Strefa mieszkańca

Odśnież dojazd do pojemników

W związku z intensywnymi opadami śniegu przypominamy, że pojemniki z odpadami komunalnymi powinny być udostępnione pracownikom firmy odbierającej je na zlecenie miasta.

Jeżeli dojazd do pojemnika, czy placyku gospodarczego nie będzie odśnieżony, pojemniki mogą nie zostać opróżnione w terminie wynikającym z obowiązującego harmonogramu. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie na czas odśnieżyć dojazdu, można wystawić je do drogi głównej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, należy do właściciela. Za taki chodnik uznaje się też wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Dodatkowo obowiązki spoczywające na właścicielu nieruchomości zostały określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój:

§3 pkt. 1 Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, gromadząc go w pryzmach na nieruchomości, w taki sposób, aby zawężenie terenu nie powodowało utrudnień w korzystaniu z nieruchomości.

§3 pkt 3. Nie należy zgarniać błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego na jezdnię.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy