Strefa mieszkańca

Zobacz nowe dane satelitarne

W Internetowym Planie Miasta (IPM) w profilu „Pionowe przemieszczenia terenu” można zapoznać się z najnowszymi danymi dotyczącymi osiadań terenu na obszarze miasta Jastrzębia-Zdroju. Użyto do tego celu obrazów satelitarnych.

Monitoring satelitarny oparty na technologii interferometrii radarowej pozwala precyzyjnie, z dokładnością około 1 cm, rejestrować występowanie pionowych przemieszczeń terenu. Wyniki pomiarów przedstawiane są w formie izolinii osiadań, określających charakterystykę niecek obniżeniowych.

- Rejestrujemy w ten sposób występowanie faktycznych deformacji ciągłych powierzchni terenu spowodowanych eksploatacją górniczą na obszarze miasta. Szczególnie cenne są te informacje dla branży geodezyjnej. Prowadząc w mieście na prawach powiatu państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, borykamy się na co dzień z występowaniem różnych skutków deformacji terenu – przemieszczaniem się punktów osnowy geodezyjnej, punktów granicznych, budynków i innych obiektów geodezyjnych baz danych

– wyjaśnia Jacek Kmita, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta.

Dokładne dane satelitarne dają bieżącą, aktualną informację na temat zmian położenia obiektów rejestrowanych i wykorzystywanych podczas prac geodezyjnych, umożliwiając wiarygodną analizę danych i prawidłową diagnozę obserwowanych zjawisk.

- Mamy też możliwość niezależnego, obiektywnego porównania prognoz deformacji wynikających z planistycznej dokumentacji górniczo-geologicznej udostępnianej przez przedsiębiorcę górniczego, a faktycznym wymiarem wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, w tym na budynki, drogi, mosty, sieć kanalizacyjną itd.

– informują pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii.

Wyniki monitoringu satelitarnego mogą stanowić dowód na pogórnicze pochodzenie uszkodzeń i zniekształceń obiektów budowlanych, a co za tym idzie przyczyniać się do łagodzenia lub eliminowania potencjalnych sporów związanych z występowaniem „szkód górniczych”. Mogą także stanowić dobry argument w ewentualnych postępowaniach roszczeniowych o naprawę szkód w stosunku do przedsiębiorcy górniczego.

- Należy podkreślić atrakcyjność publikowanych informacji. Mając świadomość, że udostępnienie danych o pionowych przemieszczeniach terenu może wywołać emocje i kontrowersje, uważamy, że szeroki dostęp do geoinformacji wpływa pozytywnie na rozwój społeczeństwa informacyjnego i jest wartością samą w sobie

– dodaje naczelnik Jacek Kmita.

 

Internetowy Plan Miasta


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy