Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Bezpłatna pomoc prawna

Uprzejmie informujemy, że od 01.04.2022 r. na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą udzielane hybrydowo. Każdy kto będzie chciał skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej może sam zdecydować czy chce skorzystać z osobistej wizyty w lokalu punktu czy ze zdalnej porady, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (przez telefon, e-mail, komunikator internetowy itp.).

W celu zapisania się na taką poradę stacjonarną lub zdalną, należy dzwonić pod numer 
(32) 47 85 255
.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się:

poniedziałek- środa 7:30-15:30
czwartek 7:30- 17:00
piątek 7:30-14:00

Zapoznaj się z treścią infografiki

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkt 1, ul. Dunikowskiego 5-7
(nieodpłatne porady prawne udzielane są przez adwokatów):

poniedziałek: 14.00-18.00,
wtorek: 14.00-18.00,
środa: 14.00-18.00,
czwartek: 14.00-18.00 (specjalizacja: mediacja i inne porady)
piątek: 14.00-18.00.

Punkt 2, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12a
(nieodpłatne porady prawne udzielane są przez radców prawnych):

poniedziałek: 8.00-12.00,
wtorek: 8.00-12.00,
środa: 8.00-12.00,
czwartek: 8.00-12.00
piątek: 8.00-12.00.

Punkt 3, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9
(Punkt powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma, nieodpłatne porady prawne są udzielane przez adwokatów oraz prawnika):

poniedziałek: 7.30-11.30,
wtorek: 7.30-11.30,
środa: 7.30-11.30- specjalizacja prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych
czwartek: 7.30-11.30
piątek: 7.30-11.30

 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Punkt 4, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9
(Punkt powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”,
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradców obywatelskich):

poniedziałek: 11.30-15.30,
wtorek: 11.30-15.30,
środa: 11.30-15.30,
czwartek: 11.30-15.30,
piątek: 11.30-15.30- specjalizacja: mediacja i inne porady.

 


 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 


Poradniki prawne


 

Osoby uprawnione

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów lub poprzez e-mail: informacja@um.jastrzebie.pl.

 

Wymagane dokumenty

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

 • nieodpłatną mediację,

 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania:

 

dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje działania:

 

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 • przeprowadzenie mediacji,

 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Zapoznaj się z treścią infografiki

Opinia o udzielonej pomocy:

 

Osoby, którym została udzielona pomoc mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy:

 • bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy,

 • w dowolnym terminie telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub listownie, wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskały pomoc.