Strefa mieszkańca

Bezpieczeństwo bez granic

Dotychczasowe projekty współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny pozwoliły na wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia działań prewencyjnych.

Rama roweru z syntetycznym DNA
fot. Piotr Kędzierski

Dały też możliwość doposażenia w nowe rozwiązania techniczne. Można tu wymienić na przykład system łączności radiowej czy też specjalistyczny zestaw do znakowania rowerów syntetycznym DNA. Do kolejnego projektu współpracy w obszarze bezpieczeństwa publicznego włącza się miasto Hawierzów.

Decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Śląsk Cieszyński zatwierdzono do dofinansowania z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska trójstronny projekt z obszaru bezpieczeństwa publicznego przygotowany przez Jastrzębie-Zdrój i jego czeskie miasta partnerskie: Hawierzów i Karwinę. Dofinansowany projekt pn. „Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa” rusza w styczniu br. i trwać będzie do końca 2020 roku. Jego głównym celem jest utrzymanie na wysokim, partnerskim poziomie dotychczasowej współpracy jednostek straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny oraz włączenie w tę współpracę straży miejskiej z Hawierzowa. Prowadzone w ramach wcześniejszych projektów wspólne działania straży miejskich dały możliwość zdiagnozowania tożsamych potrzeb i problemów pojawiających się po obu stronach granicy. Projekt jest odpowiedzią na te potrzeby.

Założeniem projektu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa publicznego polskiego i czeskiego turysty. W ramach projektu jastrzębska jednostka nabędzie zestaw kamer nasobnych dla poszczególnych funkcjonariuszy, rejestrujących przebieg realizowanych interwencji oraz przenośną kamerę, która włączona w system monitoringu miejskiego stanie się jego uzupełnieniem w sytuacjach dynamicznych, wymagających zastosowania punktu obserwacji w zależności od zaistniałych potrzeb. Straż miejska w Karwinie wyposaży się w zestaw fotopułapek do monitorowania obszarów leśnych, narażonych m.in. na powstawanie dzikich wysypisk śmieci. Z kolei straż miejska w Hawierzowie stworzy laserową, multimedialną strzelnicę treningową.

Projekt przewiduje także organizację dwumodułowego warsztatu dla pracowników straży miejskich. Pierwszy moduł teoretyczny zakłada wymianę informacji dotyczących wykorzystania w terenie nabytego w projekcie sprzętu, z podaniem oraz ze zobrazowaniem konkretnych przykładów i wskazaniem sposobu ich rozwiązania. Drugi moduł praktyczny ma odbyć się na powstałej w ramach projektu hawierzowskiej interaktywnej strzelnicy symulacyjnej.

Projekt pn. „Bezpieczeństwo bez granic” nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002013 dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy