Ulgi dla inwestorów

Katowicka Specjalne Strefa Ekonomiczna S.A.

Przedsiębiorcy, zarówno polscy jak i zagraniczni, decydując się rozpoczęcie inwestycji w Jastrzębiu – Zdroju mogą liczyć na aktywne wsparcie samorządu lokalnego oraz skorzystać z ulg i preferencji oferowanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Podstrefę Jastrzębsko – Żorską.

Pomoc publiczną mogą otrzymać firmy z sektora tradycyjnego przemysłu (z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz) oraz niektóre firmy z sektora usług - usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.

Projekt inwestycyjny musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną. Kryteria ilościowe są uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, gminy w którym inwestycja będzie realizowana oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Minimalne kryteria ilościowe dotyczące nakładów inwestycyjnych:

 • duże firmy – od 10 mln zł do 100 mln zł
 • średnie firmy – od 2 mln zł do 20 mln zł
 • małe firmy – od 500 tys.  zł do 5 mln
 • mikroprzedsiębiorstwa – od 200 tys. zł do 2 mln zł

W  Jastrzębiu – Zdroju oraz gminach sąsiadujących minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą:

 • 10 mln zł -  duża firma,
 • 2 mln zł - średnia firma,
 • 500 000 zł - mała firma,
 • 200 000 zł - mikro.

Szczegółowe zasady kwalifikowalności dostępne są na stronie KSSE S.A.:

http://www.ksse.com.pl/czy-kwalifikuje-sie-do-pomocy-2020

Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji znowelizowano instrument zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) dla przedsiębiorców będący jedną z form regionalnej pomocy publicznej. Nowa ustawa umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych.

Wysokość pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT ustala się na podstawie mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (stanowiącą % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną). W ramach jednego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej, nie tylko zwolnienia z podatku dochodowego, ale również m.in. z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Pomoc ta może być dowolnie łączona, należy jednak pamiętać, aby kumulacja tych środków nie doprowadziła do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej

Kalkulator pomocy publicznej dostępny jest na stronie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.:

http://www.ksse.com.pl/kalkulator-pomocy-publicznej-2021

Ulgi lokalne

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 8.12.2020 podjęła uchwałę „w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój dla nowo wybudowanych budynków i budowli zajętych na działalność gospodarczą” (zobacz pełną treść uchwały). Zwolnienie przysługuje nowo wybudowanym nieruchomościom, które zostaną odebrane do końca 2023 roku na okres:- pięciu lat budynkom zajętym na działalność produkcyjną i usługową,

 • trzech lat nieruchomościom przeznaczonym na działalność handlową w obiektach o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 400 m²,
 • jednego roku budynkom zajętym na działalność handlową w obiektach o powierzchni sprzedaży równej lub większej niż 400 m².

Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem ds. gospodarki, a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

 1. sektor motoryzacyjny,
 2. sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 3. sektor lotniczy,
 4. sektor biotechnologii,
 5. sektor rolno-spożywczy,
 6. sektor nowoczesnych usług,
 7. działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Operatorem Programu jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu:

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy

KONTAKT:

Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora

tel. 32 47 85 390; 32 47 85 181

e-mail: inwestor@um.jastrzebie.pl

Polecamy