Strefa mieszkańca

Są pieniądze na działalność gospodarczą

Do 21 lutego osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą składać wnioski o dotację na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji wynosi 18 000 zł.

Rozłożone banknoty dwustuzłotowe
fot. pixabay.com/pl

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach projektów:

  • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Jastrzębiu-Zdroju (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dla osób, które nie ukończyły 30. roku życia
  • „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2.

Przed złożeniem wniosku należy skontaktować się z doradcami klienta Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy, pok. 20 (II p.), tel. 32 4753012 wew. 35.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy