Strefa biznesu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny

Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju.

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 1 738 474,80 zł

Wartość dofinansowania: 1 477 703,58 zł (85% ze środków unijnych)

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Opis Projektu:

Wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej 7 zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób (51K, 34M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację programów aktywności lokalnych na obszarach zdegradowanych objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji w okresie 24 miesięcy trwania projektu.

Cele Projektu:

Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne. Cel projektu jest zgodny
z celem Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych –RIT Subregionu Zachodniego.

Planowane efekty:

Utworzenie 7 PAL-i, które obejmować będą środowiska zagrożone ubóstwem
i wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji.

Wzmacnianie kompetencji - chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: Wzmacnianie kompetencji - chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 379 450,75 zł

Wartość dofinansowania:322 533,13 zł (85% ze środków unijnych)

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Opis Projektu:

Poprawa jakości kształcenia prowadząca do zwiększenia/wyrównania szans edukacyjnych uczniów poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć dydaktycznych dla uczniów zdolnych ze specjalnymi potrzebami, doradztwa edukacyjno-zawodowego. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia ICT wspomagające prace z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele Projektu:

Zwiększenie szans edukacyjnych poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych oraz zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, a także zwiększenie zakresu wykorzystania metod aktywizujących w nauczaniu, w tym metody eksperymentu w procesie kształcenia.

Cel projektu jest zgodny z celem działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Planowane efekty:

Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego. Poprawa jakości kształcenia prowadząca do zwiększenia/wyrównania szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju.

Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Projektu: Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 100 936,75 zł

Wartość dofinansowania: 85 796,23 zł (85% ze środków unijnych)

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Opis Projektu:

Zwiększenie kompetencji kluczowych 45 uczniów (22 CH, 23 DZ) poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i metodą eksperymentu) oraz doposażenia szkoły SP14 zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole, dla której organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Cele Projektu:

Poprawa warunków realizacji zajęć, zwiększenie jakości kształcenia oraz wzrost kompetencji nauczycieli poprzez dodatkowe szkolenia.

Cel projektu jest zgodny z celem działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Planowane efekty:

Poprawa warunków realizacji zajęć w szkole oraz wzrost kompetencji nauczycieli. Uczniowie biorący udział w projekcie nabędą zarówno umiejętności niezbędne na rynku pracy, jak również umiejętności kluczowe wyzwalające inicjatywę i zaradność.

Polecamy