Strefa mieszkańca

Dbaj o placyk gospodarczy

Niewystarczająca ilość pojemników na odpady lub brak odpowiednich miejsc do ich gromadzenia to główne powody zanieczyszczonych placyków gospodarczych, zorganizowanych przez poszczególnych właścicieli nieruchomości.

fot. arch. Wydział Gospodarki Komunalnej

Bywa, że taka sytuacja wynika również z nieposzanowania zasad utrzymania czystości i porządku.

- Do obowiązków każdego, kto wytwarza odpady komunalne, należy ich zbieranie w obrębie nieruchomości w sposób określony przepisami prawa. Zbieranie to nic innego jak umieszczanie odpadów w odpowiednich pojemnikach, ich segregowanie i magazynowanie w celu przygotowania do transportu do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiania

– wyjaśniają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

Problem przesypów częściej dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, a więc takich, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Właściciele tych nieruchomości ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczoną na podstawie zadeklarowanej miesięcznej ilości pojemników o określonej pojemności.

- Zaniżenie ilości pojemników potrzebnych do zebrania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości, przyczynia się do zanieczyszczenia miejsca gromadzenia odpadów. Odpady, które nie zostały zebrane w pojemnikach nie podlegają bowiem odbiorowi w ramach działań prowadzonych przez miasto

– informują w Wydziale GK.

Oznacza to, że właściciel nieruchomości przed kolejnym terminem odbioru odpadów zobowiązany będzie zebrać pozostałe worki z odpadami i umieścić je w opróżnionych pojemnikach. Takie działanie nie gwarantuje załatwienia problemu, jeśli właściciel nieruchomości nie uwzględni jednoczesnego zwiększenia ilości lub pojemności pojemników, ewentualnie nie zwiększy częstotliwości ich opróżniania. Należy też pamiętać, że każda zmiana w tym zakresie pociąga za sobą konieczność złożenia do Urzędu Miasta nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zanieczyszczanie nieruchomości i nieregulaminowe postępowanie z odpadami komunalnymi obarczone jest konsekwencjami w postaci grzywny, ale przede wszystkim jest działaniem na szkodę środowiska, w którym żyjemy i o dobro którego winniśmy dbać.

Więcej informacji na temat zasad gospodarowania odpadami można znaleźć tutaj.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy