Strefa mieszkańca

Złóż propozycję zadania do budżetu obywatelskiego

Jastrzębianie zdecydują, w jaki sposób rozdysponować prawie 2,3 mln zł w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Propozycje można składać od 1 marca do 15 kwietnia.

Pięć roześmianych osób trzyma się za ręce, na nimi fragment auta. Napisy: budżet obywatelski 2021

Pieniądze na realizację zadań zostały podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 30% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 35% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 35% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

Projekt zadania może zgłosić każdy mieszkaniec, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 16 lat. Propozycja nie musi być poparta podpisami jej zwolenników. Jedyny podpis pod wnioskiem składa sam wnioskodawca. Istotne jest, że jeden mieszkaniec może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku budżetowym. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych dopuszcza się realizację zadania w ciągu kolejnych dwóch lat budżetowych.

Formularz zgłoszenia projektu zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Wersja papierowa formularza dostępna będzie na sali obsługi interesanta Urzędu Miasta.

Wypełnione wnioski można składać od 1 marca do 15 kwietnia br.:

  • listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
  • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, pokój 020A oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów,
  • elektronicznie na adres: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl, w formie zeskanowanego formularza.

Lista propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.jastrzebie.pl, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz przekazana zarządom osiedli i sołtysom do 22 maja.

W przypadku przekroczenia kwoty będącej do dyspozycji jednostki, na zebraniu otwartym z mieszkańcami osiedla lub zebraniu wiejskim odbędzie się głosowanie. W przypadku, gdy łączna wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej propozycji zadań nie przekroczy przyznanej kwoty, głosowania mieszkańców nie przeprowadza się.

Uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy