Dla mieszkańca

Wkrótce wyłożenie projektu

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w decydującej fazie.

Zdjęcie przedstawia dłonie osoby pracującej nad mapą/planem.

Szanowni Państwo,
kontynuując działania informacyjne o przebiegu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, których potrzebę potwierdza m.in. ożywiona reakcja ze strony właścicieli nieruchomości na wizyty geodetów wykonujących pomiary aktualizujące na posesjach, przybliżamy Państwu aktualny stan postępowania, kolejne kroki proceduralne oraz przedstawiamy dalsze wyjaśnienia dotyczące celu, zakresu i metodologii modernizacji.

W Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz w prasie o zasięgu krajowym (Gazeta Wyborcza, 11.05.2022 r.), zgodnie z obowiązującymi przepisami, zamieszczona została informacja Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o terminie i miejscu wyłożenia do projektu operatu opisowo-kartograficznego. Wyłożenie projektu odbędzie się w dniach 26.05 – 15.06.2022 r. w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego składa się z dokumentacji geodezyjnej będącej wynikiem prac modernizacyjnych. Najważniejsze prace geodezyjne, mające przełożenie na dane ewidencyjne istotne dla poszczególnych właścicieli/użytkowników wieczystych działek ewidencyjnych, to:

  • ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
  • aktualizacja użytków gruntowych,
  • aktualizacja budynków i obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami.

Czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zostały przeprowadzone w dniach 17-28.01.2022 r. w budynku dworca autobusowego przy ul. Sybiraków 2. Ustaleniu podlegało 7313 odcinków granic, o czym zawiadomiono 2193 podmioty ewidencyjne, z których 1516 wzięło udział w ustaleniu osobiście lub przez pełnomocnika. Działkom o ustalonych granicach, położonym poza obszarami objętymi intensywnymi „szkodami górniczymi”, zostanie zaktualizowane pole powierzchni.

Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji, które odzwierciedlają sposób zagospodarowania poszczególnych działek, zostały zweryfikowane i zaktualizowane w oparciu o cyfrową ortofotomapę lotniczą i oględziny w terenie. Największy zakres zmian dotyczy gruntów zabudowanych – „terenów mieszkaniowych” (B) oraz „gruntów rolnych zabudowanych” (Br). Zgodnie z obowiązującymi przepisami do terenów mieszkaniowych (B) zaliczono konsekwentnie przydomowe ogródki, trawniki, zieleń ozdobną. W niektórych przypadkach są to dość duże powierzchnie, które przełożą się na wzrost wymiaru podatku od nieruchomości.

Aktualizacja budynków i obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami polegała na wykazaniu w ewidencji budynków nowych lub dotychczas pominiętych, pomiarze zmienionych konturów (obrysów) budynków, a także powiązaniu z budynkami takich elementów jak schody, tarasy, wiatrołapy, itp.

Zachęcam ponownie do zapoznania się z prezentacją (.pdf do pobrania) przedstawiającą najważniejsze dane statystyczne, przepisy prawne oraz czynności geodezyjne i działania proceduralne związane z procesem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Zaktualizowany nowy stan ewidencji zostanie przedstawiony podczas wyłożenia projektu na mapie ewidencyjnej, a także w formie rejestrów i wykazów zmian. Z projektowanymi zmianami będzie można zapoznać się także w Internetowym planie miasta, w którym zostanie w tym celu utworzony nowy profil „modernizacja egib”.

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w wyłożeniu projektu, co pozwoli na uniknięcie w przyszłości zbędnych nieporozumień.

Jacek Kmita
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy