Strefa mieszkańca

Konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki w 2019 r.

Cel konkursu:

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, które będą realizowane do 29 listopada 2019 r.

Podmioty uprawnione:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w obszarze krajoznawstwa i turystyki:

1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.),

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4. spółdzielnie socjalne,

5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o  sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Zadania przewidziane do dofinansowania

1. Wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych (zgodnie z „Instrukcją znakowania szlaków turystycznych” wydaną przez PTTK) oraz kulturowych  na obszarze Województwa Śląskiego.

2. Utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu  i doskonaleniu kadr turystycznych.

3. Organizacja konkursów, szkoleń  i imprez o zasięgu co najmniej regionalnym o tematyce turystycznej.

Priorytetowo traktowane będą zadania z zakresu wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Kwoty dotacji

1. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 95 000 zł.

2. Kwota dotacji nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych.

3. Wymagany jest wkład finansowy – nie ustala się minimalnej wartości tego wkładu.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotacja może być wyższa niż w pkt. 2.

Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 12 kwietnia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15  maja 2019 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje,potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

Wszelkich informacji dotyczących otwartego konkursu można uzyskać w Wydziale Turystyki  i Sportu pod nr tel. 032 77 40 056.

Szczegółowe informacje dotyczące  konkursu ofert  znajdują się  w poniższym linku:

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-zadania-publiczne-wojewodztwa-slaskiego-w-dziedzinie-krajoznawstwa-i-turystyki.html


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy