wydarzeń miejskich.
 1. Konferencja tematyczna w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiejw Pradze (06.04.2017) pn. „Potencjał turystyczny regionów poprzemysłowych szansą zmiany wizerunku i charakteru pogranicza na przykładzie współpracy trzech największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński – Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov” połączona z promocją miast, dziedzictwa kulturowego polsko-czeskiego pogranicza. W organizację konferencji włączyły się: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Europejska Federacja Cyklistów oraz Europejskie Stowarzyszenie Greenways, Moravian Silesian Tourism, Śląska Organizacja Turystyczna, Euroregion Śląsk Cieszyński – których przedstawiciele wsparli swymi wystąpieniami program konferencji.
 2. Konferencja tematyczna w Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie (27.09.2017) pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w miastach Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizowanych obszarów poprzemysłowych” połączona z promocją miast oraz dziedzictwa kulturowego polsko-czeskiego pogranicza. W organizację konferencji włączyły się: Polska Organizacja Turystyczna, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionální a inženýrská kancelář Karviná, Dolní oblast Vitkovice, Euroregion Śląsk Cieszyński - których przedstawiciele wsparli swymi wystąpieniami program konferencji.
 3. Konferencja podsumowująca projekt (30,31.08.2017) – aktywność nakierowana na prezentację prac grup branżowych, sprawozdanie liderów, prezentacja projektów zrealizowanych i obecnie realizowanych przez środowiska trzech miast – będących konsekwencją realizowanego projektu. Informacja zwrotna dla miast – od uczestników projektu - dotycząca zapotrzebowania na wsparcie merytoryczne związane z planowanymi aktywnościami transgranicznymi.

Projekt POLSKO-CZESKICH SPOTKŃ BRANŻOWYCH jest rozpoznawalną marką na polsko-czeskim pograniczu. Jego piąta edycja była kolejnym poważnym krokiem na drodze partnerskiej, dobrosąsiedzkiej współpracy Jastrzębia-Zdroju z czeską Karwiną i Hawierzowem.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 34.881,00 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 29.648.85 EUR

Budżet Państwa: 837,35 EUR

Wkład własny: 4.394,80 EUR

Do pobrania:

Do pobrania:

Spotkanie w ramach projektu. Uczestnicy przy stołach.
Spotkanie w ramach projektu. Uczestnicy przy stołach.
Prezydenci uczestniczących miast pozują do zdjęcia. Po środku - Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.
Anna Hetman przemawia z mównicy.
Bogdan Kasperek przemawia z mównicy.
Spotkanie uczestników w dużej sali.
Spotkanie uczestników w dużej sali.
Spotkanie uczestników w dużej sali.
Spotkanie uczestników w dużej sali - warsztaty.
Uczestnicy słuchają prelekcji.
Konferencja prasowa.
Konferencja prasowa.
Spotkanie w ramach projektu. Uczestnicy przy stołach.
Spotkanie w ramach projektu. Uczestnicy przy stołach.
Prezydenci uczestniczących miast pozują do zdjęcia. Po środku - Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.
Anna Hetman przemawia z mównicy.
Bogdan Kasperek przemawia z mównicy.
Spotkanie uczestników w dużej sali.
Spotkanie uczestników w dużej sali.
Spotkanie uczestników w dużej sali.
Spotkanie uczestników w dużej sali - warsztaty.
Uczestnicy słuchają prelekcji.
Konferencja prasowa.
Konferencja prasowa.

Śląskie pogranicze - wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina

Ideą projektu, realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój, Karwinę i Hawierzów, była próba zintegrowania mieszkańców tych miast poprzez włączenie ich  do aktywnego udziału w wydarzeniach oferowanych im przez trzy partnerskie samorządy. Działania projektowe miały uświadomić mieszkańców o wartości historycznej obszaru w którym mieszkają, o wspólnych walorach kulturowych o podobieństwach historycznych i współczesnych tych miast.

W ramach projektu zrealizowano:

 • Konkurs fotograficzny

Miał wzbudzić potrzebę poznania miasta partnerskiego, zaktywizować uczestników konkursu do promowania walorów historycznych własnego miasta oraz zachęcić mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki transgranicznej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński. Konkurs ogłoszony został w terminie od 01.10.2017 do 28.02.2018 r., w dwóch kategoriach wiekowych tj. 1. junior do lat 15, 2. od 16 -99 lat. Zgłaszane prace miały być autorskim spojrzeniem mieszkańców na otaczającą ich rzeczywistość, miały przedstawiać współczesny obraz miast, nawiązujący do ich przeszłości.

Nagrodą w konkursie był voucher na wydruk foto-albumów o wartości ok.50 EUR, na każde miasto przypadało 10 voucherów po 5 szt. w każdej kategorii wiekowej.

 • Pokonkursową – objazdową – wystawę fotografii

Wystawa pokonkursowa została zaprezentowana wiosną 2018 roku. W kwietniu - w Jastrzębiu-Zdroju, w maju w Hawierzowie, a w czerwcu w Karwinie. Otwarciu wystawy w każdym mieście towarzyszyły wernisaże z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami miast. Prezentowane zdjęcia zawierały różne miejskie motywy, przedstawione  przez autorów. Wystawy i wernisaże miały charakter otwarty, uczestnikami byli przedstawiciele miast partnerskich Jastrzębia -Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, uczestnicy konkursu oraz inne osoby zainteresowane wydarzeniem. W trakcie wernisaży oficjalnie uhonorowano nagrodami  zwycięzców konkursu. Zaprezentowane na wystawie zdjęcia nadesłane zostały przez mieszkańców trzech miast i są ich spojrzeniem na otaczającą ich rzeczywistość. Założeniem konkursu fotograficznego było przedstawienie współczesnych miast w kontekście ich przeszłości.

 • Warsztat fotograficzny

Warsztat, skupiający miłośników fotografii z trzech miast odbył się 15.09.2018 r. na zamku Frystat w Karwinie, a także w plenerze wokół zamku. Zajęcia fotograficzne, w których wzięły udział 34 osoby, prowadzone były  przez ekspertów i profesjonalnych instruktorów z obu stron granicy. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi i szczegółowymi technikami fotografii w reprezentacyjnych i historycznych miejscach zamku. Dzięki warsztatom środowisko fotograficzne nawiązano trwałą współpracę wymieniając się informacjami i doświadczeniami. Uczestnicy warsztatu mieli okazje do integracji w jednym z najpiękniejszych obiektów prezentujących historię Karwiny.

 • Polsko-czeski kalendarz

Polsko - czeski kalendarz na rok 2018, prezentujący Jastrzębie-Zdrój, Karwine i Hawierzów, wydano w nakładzie 4500 szt. Jego celem było promowanie miast po drugiej stronie granicy, a przede wszystkim  wskazanie w jego najważniejszych i najciekawszych wydarzeń tych trzech miast, do udziału w których miasta zapraszały turystów z miast partnerskich. Kalendarz był bezpłatnie dystrybuowany na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński, wśród uczestników projektu i mieszkańców.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 28.040,00 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 23.834,00 EUR

Budżet Państwa: 695,00 EUR

Wkład własny: 3.511,00 EUR

Do pobrania:

Księga pamiątkowa wystawy fotograficznej.
Wernisaż wystawy.
Fot. Katarzyna Parylak
Wernisaż wystawy.
Fot. Katarzyna Parylak
Wernisaż wystawy.
Fot. Katarzyna Parylak
Wernisaż wystawy.
Fot. Katarzyna Parylak
Wernisaż wystawy.
Fot. Katarzyna Parylak
Warsztaty fotograficzne.
Warsztaty fotograficzne.
Warsztaty fotograficzne.
Warsztaty fotograficzne.
Księga pamiątkowa wystawy fotograficznej.
Wernisaż wystawy.
Wernisaż wystawy.
Wernisaż wystawy.
Wernisaż wystawy.
Wernisaż wystawy.
Warsztaty fotograficzne.
Warsztaty fotograficzne.
Warsztaty fotograficzne.
Warsztaty fotograficzne.

Ćwiczenie nie zna granic

 

Transgraniczny projekt Jastrzębia-Zdroju i Karwiny realizowany w 2018 i 2019 roku. Jego głównym celem było zwiększenie intensywności współpracy transgranicznej miast partnerskich, m.in. w zakresie  promocji  zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży poprzez efektywne wykorzystywanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.

W ramach projektu zrealizowano:

 • budowa siłowni zewnętrznej z elementami street workoutu w Jastrzębiu-Zdroju
 • budowa zewnętrznej instalacji street workout w Karwinie
 • warsztaty street workoutu / kalisteniki w szkołach w Jastrzębiu-Zdroju i w Karwinie
 • plenerowe pokazy zawodowego street workout / kalisteniki zaprezentowane podczas otwarcia inwestycji w Jastrzębiu-Zdroju i w Karwinie

W okresie przygotowania i realizacji projektu street workout był bardzo popularną i mocno rozwijającą się dyscypliną sportu w Republice Czeskiej. To tam intensywnie rozbudowywały się plenerowe przestrzenie do uprawiania tej dyscypliny sportu. Aktywność fizyczna propagowana przez czeskich sympatyków kalisteniki stała się aspiracją dla kolejnego wspólnego projektu Jastrzębia-Zdroju i Karwiny.

Miasta, po serii wspólnych projektów z obszaru zarządzania kryzysowego, gdzie jednym z poruszanych zagadnień była wzrastająca ilość naruszeń prawa wśród młodocianych w obu miastach, postanowiły przygotować projekt kierowany do dzieci i młodzieży – zachęcający do nietypowej i bardzo ciekawej aktywności fizycznej. Działanie to miało odciągnąć młodzież i dzieci od komputera i telefonu komórkowego oraz wielogodzinnego przesiadywania w sieci - która często jest dla nich źródłem niepokojących treści, powielanych przez nich w realnym świecie.

W ramach projektu w obu miastach wybudowano przestrzenie do uprawiania aktywności sportowej, w Jastrzębiu-Zdroju na os. Zofiówka powstała siłownia zewnętrzna z elementami street workoutu, w Karwinie zewnętrzna instalacja do street workoutu. Działania te uzupełnione były  profesjonalnymi warsztatami, prowadzonymi przez zawodowych instruktorów tej dyscypliny sportu z Republiki Czeskiej i z Polski. Warsztaty przeprowadzone zostały w jastrzębskich i karwińskich szkołach. Ich celem było propagowanie street workoutu, który  pozwala młodzieży poprzez ćwiczenia na świeżym powietrzu, świadomie kształtować swoją sylwetkę, charakter i  wytrwałość  w dążeniu do osiągniecia założonych celów, sprawności fizycznej i poprawy kondycji.

W ramach projektu przygotowano także publikację opisującą poprawne wykonywanie poszczególnych ćwiczeń, smycze oraz sportowe etui naramienne. Wszystko to było dystrybuowane wśród uczestników wydarzeń projektowych. 

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 43.419,61 EUR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 36.906,66 EUR
Budżet Państwa: 1.170,73 EUR
Wkład własny: 5.342,22 EUR

Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku. Przyglądają się dzieci.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku.
Publikacje projektowe na stoliku.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Tablica informacyjna projektu.
Tablica informacyjna projektu. Widać osoby korzystające z urządzeń do ćwiczeń.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Konferencja prasowa w Urzędzie Miasta.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku. Przyglądają się dzieci.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku.
Publikacje projektowe na stoliku.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Tablica informacyjna projektu.
Tablica informacyjna projektu. Widać osoby korzystające z urządzeń do ćwiczeń.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Konferencja prasowa w Urzędzie Miasta.
Polecamy