Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 1 grudnia możecie składać wnioski o tzw. dodatek elektryczny.

Wsparcie finansowe w wysokości 1000 lub 1500 złotych.

Żarówki.

Dla gospodarstw domowych, które zużywają prąd do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek elektryczny.

Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5000 kWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Należy również wskazać, czy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest pompa ciepła czy też ogrzewanieelektryczne zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ważne!!!  Gminy biorą pod uwagę zgłoszenia albo wpisy w CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Data późniejsza może wystąpić tylko w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości jest zgłaszane po raz pierwszy. W praktyce ten warunek spełnią osoby, które ukończyły budowę domu po 11 sierpnia 2022 r. i dokonują odpowiednich zgłoszeń dla pomp ciepła, pieców czy bojlerów do CEEB.

Dodatek elektryczny przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 27 ust. 1.  Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dokonywany jest przez ten organ z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Ponadto należy poświadczyć, że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, oraz że gospodarstwonie posiada mikroinstalacji OZE w rozumieniu ustawy o OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z tą ustawą.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobom, które korzystają z fotowoltaiki. 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Ważne! Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatek elektryczny złożony zostanie dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 1 lutego 2023 roku nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 1 i 2 do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła zgłoszone lub wpisane  do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z  art. 27 ust. 1.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatekelektryczny w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z ust. 1.

W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 2b, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

 

W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku.  W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji. Przepisy art. 34 stosuje się.

 

Wnioski  o dodatek elektryczny składa się w terminie od 1 grudnia 2022 roku do dnia 1 lutego 2023 roku.Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. gmina pozostawi bez rozpoznania.

Świadczenie ma zostać wypłacone przez gminy do 31 marca 2023 r.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o dodatek elektryczny można składać:

  • elektronicznie za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)
  • tradycyjnie (papierowo) – od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku: w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zielonej 20 A w Jastrzębiu-Zdroju

SALA OBSŁUGI  czynna jest w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek  7:30-13:00

czwartek 12:00-17:00

 

Kompleksowe informacje na temat dodatku elektrycznego znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

 

Do pobrania: