Strefa biznesu

Wsparcie biznesu (podczas COVID-19)


1. Podtrzymujemy dotacje dla niepublicznych żłobków w wysokości wskazanej w uchwale, czyli 200zł dla żłobków i 100zł dla klubów dziecięcych – nie wymagany żaden dokument.


2. Obniżamy opłaty na targowisku w okresie IV, V, VI – zarządzenie z 1 kwietnia 2020.

Opłata za dzierżawę:

Dla branż wskazanych w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), umorzenie w całości.

 • Umorzenie o 50% jeżeli obroty spadły o 50 %
 • Umorzenie o 30% jeżeli obroty spadły o 30 %

na wniosek przedsiębiorcy

Opłata za rezerwację zostaje zmniejszona o 50%,tj.:

 • stół z 62,50 na 31 zł,
 • stół pod zadaszeniem z 142,50 na 71 zł,
 • stragan typu „szczęka” z 52,50 na 26 zł,
 • namiot z 83 na 42 zł,
 • samochód powyżej 2,5 t z 84 na 42 zł.

Nie jest wymagany dokument. Zarządzenie Prezydenta Miasta jest dostępne tu:

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OPŁAT NA TARGOWISKU


3. Obniżamy opłaty za czynsz, za okres IV, V, VI.

Dla branż wskazanych w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), umorzenie w całości.

 • Umorzenie o 50% jeżeli obroty spadły o 50 %
 • Umorzenie o 30% jeżeli obroty spadły o 30 %

na wniosek przedsiębiorcy. Zarządzenie Prezydenta Miasta jest dostępne tu:

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OPŁAT CZYNSZOWYCH

Wniosek o umorzenie w całości lub w części należności czynszowych za gminne lokale użytkowe/ nieruchomości gruntowe

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

4. Ulgi dla przedsiębiorców, będących dzierżawcami i najemcami nieruchomości Skarbu Państwa.

W celu realizacji wsparcia wprowadza się dla przedsiębiorców, będących dzierżawcami i najemcami nieruchomości Skarbu Państwa, możliwość przyznania ulgi - umorzenia w całości lub w części należności czynszowych.

 • Przedsiębiorcy branż, którzy zgodnie z przepisami prawa mają lub będą mieli zakaz prowadzenia działalności mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w całości. 
 • Przedsiębiorcy których działalność nie jest lub nie będzie zakazana mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w wysokości 50% jeżeli obroty przedsiębiorcy spadły o co najmniej 50 %.
 • Inni przedsiębiorcy którzy zawiesili działalność gospodarczą a ich działalność nie jest lub nie będzie zakazana mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w wysokości 30%. 
 • Umorzenie w całości lub w części należności będzie następowało wraz z należnościami ubocznymi (odsetkami, rekompensatą za koszty odzyskiwania należności).
 • Umorzenie nie dotyczy opłat za media oraz należnego podatku VAT. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do uiszczenia w całości kwoty podatku VAT wynikającego  z faktury sprzedaży.
 • Decyzja o udzieleniu pomocy na zasadach określonych w niniejszym Zarządzeniu będzie podejmowana indywidualnie.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA

ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK


5. Umarzamy opłatę za dzierżawę gruntów za okres IV, V, VI.

Dla branż wskazanych w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), umorzenie w całości.

 • Umorzenie o 50% jeżeli obroty spadły o 50 %
 • Umorzenie o 30% jeżeli obroty spadły o 30 %

Na wniosek przedsiębiorcy.

Zarządzenie Prezydenta Miasta:

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ

 

6. Przesuwamy termin płatności podatku od nieruchomości za okres IV, V, VI do 30 września oraz nie pobieramy opłaty prolongacyjnej – bez wymaganych dokumentów od przedsiębiorcy.

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój przyjęta w dniu 2 kwietnia 2020 r.:

UCHWAŁA W SPRAWIE PODATKU (TERMIN PŁATNOŚCI)7. Zwalniamy z podatku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wskazaną w ustawie dotyczącej COVID 19 za okres IV, V, VI, na wniosek przedsiębiorcy.

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój przyjęta w dniu 2 kwietnia 2020 r:

UCHWAŁA W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OSÓB FIZYCZNYCH

 

8. Zwalniamy z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii.

UCHWAŁA W SPRAWIE ZWOLNIENIA

 

9. Wspieramy przedsiębiorców wynajmujących i dzierżawiących nieruchomości stanowiące zasób nieruchomości miasta Jastrzębie-Zdrój.

UCHWAŁA DOTYCZĄCA ULG

 

10. Na wniosek przedsiębiorcy możemy umorzyć w całości lub w części podatek, jeśli spełni wymogi wynikające z ordynacji podatkowej.

 

11. Na wniosek przedsiębiorcy możemy umorzyć w całości lub w części płatności za dzierżawę i czynsz, przy spełnieniu warunków wynikających z ogólnych przepisów ustawy.

 

12. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) przesuwamy termin płatności użytkowania wieczystego do 30 czerwca 2020r.

 

13. Każda z firm lub instytucji, która zawiesiła działalność (lub znacząco zmniejszyła ilość wytwarzanych odpadów komunalnych) z powodu epidemii może złożyć nową deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy to wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a w szczególności lokali wykorzystywanych przez: restauracje, hotele, szkoły, obiekty sportowe i rekreacyjne, salony fryzjerskie i kosmetyczne, niektóre punkty handlowe. Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój www.jastrzebie.pl. w zakładce Ekologia → Gospodarka odpadami → Deklaracja. Ważne, aby deklaracja wpłynęła do urzędu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

14.  Utworzyliśmy profil na Facebooku Jasne, że Jastrzębie na którym zbieramy oferty sklepikarzy, rzemieślników, usługodawców, restauratorów i producentów, funkcjonujących w Jastrzębiu-Zdroju. Wszystko po to, by łatwiej było odnaleźć małe, lokalne firmy i zachęcić mieszkańców do zakupów w tych miejscach. Fanpage "Jasne, że Jastrzębie" można znaleźć tutaj: FANPAGE JASNE, ŻE JASTRZĘBIE. Przedsiębiorcy, którzy chcą uczestniczyć w akcji, powinni przesłać swoją ofertę (opis działalności, godziny otwarcia, zdjęcie lub logo i dane adresowe) na adres: jasne@remove-this.um.jastrzebie.pl.

 

15.Zaapelowaliśmy do spółdzielni oraz innych właścicieli nieruchomości, by rozważyli wprowadzenie podobnych do naszych rozwiązań dla mikroprzedsiębiorców, a także małych i średnich firm. Apel Prezydenta Miasta dostępny jest tu: APEL PREZYDENTA MIASTA

ZOBACZ JAK UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE

 

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

Kwota przeznaczona na wsparcie dla jastrzębskich przedsiębiorców to 24 mln zł.

Środki te pozwolą na finansowanie określonych w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) zadań:

 1. Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzb ustawy);
 2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzc ustawy);
 3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zze ustawy);
 4. Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsięborców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzd ustawy).

Do dnia 25 maja PUP uruchomi nabory na:

 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

Kolejne nabory będą uruchamiane cyklicznie.

Informacje o naborach wniosków w wyżej wymienionych sprawach na bieżąco publikowane są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.

Kontakt telefoniczny z pracownikami PUP w tej, jak również w innych, związanych z działalnością PUP sprawach, możliwy jest w godzinach od 7.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00. Wykaz numerów telefonów dostępny jest na stronie internetowej urzędu.

TREŚĆ USTAWY COVID-19

USTAWA O SZCZEGLNYCH INSTRUMENTACH WSPARCIA

USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH WSPIERAJĄCYCH REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Informacje na temat Tarczy Antykryzysowej i działań Rządu RP w tym zakresie dostępne są na dedykowanej stronie internetowej:  https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

 

Pożyczki płynnościowe ze środków unijnych

Właściciele mikro-, małych i średnich firm mogą się już ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową w maksymalnej wysokości 15 mln zł. Pożyczki są bezkosztowe – przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe, bez odsetek. Wnioski można składać elektronicznie w instytucjach finansujących, współpracujących z BGK.

STRONA ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT POŻYCZEK

Śląski pakiet dla gospodarki

Przedsiębiorcy z Jastrzębia-Zdroju mogą również skorzystać z instrumentów w ramach Śląskiego pakietu dla gospodarki. Pakiet opracowany przez Urząd Marszałkowski  obejmie pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Łączna pula środków wynosi 1 mld zł.

Szczegóły na STRONIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO


Zachęcamy do zapoznania się z pomocą jaką przedsiębiorcy mogą uzyskać ze strony ZUS.

STRONA INTERNETOWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ULOTKA INFORMACYJNA ZUS DLA BIZNESU

Od 7 maja na  portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępnił:

nową wersję wniosku dla osób ubiegających się o:

 • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),

nowe wnioski dla osób ubiegających się o:

 • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
 • zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),
 • świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).
 • świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.

Wszelkie  pytania dotyczące działań wprowadzonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój  prosimy kierować na adres mailowy: inwestor@um.jastrzebie.pl

Polecamy