Strefa mieszkańca

Częste pytania

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, zwany też partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy miasta (którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 16 lat) współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego (np. w roku 2020 decydują na co wydać środki w roku 2021 itd.).

Do czego służy Budżet Obywatelski i dlaczego mieszkańcy mają w ogóle składać wnioski w tym zakresie?

Środki w ramach Budżetu Obywatelskiego są częścią budżetu miasta - są z nich realizowane wszystkiego rodzaju zadania publiczne. To nie są dodatkowe pieniądze, które Miasto przekazuje na realizację zadań mieszkańców. Wnioskodawcy, zgłaszając projekty i głosując, wskazują jakie są ich priorytety, czyli które zadania publiczne Miasto powinno zrealizować w pierwszej kolejności. Ograniczanie możliwości zgłaszania zadań publicznych w określonym sektorze (np. dotyczących szkół) jest niezgodne z zasadami procesu i nie jest sprawiedliwe w stosunku do mieszkańców, dla których właśnie one stanową priorytet.

Jaka jest wysokość Budżetu Obywatelskiego?
Wysokość Budżetu Obywatelskiego określa corocznie Prezydent Miasta w drodze zarządzenia. W roku 2021 jest to kwota 2 285 800 zł. Kwota ta jest podzielona na 21 jednostek pomocniczych. Z dokładnymi kwotami można zapoznać się tutaj>> Zarządzenie w sprawie wysokości budżetu obywatelskiego

Co to znaczy „zadanie jednoroczne”?

Do Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty zadań jednorocznych mieszczących się w roku budżetowym 2021 (realizacja zadania musi zamknąć się w ciągu 12 miesięcy 2021 roku). Jednak w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych dopuszcza się realizację zadania w ciągu kolejnych dwóch lat budżetowych. Rozstrzygnięcie, czy zgłoszona propozycja będzie spełniać powyższe kryteria, wymaga każdorazowo szczegółowej analizy.

Informacja, o tym czy zadanie ma charakter jednoroczny, czy na jego realizację niezbędne będzie więcej czasu znajdzie się przy projekcie podczas głosowania.

Kiedy rozpoczyna się i ile potrwa nabór wniosków z projektami zadań?

Nabór projektów zadań ogłasza Prezydent Miasta poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej miasta (www.jastrzebie.pl), tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, w miesięczniku Jastrząb oraz podanie do wiadomości zarządom osiedli i sołtysom. W roku 2020 nabór wniosków będzie przeprowadzany w dniach 1 marca – 15 kwietnia.

Kto może zgłaszać zadania do Budżetu Obywatelskiego?

Projekt zadania może zgłosić każdy mieszkaniec danego osiedla lub sołectwa, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 16 lat. Zgłaszany projekt nie wymaga podpisów mieszkańców (dołączenia listy poparcia).

Czy jeden projekt może być zgłoszony przez kilku wnioskodawców?

W formularzu zgłoszeniowym jako wnioskodawca widnieje tylko jedna osoba. Pozostali pomysłodawcy mogą być podpisani na liście poparcia i/lub włączyć się w promocję projektu na kolejnych etapach.

Ile wniosków można złożyć w ramach Budżetu Obywatelskiego?

Jeden mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju może zgłosić jeden projekt zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w danym roku budżetowym. Projekt zadania składa się na formularzu, który stanowi wzór nr 2 do Zasad Budżetu Obywatelskiego i można go pobrać tutaj>> Formularz Budżetu Obywatelskiego 2021

Czy stowarzyszenie lub fundacja może zgłaszać zadanie, które potem będzie realizować?

Nie. Zadania mogą zgłaszać tylko mieszkańcy miasta - osoby fizyczne.

Czy na zadanie osiedlowe / sołeckie mogą głosować mieszkańcy innych osiedli / sołectw?

Nie. W przypadku zadań lokalnych (osiedlowych, sołeckich) osobami uprawnionymi do udziału w procedurze Budżetu Obywatelskiego na etapie składania wniosków, ich popierania i głosowania są mieszkańcy danej jednostki pomocniczej, której to zadanie dotyczy.

Skąd można pobrać i gdzie oddać wypełniony formularz zgłoszenia projektu zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego?

