Strefa biznesu

Środki pomocowe


Punkty informacji europejskiej

Informacje ogólne:

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
ul. T. Kościuszki 6
40-26 Katowice
Tel.: (32) 209 17 01
Fax: (32) 20916 90
centrum@rcie.katowice.pl
www.rcie.katowice.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
ul. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 368-42-13
Fax: (34) 368-42-13
rcie@rcie.czest.pl
www.rcie.czest.pl

Punkt Informacyjny Europe Direct
Ul. Słowackiego 17A
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 812 35 20
Fax: (330 812 35 20
europe_direct@bielsko.biala.pl
www.europe-direct.bielsko.pl

Punkt Informacyjny Europe Direct
ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
Tel.: (32) 2091701
Fax: (32) 2091701
europe-direct@remove-this.europe-direct.katowice.pl
www.europe-direct.katowice.pl

Informacje nt. pomocy dla przedsiębiorców:

Regionalna Instytucja Finansująca
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice
Tel.: (32) 201-40-56
Fax.: (32) 257-95-29
garr@remove-this.garr.pl
www.garr.pl

Euro-Info Centre
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Wita Stwosza 31
40-42 Katowice
Tel.: (32) 257 95 40
Fax: (32) 257 95 29
euroinfo@remove-this.garr.com.pl

Informacje nt. pomocy dla samorządów:

Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40-32 Katowice
Tel.: (32) 20-77-174
wwzz-ms@remove-this.katowice.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski
Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-37 Katowice
Tel.: (32) 20 78 376
Fax: (32) 25 53 758
fundusze@remove-this.silesia-region.pl
www.slaskie.pl

Informacje nt. pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Rybniku
ul. Rudzka 13,
44-200 Rybnik
tel. 032 429 57 73
email: info_rybnik@remove-this.roefs.pl
www.rybnik.roEFS.pl

Regionalny Ośrodek EFS
Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 496 02 20,   496 02 00
roszefs@remove-this.roszefs.bielsko.pl
www.roszefs.bcp.org.pl

Regionalny Ośrodek  EFS
ul. Piotra Skargi 6/203
40-91 Katowice
Tel.: (32) 253 94 20
Fax: (32) 253 94 20
roszefs.most@remove-this.interia.pl
most-katowice@remove-this.tlen.pl
www.katowice.roefs.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Powstańców 41 a
44-300 Katowice
Tel.: (32) 255 43 25
Fax: (32) 255 24 66
www.wup-katowice.pl

Informacje nt. pomocy dla rolnictwa, produkcji rolno-spożywczej, rybołówstwa oraz przetwórstwa ryb:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Śląski Oddział Regionalny
ul. Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 378 28 00

Punkty informacyjne o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Regionalny Punkt Informacyjny o RPO WSL w Katowicach
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23
Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
parter, sektor C
czynny od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30
tel.: (032) 77 40 172, (032) 77 40 191
mail: punktinformacyjny@remove-this.silesia-region.pl

Lokalny Punkt Informacyjny o RPO WSL w Częstochowie
Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Placówka Zamiejscowa Urzędu Marszałkowskiego w Częstochowie
pokój nr19
czynny od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30
tel.: (034) 378 20 19
mail: rpo-czestochowa@remove-this.silesia-region.pl

Lokalny Punkt Informacyjny o RPO WSL w Rybniku
Rybnik,  ul. 3 Maja 31
Budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku
I piętro, pokój nr 224
czynny:
od poniedziałku do piątku: od 7:30 do 15:30
tel.: (032) 422 22 53
mail: rpo-rybnik@remove-this.silesia-region.pl

Lokalny Punkt Informacyjny o RPO WSL w Bielsku-Białej
Budynek Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
2 piętro, pokój 222
czynny od poniedziałku do piątku
od 8:30 do 15:30
tel.: (033) 81 36 754
mal: rpo-bielsko@remove-this.silesia-region.pl

Przydatne adresy internetowe

UNIA EUROPEJSKA

Parlament Europejski  www.europarl.europa.eu/news/pl
Rada Unii Europejskiej www.consilium.europa.eu
Biuro informacji Rady Europy www.coe.org.pl
Komisja Europejska www.ec.europa.eu
Komisja Europejska – reprezentacja w Polsce www.ec.europa.eu/polska/index_pl  
Komitet Społeczno Ekonomiczny UE www.eesc.europa.eu/index_pl.asp
Komitet Regionów UE www.cor.europa.eu
Europejski Trybunał Sprawiedliwości www.curia.eu.int
Rzecznik Praw Obywatelskich UE www.ombudsman.europa.eu/pl
Urząd Statystyczny UE www.ec.europa.eu/eurostat
Europejski Bank Centralny www.ecb.int/ecb
Eurokonstytucja www.eurokonstytucja.pl

POLSKA Urzędy i Instytucje Państwowe

Serwis internetowy Prezydenta RP www.prezydent.pl
Serwis internetowy Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl
Serwis internetowy Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Serwis internetowy Senatu RP www.senat.gov.pl
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji www.mac.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej www.mon.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa www.msp.gov.pl
Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.msw.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej www.transport.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego www.abw.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego www.arr.gov.pl
Agencja Techniki i Technologii www.wigry.win.pl/att.htm
Agencja Nieruchomości Rolnych www.anr.gov.pl
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego www.bbn.gov.pl
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl
Główny Urząd Miar www.gum.gov.pl
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl
Pańswowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa  www.piorin.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej www.ipn.gov.pl
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej www.kgpsp.gov.pl
Komenda Główna Policji www.kgp.gov.pl
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji www.krrit.gov.pl
Narodowy Bank Polski www.nbp.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  www.nfosigw.gov.pl
Najwyższa Izba Kontroli www.nik.gov.pl
Państwowa Agencja Atomistyki www.paa.gov.pl
Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl
Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl
Lasy Państwowe www.lasy.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. www.parp.gov.pl
Polska Akademia Nauk www.pan.pl
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych www.pism.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich www.brpo.gov.pl
Sąd Najwyższy RP www.sn.pl
Straż Graniczna RP www.strazgraniczna.pl
System Urzędów Pracy www.psz.praca.gov.pl
Trybunał Konstytucyjny RP www.trybunal.gov.pl
Urząd Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl/
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych www.udskior.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego www.udt.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
Urząd Patentowy www.uprp.pl
Urząd Służby Cywilnej  www.dsc.kprm.gov.pl/
Urząd Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych  www.zus.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Oficjalna strona Województwa Śląskiego / Urząd Marszałkowski  www.slaskie.pl
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach www.katowice.uw.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny w Katowicach www.stat.gov.pl/urzedy/katow/index.htm
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach NFZ  www.nfz-katowice.pl
Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli www.brws.silesia-region.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach www.wup-katowice.pl
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.garr.pl
Fundusz Górnośląski S.A. www.fundusz-silesia.pl
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. www.gapp.pl
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach  www.rig.katowice.pl
Regionalne Centrum Integracji Europejskiej  www.rcie.katowice.pl
Śląski serwis organizacji pozarządowych  www.slaskie.ngo.pl

INNE

Centrum Informacji Europejskiej www.cie.gov.pl
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku www.cris.org.pl
Edukacja i Kariera Polskiej Młodzieży w krajach UE www.dlaczego.com.pl
Fundacja Fundusz Współpracy www.cofund.org.pl
Fundusze europejskie www.funduszeonline.pl
Fundusze strukturalne www.fundusze-strukturalne.pl
Fundusze strukturalne dla firm www.dotacjeue.org.pl
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym www.e-msp.pl
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG www.eog.gov.pl
Portal Informacyjny Funduszy Strukturalnych www.funduszestrukturalne.gov.pl
Program Młodzież  www.mlodziez.org.pl
Program Równać szanse www.rownacszanse.pl
Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS www.roszefs.bcp.org.pl
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości www.bcp.org.pl
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” www.olza.plDostępne programy Unii Europejskiej 2014-2020 – okres programowania 2014-2020 – www.mir.gov.pl


Polecamy