Dla mieszkańca

Mamy nową strategię rozwoju miasta!

Od kilku tygodni Jastrzębie-Zdrój ma kluczowy dokument, który będzie miał ogromny wpływ na naszą przyszłość.

Baner z napisem Strategia rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+

Strategia Rozwoju Jastrzębia-Zdroju 2030+ jest podstawową deklaracją samorządu, w której sformułowane zostały kluczowe kierunki i założenia rozwoju miasta. Wizja zawarta w niniejszym opracowaniu jest efektem połączenia prac warsztatowych, eksperckich oraz wyników uzyskanych w ramach badań społecznych. Przyjęty program działania jest spójny z opracowaniami szczebla regionalnego oraz krajowego. Równocześnie w ramach strategii uwzględniono możliwości wykorzystania zewnętrznego finansowania projektów rozwojowych, w szczególności w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Działania, których celem było opracowanie strategii podjęto już na początku roku. Istotą strategii jest wyznaczenie głównych, najważniejszych kierunków działań krótko- i długofalowych oraz opisanie sposobu ich realizacji. Strategia jest zatem kompleksowym dokumentem wspomagającym zarządzanie miastem.

- Strategię tworzą trzy obszary. Wzajemnie się przenikające i uzupełniające. Pełna realizacja jednego z nich nie może się obyć bez działań z pozostałych dwóch. Sukces strategii, a więc sukces przede wszystkim mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, zależy od skutecznej współpracy, zmierzającej do realizacji poszczególnych zadań z konkretnego obszaru. Wszystkie tworzą wizję miasta łączącego tradycję z nowoczesnością, które łagodnie przechodzi proces transformacji w każdej z dziedzin swojego funkcjonowania: społecznej, ekonomicznej, ekologicznej i urbanistycznej 

– tłumaczy prezydent Anna Hetman.

Głównym elementem przygotowań strategii były spotkania warsztatowe, w których udział wzięli radni, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz instytucji samorządowych, przedstawiciele organizacji społecznych i sektora biznesu, przedsiębiorcy, mieszkańcy. Zawarte w niniejszym programie zapisy wynikają zatem wprost z postulatów i ocen sformułowanych przez liderów społeczności lokalnej, a także stanowią wyraz aspiracji i dążeń samorządu jako wspólnoty mieszkańców.

- Mamy w rękach dokument, który został opracowany na podstawie badań naszych mieszkańców. To z nich wynika potrzeba tworzenia miasta w sposób nieco innych niż dotychczas. To wynika również z tego, że żyjemy w dobie transformacji. Mam tu na myśli szeroko rozumianą przemianę, dostosowaną do zmian klimatycznych, które już nas dotykają oraz do postępu technologicznego, jak i pandemii, które zmieniają i będą znacznie zmieniać nasze życie

– mówi Agnieszka Pabich, naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora.

Nad planem i harmonogramem realizacji zadań będą czuwać pracownicy merytoryczni, naczelnicy i dyrektorzy jednostek. To w dużej mierze od zaangażowania tych osób zależy postęp realizacji zadań. Ciągłość prac zależeć będzie również od programów jakie zostaną dedykowane samorządom przez Unię Europejską, jak też stronę rządową, bowiem budżet miasta nie sprosta wszystkim wyzwaniom.

Strategia, poza dokumentem zwanym diagnozą oraz  samym opisem celów i zadań, obejmuje również szereg powiązanych z nią dokumentów, narządzi, zasobów, zapewniających jej skuteczną realizację. Większość z nich będziemy tworzyć na nowo, inne modyfikować i uzupełniać w związku ze zmieniającymi się przepisami wyższego rzędu.

- Ta strategia jest odpowiednio elastyczna, dzięki czemu nie zdezaktualizują jej zmiany ekonomiczne, czy społeczne. Jest kontraktem lokalnym, takim porozumieniem dla miasta, którego strony, czyli wszyscy mieszkańcy, samorządowcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy nie tylko wyrażają akceptację dla tych działań, ale myślę, że deklarują uczestnictwo w tych działaniach. Niezależnie od tego, jaką rolę przyjdzie pełnić nam w przyszłości

– podsumował radny Grzegorz Mosoń.

 

W ramach obszaru pierwszego – Aktywni Ludzie, przewidziano do realizacji trzy zadania priorytetowe:

Adaptacja i zagospodarowanie Łaźni na terenie byłej KWK Moszczenica poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego i Centrum Porozumienia Jastrzębskiego – świadectwa górniczego charakteru i dziedzictwa miasta oraz symbolu walki o godność i wolność człowieka. W budynu tym znajdzie się również miejsce na zaplecze konferencyjne, eventowe, przestrzeń spotkań i spektakli. Miejsca ti zbuduje także jeden z elementów turystycznego potencjału miasta

Budowa rodzinnego centrum rekreacji i wypoczynku na zrekultywowanej hałdzie pokopalnianej w Sołectwie Moszczenica, tak aby powstało bezpieczne, nowoczesne miejsce do spędzania wolnego czasu dla każdego pokolenia naszych mieszkańców. Ponieważ łączenie pokoleń jest również naszym celem.

Budynek Łazienki III w Parku Zdrojowym – jako centrum i oś projektu „Wytwórnia cooltury” – szeroko rozumianej animacji społecznej dla wszystkich mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.

 

Uzupełniono je o liczne działania tworzące aktywną wspólnotę mieszkańców i wypełniające założenia wynikające z przedstawionej diagnozy społeczno-ekonomicznej.

 

W ramach obszaru drugiego – Silna Gospodarka, przewidziano do realizacji następujące zadania priorytetowe:

Przywrócenie połączenia kolejowego. Trwają i są bardzo zaawanasowane prace zarówno w ramach kolei dużych prędkości w ramach CPK jak i Kolej+.

Utworzenie Akceleratora Przedsiębiorczości KSSEnon2 wraz z Katowicką Specjalną Strefa Ekonomiczną.  KSSE otrzymała już dofinasowanie projektu jako szczególnie istotnego dla rozwoju i transformacji regionu. Obecnie miasto jest na etapie ustalania ostatecznej jego lokalizacji. Będzie to miejsce wspierania przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, nawiązywania współpracy młodych firm ze strefowymi inwestorami, a także  miejsc coworkingu. Firmy będą mogły skorzystać również z ulg podatkowych.

Deptak na ulicy 1 Maja. Powstanie deptaka - osi działań związanych z rozwojem sektora turystycznego sprawi, że zarówno on jak i jego bezpośrednie otoczenie stanie się miejscem powstawania firm z sektora usług okołoturystycznych i bezpośrednio z tym sektorem związanych. Restauracji, barów, kawiarni, a być może także galerii sztuki czy butikowych hoteli.

Enter Jastrzębie. To innowacyjna koncepcja dla młodych ludzi w zakresie podnoszenia kompetencji w dziedzinie programowania, grafiki komputerowej, robotyki, podstaw ekonomii, kreatywności i przedsiębiorczości.

Miasto nadal będzie prowadzić działania zmierzające do aktywnego pozyskiwania inwestorów zewnętrznych oraz aktywnie promować i wspierać lokalnych przedsiębiorców i  rzemieślników. Strategia zakłada również aktywny udział w działaniach związanych z promocją gospodarczą i ścisłą współpracę z KSSE i Jastrzębską Spółką Węglową.

 

W ramach obszaru trzeciego – Przyjazne Przestrzenie, przewidziano do realizacji cztery zadania priorytetowe:

 

Pierwszy z nich - Moje Mieszkanie, zmierza nie tylko do powstawania nowych mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ale też dotyczy zagadnień związanych z prowadzeniem polityki zmierzającej do powstawania nowych inwestycji deweloperskich. Tak, aby każdy miał możliwość zamieszkaniu w miejscu spełniającym jego oczekiwania, a atrakcyjny rynek mieszkaniowy Jastrzębia-Zdroju stał się alternatywą dla mieszkańców sąsiednich miast i gmin. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Tu do realizacji jest przewidziany kolejny etap rewitalizacji Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego oraz rewitalizacja i remediacja stawów przy ulicy Wodzisławskiej, dzięki którym mieszkańcy odnajdą kolejne miejsca do wypoczynku, a turyści ciekawe miejsca do zaznaczenia w swoich przewodnikach.  Poprawi się jakość życia i klimat inwestycyjny miasta.

Zielone, atrakcyjne miejsca i przyjazne przestrzenie. W planach jest utworzenie parku wodnego przy ulicy Katowickiej, skweru przy ulicy Śląskiej, a także dwóch placów Centralnego i Zdrojowego. Tak, aby koncepcja miasta multimetrycznego była wypełniona.

Dodatkowo, zgodnie z kompetencjami miasto zamierza zintensyfikować działania zmierzające do powstanie w mieście nowej komendy policji.

Działania priorytetowe, podobnie jak w innych obszarach, zostaną uzupełnione o szereg działań związanych z rozwojem infrastruktury i służących ekologii. Miasto będzie wspierać bioróżnorodność, zadba o ekologiczny transport autobusowy, doświetli przejścia dla pieszych, rozwinie sieć ścieżek rowerowych i zapewni dalszy rozwój systemu rowerów miejskich. Będzie również rewitalizować Park Zdrojowy oraz stworzy sieć parków miejskich.

 

Zapoznaj się ze strategią:


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy