Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Dostępna granica

Miasto Jastrzębie-Zdrój w marcu 2014 r. rozpoczęło realizację projektu pn. „Dostępna granica”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. W miesiącu październiku 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

 

Realizowany projekt, polegający na przebudowie i rozbudowie ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju – Etap I-III w dzielnicy Moszczenica oraz modernizacja ul. Bożkowej w Karwinie w dzielnicy Raj, zdecydowanie wpłynął na poprawę i zwiększenie dostępności komunikacyjnej polsko-czeskiego pogranicza.

 

Projekt nawiązuje do tworzonego od lat zintegrowanego systemu połączeń komunikacyjnych w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zrealizowane inwestycje zdecydowanie zwiększyły bezpieczeństwo użytkowników tych dróg oraz umożliwiły, a także ułatwiły współpracę transgraniczną instytucjom zlokalizowanym w tych dzielnicach. Realizacja projektu poprawiła dostępność granicy dla turystów, a przede wszystkim ulepszała dojazd do pracy po drugiej stronie granicy.

 

Zakres projektu obejmował:

 

 1. Modernizacja ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju:
 • przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej ul. Komuny Paryskiej, na odcinku około 836 mb,
 • budowie nowych i przebudowie istniejących chodników,
 • budowie dwóch zatok autobusowych przy ul. Komuny Paryskiej oraz przebudowie istniejących zatok i chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Ranoszka,
 • przebudowie zjazdów do posesji oraz włączeń do istniejącego układu komunikacyjnego,
 • odwodnienie pasa drogowego na całej długości przebudowywanej drogi,
 • przebudowie sieci oświetlenia ulicznego,
 • przebudowie skrzyżowania z ul. Ranoszka i Wyszyńskiego,
 • roboty teletechniczne, roboty elektryczne związane z przebudową sieci napowietrzną nn oraz przebudową linii kablowej nn,
 • organizacja konferencji prasowej w Mieście Jastrzębie-Zdrój – prezentującej projekt z udziałem partnera projektu – przedstawicielami miasta Karwina.
 1. Modernizacja ul. Božkovej w Karwinie:
 • rekonstrukcja drogi i miejsc parkingowych przy ul. Božkovej w Karwinie Raju,
 • modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Březovej w Karwinie Raju – wydatek ten został  we

wniosku o dofinansowanie ujęty jako wydatek niekwalifikowalny.

 

 1. Promocja przedsięwzięcia
 2. Organizacja konferencji prasowej prezentującej projekt.

 

Nazwa Projektu: „Dostępna granica”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój (Lider Projektu), Miasto Karwina (Partner Projektu)

Wartość projektu w Mieście Jastrzębie-Zdrój: 4.473.156,96 zł

Wartość dofinansowania dla Miasta Jastrzębie-Zdrój: 2.688.770,14 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza

Partner wiodący: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Partner projektu: Miasto Karwina
Wartość całkowita projektu: 842 209,60 €
Wartość dofinansowania z EFRR: 715 878,15 €
Całkowite wydatki kwalifikowalne Jastrzębie-Zdrój: 687 503,82 €
Wartość dofinansowania z EFRR Jastrzębie-Zdrój: 584 378,24 €

 

Zakres Projektu:

Część Projektu realizowana przez Miasto Jastrzębie-Zdrój:

1. W Parku Zdrojowym przy ulicy Żeromskiego: budowa nowej ścieżka rowerowej (113,5 mb), rewitalizacja głównej promenady ze schodami terenowymi i oświetleniem, rewitalizacja niecki stawów + chodniki spacerowe wokół nich, nowe miejsce rekreacji z infrastrukturą służącą aktywnym formom turystyki (12szt.), urządzenie zieleni wraz z elementami małej architektury (m.in. stojaki rowerowe), odwodnienie terenu

2. Wypracowanie nowych wspólnych produktów turystycznych – 5 tematycznych wycieczkowych tras rowerowych: sakralna, uzdrowiskowa, przyrodnicza, węglem pisana, obiektów turystycznych.

3. Wydanie 5 odrębnych polsko-czeskich publikacji  tematycznych obrazujących i opisujących przebieg wyżej wymienionych wycieczek rowerowych po atrakcjach turystycznych-w danej sieci tematycznej-zlokalizowanych na terenie Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Montaż polsko-czeskiej gabloty pamiątkowo-informacyjnej. Otwarcie inwestycji/rajd rowerowy. Konferencja podsumowująca Projekt.

4. Prace budowlane w Parku Zdrojowym przy ulicy Witczaka, bezpośrednio sąsiadującego z miejscem realizacji przedmiotowego projektu – remont ścieżek parkowych i części promenady głównej.

5. Dydaktyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna przygotowana w polsko-czeskiej wersji językowej  – tablice i tabliczki ustawione w różnych częściach Parku Zdrojowego.

6. Zważywszy na to, iż dydaktyczna ścieżka przyrodnicza prowadzona jest parkowymi alejkami, zakupiono 22 ławki i 12 koszy.

7. Wydanie dwujęzycznej publikacji opisującej dydaktyczno-przyrodniczą ścieżkę edukacyjną Parku Zdrojowego wraz z wkładką o walorach przyrodniczych Karwiny i ich dystrybucja w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie.

 

Część Projektu realizowana przez Miasto Karwina:

1. Budowa ścieżki rowerowej dla pieszych i rowerzystów przeznaczonej do wspólnego użytkowania, o długości 379 m, na odcinek od parku B.Němcové (miejsce ćwiczeń dla psów) do tamy rzeki Olzy.

2. Ścieżka rowerowa połączy infrastrukturę turystyczną, znajdującą się w parku B. Němcové, zbudowaną w ramach projektu „Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami  uzdrowiskowymi ER TS-ŚC…”, ze ścieżką rowerową zbudowaną wzdłuż rzeki Olzy w ramach projektu „Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Chotěbuz…”.

3. Uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej – dla rowerzystów, zaproszonych gości, mediów.  Zapewnienie koszulek, plecaków rowerowych, bufetu. Wydanie dwujęzycznej mapy Mapa obrazująca 5 tematycznych wycieczkowych tras rowerowych na linii  Jastrzębie-Zdrój – Karwina z oznaczeniem najciekawszych obiektów.

 

Elementem scalającym działania inwestycyjne w niniejszym projekcie są wspólnie wypracowane nowe produkty turystyczne – pięć dwujęzycznych publikacji , opisujących i obrazujących tematyczne,  wycieczkowe trasy rowerowe na linii Jastrzębie-Zdrój – Karwina :

1. Wycieczkowa trasa rowerowa „Szlakiem obiektów sakralnych” (2000 szt.)
2. Wycieczkowa trasa rowerowa „Szlakiem przyrody” (2000 szt.)
3. Wycieczkowa trasa rowerowa „Szlakiem obiektów turystycznych” (2000 szt.)
4. Wycieczkowa trasa rowerowa „Szlakiem uzdrowiska” (2000 szt.)
5. Wycieczkowa trasa rowerowa „Węglem pisana” (2000 szt.)

Uzupełnieniem tych publikacji jest dwujęzyczna mapa (2500 szt.) obrazująca tematyczne trasy rowerowe na linii Jastrzębie-Zdrój – Karwina oraz nawiązująca do mapy gablota pamiątkowo-informacyjna – zlokalizowana przy jastrzębskiej inwestycji – przedstawiająca wybrane atrakcje z poszczególnych tematycznych tras rowerowych, zachęcająca do aktywnej turystyki rowerowej pomiędzy dwoma miastami.

Uroczyste otwarcie inwestycji połączone z organizacją rajdu rowerowego (łącznie dla stu osób z obu miast) i dystrybucją wydawnictw, oraz organizacja konferencji (dla polskich i czeskich mediów) podsumowującej projekt i promującej wieloletnią współpracę projektową Jastrzębia-Zdroju i Karwiny to zaplanowane w projekcie działania promocyjne zwieńczające realizację projektu.