Formularz zgłoszenia projektu zadania można pobrać m.in tutaj>> Formularz zgłoszenia projektu Budżet Obywatelski 2021 . Druk dostępny będzie także w wersji papierowej w siedzibach Zarządów Osiedli i Sołectw, w Urzędzie Miasta w punkcie informacyjnym sali obsługi interesanta oraz w Wydziale Dialogu Społecznego (bud. A, pok. 210).

Wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć:
- listownie na adres: Urząd Miasta / Wydział Dialogu Społecznego, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
- osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, bud. A, pok. 020, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
- elektronicznie (zeskanowany formularz) naadres: budzetobywatelski@remove-this.um.jastrzebie.pl

W jaki sposób ustalić czy działka jest własnością gminy?

Informacje o tym, do kogo należy teren można samodzielnie sprawdzićnaPlanie Internetowym Miasta Jastrzębia-Zdroju lub skontaktować się z pracownikami Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta.

Projekty zadań mogą być realizowane także na terenach ośrodków edukacyjnych (przedszkola, szkoły itp.), jednakże w takim przypadku pamiętać należy o załączeniu do wniosku odpowiedniego oświadczenia, w którym dyrektor placówki wyraża zgodę na realizacje projektu w ramach budżetu obywatelskiego na terenie danej placówki.

Pamiętać jednak należy, że zgodność stanu własnościowego terenu, na którym ma być zrealizowany zgłaszany projekt, z Zasadami Budżetu Obywatelskiego nie gwarantuje pozytywnej weryfikacji na późniejszym etapie procedury.

Czy zgłoszenie zadania na terenie, którego stan własnościowy jest zgodny z Zasadami Budżetu Obywatelskiego daje gwarancję, że wniosek nie zostanie odrzucony ze względu na lokalizację?

Nie ma takiej gwarancji. Projekt zlokalizowany na wnioskowanym terenie może zostać odrzucony z wielu innych względów, takich jak np. uwarunkowania techniczne (przepisy budowlane, uzbrojenie terenu), przyrodnicze i społeczne, niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie na inny cel, toczące się postępowanie uniemożliwiające jego realizację.

O czym należy pamiętać zanim złożony zostanie formularz zgłoszenia projektu zadania?

Przede wszystkim, aby złożyć wniosek do 15 kwietnia 2020 roku, na specjalnie przygotowanym do tego formularzu.

Bardzo ważne jest by zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego spełniało wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych, również w związku z przyszłymi szacunkowymi kosztami eksploatacji.

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane zadania, których zweryfikowany czas realizacji nie przekracza jednego roku budżetowego. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych dopuszcza się realizację zadania w ciągu kolejnych dwóch lat budżetowych.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:
- dotyczące terenów lub obiektów nie będących własnością miasta
- dotyczące elementów organizacji ruchu drogowego, zgodnie z przepisami prawa
- których zweryfikowany koszt szacunkowy przekracza kwotę przeznaczoną do realizacji zadań z danej jednostki pomocniczej
- które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i prognozami
- dla których zgłaszający nie wskazuje łącznych kosztów szacunkowych wykonania zadania i dokumentacji budowlanej, w przypadku gdy ta jest wymagana

Czy w formularzu można wskazać wykonawcę projektu?

Wnioskodawca może do wniosku dołączyć dokumentację, która stanowi podstawę (merytorykę) projektu lub na podstawie której dokonał np. szacunku kosztów. Jednakże ostateczny wybór wykonawcy zadania musi być poprzedzony przeprowadzeniem właściwych procedur przez Miasto Jastrzębie-Zdrój (zapytanie o cenę, przetarg), zgodnie z obowiązkami, jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

Co w przypadku kiedy kilku mieszkańców zgłosi takie same projekty?

W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, po uzyskaniu zgody wnioskodawców, projekty mogą zostać połączoneoraz poddane pod głosowanie jako jedno zadanie.

Zgłoszony projekt może zostać także wycofany przez wnioskodawcę w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2020 roku.

Czy ze środków Budżetu Obywatelskiego można zrealizować np. boisko dla szkoły?

Tak. Pod warunkiem, że jest to miejska placówka oświatowa, a samo zadanie zostanie pozytywnie zweryfikowane przez zespół oceniający wnioski.

W przypadku zgłaszania projektów zadań dot. szkół lub innych placówek oświatowych wymagane jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego  oświadczenia dyrektora placówki.

