Strefa mieszkańca

Dofinansowanie na Akademię Seniora

1 274 000 zł dofinansowania pozyskał Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu "Akademia seniora".

fot. Łukasz Parylak

Wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych to główne założenia projektu. Wsparciem objętych zostanie 95 mieszkańców (57 kobiet i 38 mężczyzn). Będą oni mogli skorzystać z usług wytchnieniowych w miejscu zamieszkania bądź z pobytu w Dziennym Domu Pomocy, gdzie świadczone będą m.in. usługi opiekuńcze, a także prowadzona aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.

- Dzienny Dom Pomocy będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników oraz ich rodzin. Będzie on zapewniał osobom niesamodzielnym i starszym opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych

– wyjaśnia Klaudia Nietrzebka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Opieka wytchnieniowa nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania będzie realizowana w związku ze zdarzeniem losowym, czy pomocą w załatwieniu codziennych spraw.

- Nasze miasto już dziś oferuje seniorom bardzo wiele i to zarówno pod względem kulturalno-społecznym, jak i sportowo-rekreacyjnym, czy też w zakresie promocji zdrowia. Akademia seniora będzie kolejnym krokiem do kompleksowego zaspokojenia potrzeb osób starszych

– mówi Anna Hetman, prezydent miasta.

Planowany okres realizacji „Akademii seniora” to 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Środki finansowe zostały pozyskane w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni, numer naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19. Wartość całego projektu wynosi 1 369 892,47 zł.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy