Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Partner Wiodący: Statutární město Karviná

Partnerzy Projektu:

  • Gmina Zebrzydowice
  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju
  • Miasto Jastrzębie-Zdrój
  • Obec Petrovice u Karviné

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie transgranicznych zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych przez jednostki staży pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne zarządzenie w sytuacjach powodziowych. Środkiem do osiągnięcia wyznaczonego celu jest zakup sprzętu zaplanowanego w ramach projektu, który będzie wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń i działań, jak również umożliwi wypełnianie zadań po obu stronach granicy, czemu pomogą skoncentrowane na ćwiczeniach działania projektu. Przedstawiciele partnerów projektowych i dowódcy jednostek ratowniczych są przekonani, iż dzięki realizacji opisanego systemu nastąpi znacząca poprawa działań jednostek straży pożarnej związanych z akcjami powodziowymi, a tak samym do zmniejszenia szkód i ryzyka związanego z powodzią oddziałującą na zdrowie ludzi i zwierząt. Sprzęt zakupiony przez poszczególnych partnerów projektu będzie się wzajemnie uzupełniać i tworzyć spójną całość, a jego wykorzystanie będzie ukierunkowane na rozwiązanie wspólnego problemu, jakim jest zarządzania ryzykiem powodziowym, które na terenie partnerów projektu ma charakter transgraniczny. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa w kwestii umiejętności partnerów projektu w zakresie zarządzania powodziowego i koordynacji poszczególnych faz sytuacji powodziowych.

 

Całkowite wydatki: 1 109 520,53 EUR

Statutární město Karviná 280 035,93 EUR

Gmina Zebrzydowice 188 376,92 EUR

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju 336 814,92 EUR

Miasto Jastrzębie-Zdrój 13 738,92 EUR

Obec Petrovice u Karviné 290 553,84 EUR

 

Kwoty Projektu w zakresie części jastrzębskiej:

Kwota całkowita: 57 153,91 zł

EFRR: 48 580,81 zł (85% kosztów kwalifikowanych)

Kwota wkładu własnego z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój: 8573,09 zł

Lider Projektu – Gmina Godów

Partnerzy Projektu po stronie polskiej – Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Zebrzydowice

Partnerzy Projektu po stronie czeskiej – Miasto Karwina, Gmina Piotrowice k. Karwiny

 

Zakres Projektu w Mieście Jastrzębie-Zdrój

Zakresem Projektu jest zagospodarowanie ciągów kolejowych na odcinku 9,3 km, przebiegającym przez sołectwa: Ruptawa-Cisówka, Moszczenica w kierunku dzielnicy Zdrój i Osiedla Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju. Parce budowlane zostały podzielone na etapy – w ramach obecnie realizowanego Projektu „Żelazny szlak rowerowy”, przewiduje się budowę nowej trasy rowerowej na następujących odcinkach:

  • 370,2 metrów od granicy z Gminą Godów i obejmuje także budowę zjazdu, drogi dojazdowej wraz z organizacją ruchu oraz wykonanie miejsca rekreacyjnego i pozostałej infrastruktury;
  • 625 metrów od granicy z Gminą Zebrzydowice i obejmuje także budowę zjazdu z organizacją ruchu oraz wykonanie pozostałej infrastruktury.

 

Cele Projektu:

Głównym celem jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego opartego na spajaniu dwóch części pogranicza siecią ścieżek rowerowych budowanych w oparciu o opuszczone linie kolejowe w partnerskich gminach. Cały produkt turystyczny będzie nawiązywał do tradycji C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, od połowy XIX wieku łączącej Wiedeń z Krakowem. W roku 1856 kolej, począwszy od Wiednia, liczyła 531 km, natomiast w roku 1888 już ponad 1140 km. Ważnym węzłem tej kolei był węzeł przy granicy austriacko-pruskiej w Petrowicach u Karvine i Zebrzydowicach.

To właśnie tam stworzono nowy korytarz kolejowy przez Górny Śląsk pozwalający ominąć w tranzycie dotychczasową trasę z Wiednia do Krakowa prowadzącą przez terytorium pruskie. W związku z powyższym pięć samorządów leżących bezpośrednio przy dzisiejszej granicy polsko-czeskiej postanowiło z problemu zamykanych linii kolejowych stworzyć potencjał rozwoju nowego, unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego. Część z samorządów przejęła pozamykane linie kolejowe i w ramach transgranicznego rozwoju turystki podjęła decyzję o stworzeniu Żelaznego szlaku rowerowego, który w dużej swej części poprowadzony będzie po przejętych przez samorządy, zamkniętych już dawnych liniach kolejowych.

Celami szczegółowym projektu jest stworzenie transgranicznego produktu turystycznego opartego na transgranicznym szlaku rowerowym (szlak o charakterze dydaktycznym) opowiadającym historię kolejnictwa i rozwoju przemysłowego obszaru pogranicza. Dzięki podniesieniu atrakcyjności regionu i powiązaniu partnerskich samorządów z obu stron granicy infrastrukturą liniową, dojdzie do zwiększenia odwiedzalności w regionie a tym samym do wzrostu zapotrzebowania na usługi turystyczne.

 

Kwoty Projektu w zakresie części jastrzębskiej:

Kwota całkowita: 1.418.862,45 zł

Kwota kwalifikowana: 718.421,31 zł

Kwota dofinansowania: 610.658,11 zł (85 % kosztów kwalifikowanych)

Kwota wkładu własnego z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój: 808.204,34 zł

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 /
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje
v rámci Programu Interreg V-A Česká Republika – Polsko 2014-2020

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Lider Projektu: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza
Partnerzy Projektu po stronie polskiej: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Partnerzy Projektu po stronie czeskiej: Dolní Oblast VÍTKOVICE, z.s. Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Zakres Projektu w Mieście Jastrzębie-Zdrój
W Jastrzębiu-Zdroju zaadaptowany zostanie budynek byłych łaźni górniczych Kopalni Moszczenica na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” (CDP). Ten opuszczony budynek został przejęty przez samorząd gminy - posiada pierwotny, oryginalny jeszcze system transportu i sposobu czyszczenia odzieży górniczej (podwieszany pod sufitem), który dodaje temu miejscu niesamowitego klimatu minionych epok.
W ramach prac inwestycyjnych zostanie maksymalnie zachowany pierwotny charakter budynku, zostaną przeprowadzone prace instalacyjne, adaptacyjne, związane z udostępnieniem go dla ruchu turystycznego i funkcjonowania centrum informacyjnego. W ramach adaptacji budynku dojdzie do przebudowy i zagospodarowania parteru i czterech pięter północnego skrzydła budynku na część informacyjną i ekspozycyjną, których funkcje przenikać się będą na poszczególnych piętrach.
Istotą przebudowy z rozbudową budynku Łaźni, jest przygotowanie industrialnej przestrzeni budynku do pełnienia funkcji: informacyjnej i muzealnej oraz prowadzenia działań kulturalnych. Budynek Łaźni Moszczenica ma spełniać:

  • funkcję informacyjną - informacja kierowana do turystów polskich i czeskich, punkt informacyjny zlokalizowany na parterze w holu głównym, materiały informacyjne dla turystów opracowane będą w języku polskim i czeskim,
  • funkcję muzealną - nowoczesne technologie przenikać się będą z industrialnym wyposażeniem i konstrukcją budynku, a ekspozycja będzie zintegrowana sensorycznie tak, aby oddziaływać na zmysły odwiedzających,
  • funkcję kulturalną - organizowanie działań związanych z endogenicznym potencjałem regionu - przestrzenie obiektu wykorzystywane do przeprowadzania różnorodnych cyklicznych, stałych i jednorazowych wydarzeń. 

Zaplanowano wieloczęściową ekspozycję pokazującą proces industrializacji i aspekty kulturowe Górnego Śląska z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod prezentacji, a także ekspozycję związaną z węglem, jako budulcem naturalnym – węgiel, jako pierwiastek i jego zastosowanie w życiu codziennym.
W ramach inwestycji zostanie wybudowany parking, którego brak jest przy obiekcie. Ekspozycja będzie tworzona przy bliskiej współpracy ekspertów z Dolní Oblast VÍTKOVICE, w ramach transgranicznego transferu know-how.

Cele Projektu:
Głównym celem jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego opartego na popularyzowaniu, rozwoju i promocji dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego, jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.
Celem Projektu jest również poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy związana z obsługą wzmożonego ruchu turystycznego, adaptacja obiektów postindustrialnych, usunięcie transgranicznych barier przestrzennych, a także połączenie postindustrialnych elementów dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy.

Koszty w zakresie realizacji jastrzębskiej części Projektu:
Kwota całkowita: 2.536.363,45 euro (ok. 11.413.635,53 zł)
Kwota kwalifikowana: 2.536.363,45 euro (ok. 11.413.635,53 zł)
Kwota dofinansowania: 85 % kosztów kwalifikowanych = 2.155.908,93 euro (ok. 9.701.590,19 zł)
Kwota wkładu własnego z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój: 308.454,52 euro (ok. 1.712.045,34 zł)

Rowerem po żelaznym szlaku

Lider Projektu – Miasto Jastrzębie-Zdrój

Partnerzy Projektu po stronie polskiej – Gmina Godów, Gmina Zebrzydowice

Partnerzy Projektu po stronie czeskiej – Miasto Karwina, Gmina Piotrowice k. Karwiny

Zakres Projektu w Mieście Jastrzębie-Zdrój

Zakresem Projektu jest zagospodarowanie nieczynnych ciągów kolejowych na odcinku 8,3 km, przebiegających przez sołectwa: Ruptawa-Cisówka, Moszczenica w kierunku dzielnicy Zdrój i Osiedla Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju. Parce budowlane zostały podzielone na etapy – w ramach obecnie realizowanego Projektu „Rowerem po żelaznym szlaku”, przewiduje się budowę nowej trasy rowerowej na odcinku o długości 8,352 m, który połączy dwa odcinki, zrealizowane w ramach pierwszego etapu (Projekt pn.: „Żelazny szlak rowerowy”).

Cele Projektu:

Nadrzędnym celem Projektu jest stworzenie produktu turystycznego, udostępniającego bogate transgraniczne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe pogranicza polsko-czeskiego, który będzie nawiązywał do tradycji C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, która od połowy XIX wieku, łączyła Wiedeń z Krakowem. Realizacja Projektu, pozwoli na spojenie pięciu partnerskich gmin w obu częściach pogranicza, siecią połączonych ze sobą ścieżek rowerowych.

Zaplanowany produkt Projektu, jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym, z uwagi na długość budowanego szlaku (pętla o długości ok. 50 km z dwoma skrótami), tematykę (historia kolejnictwa), liczba udostępnionych atrakcji przyrodniczych, rozwiązanie techniczne (ok. 16 km ścieżek, będzie prowadzonych po byłych torach) oraz transgraniczny charakter Projektu.

Z nowego szlaku korzystać będą turyści z regionu, jak również turyści przyjeżdżający do Beskidu Śląskiego, którym szlak może zaoferować dodatkowe urozmaicenie i możliwość zaznajomienia się z historią przemysłową Śląska Cieszyńskiego oraz Górnego Śląska. Celem projektu jest także udostępnienie i powiązanie poszczególnych atrakcji znajdujących się w regionie w jeden produkt. Wycieczka rowerowa po szlaku prowadzącym po terenach pogranicza polsko-czeskiego, umożliwi turystom, oprócz zapoznania się z samodzielnymi atrakcjami, również zaznajomienie się z wyjątkowym charakterem przyrodniczym tego obszaru pogranicza.

Kwoty całkowite Projektu:

Kwota całkowita: 3.453.085,00 €

Kwota kwalifikowana: 3.453.085,00 €

Kwota dofinansowania: 2 935 122,25 € (85% kosztów kwalifikowanych)

Kwota wkładu własnego z budżetów Partnerów: 517 962,75 €

Kwoty Projektu w zakresie części jastrzębskiej:

Kwota całkowita: 9.568.000,00 zł

Kwota kwalifikowana: 9.568.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 8.132.800,00 zł (85% kosztów kwalifikowanych)

Kwota wkładu własnego z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój: 1.435.200,00 zł