Czy w ramach środków z BO można np. wybudować sklep, basen czy boisko, wymienić oświetlenie na zamkniętym osiedlu?

Nie. Do Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty jednorocznych zadań mieszczących się w roku budżetowym, należących do kompetencji miasta na prawach powiatu. Do takich nie należy wybudowanie sklepu, natomiast budowa basenu czy boiska jest zadaniem publicznym, ale zakres realizacji tak dużej inwestycji przekracza z reguły środki dostępne w ramach budżetu obywatelskiego dla danego osiedla/sołectwa, dlatego taki projekt zostanie zweryfikowany negatywnie.

Czy możliwy jest finansowy wkład własny (lub podmiotu zewnętrznego) do realizowanego zadania?

Nie. Projekty są w całości realizowane tylko i wyłącznie ze środków budżetowych miasta, przeznaczonych na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego.

Co należy ująć w kosztorysie?

Szacunkowe koszty zadania uwarunkowane są jego przedmiotem (zakresem). Jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny lub remontowy, obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszt przygotowania projektu, a także koszt zakupu oraz montażu materiałów.

Wnioskodawca podaje we wniosku kosztorys wstępny (poz. 6. Szacunkowy koszt realizacji zadania) - jest on weryfikowany przez wydział merytoryczny, który – jeśli projekt znajdzie się na liście do wykonania – będzie realizował.

Osobną kwestię stanowi określenie kosztów generowanych w przyszłości (poz. 7. Sposób funkcjonowania zadania po zrealizowaniu). Należy wziąć pod uwagę, czy realizacja projektu będzie powodowała wydatek jednorazowy, czy może również w kolejnych latach trzeba będzie wydawać pieniądze, np. na utrzymanie, remonty czy prace konserwatorskie. Taką informację powinno się wskazać w formularzu zgłoszeniowym.

Na jakiej podstawie są weryfikowane koszty szacunkowe?

Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i wiedzy pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta czy jednostek organizacyjnych miasta Jastrzębie-Zdrój.

Co się dzieje gdy koszty szacunkowe są zawyżone lub zaniżone przez wnioskodawcę?

Wydział merytoryczny analizujący zgłoszone w formularzu zadanie dokonuje korekty, jeśli koszty szacunkowe wskazane przez Wnioskodawcę zostały nieprawidłowo określone. Jeśli zweryfikowana kwota jest wyższa od dostępnych środków (przeznaczonych dla danej jednostki pomocniczej) projekt zostanie zaopiniowany negatywnie.

Kiedy będzie wiadomo czy zgłoszony projekt został zaopiniowany pozytywnie?

Do 22 maja br. lista projektów zweryfikowanych pozytywnie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta (www.jastrzebie.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz przekazana zarządowi osiedla lub sołtysowi.

Czy można złożyć odwołanie jeśli zgłoszony projekt nie zostanie zaopiniowany pozytywnie?

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy projektów zadań zweryfikowanych pozytywnie Wnioskodawcy projektu zadania, które nie zostało na niej uwzględnione, przysługuje prawo pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta, który ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia takiego projektu na liście.

Czy można uzupełnić albo zmienić wniosek jeśli został on odrzucony (nie wciągnięty na listę projektów zaopiniowanych pozytywnie)?

Nie. Po ogłoszeniu wyników weryfikacji zadań, nie ma możliwości ingerowania we wnioski.

Czy głosowanie nad zgłoszonymi projektami  zawsze musi mieć miejsce?

​Nie. W przypadku, gdy łączna zweryfikowana wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej (osiedla / sołectwa) projektów zadań nie przekracza kwoty dla niej przeznaczonej (zabezpieczonej w budżecie) głosowania mieszkańców nie przeprowadza się (projekty zadań umieszcza się na liście zadań zweryfikowanych pozytywnie / do realizacji).

Na czym polega głosowanie na projekty zadań i kto może wziąć w nim udział?

​Osobami uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy miasta Jastrzębie-Zdrój, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 16 lat z tym, że mieszkańcy danej jednostki pomocniczej miasta (osiedla / sołectwa) głosują na projekty zgłoszone w tejże jednostce (np. mieszkaniec os. Chrobrego nie może głosować na projekty zgłoszone w os. Barbary).

Swój głos na dane zadanie może oddać także osoba małoletnia (poniżej 16 r.ż.). W takim przypadku do Karty do głosowania na projekty zadań zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procedurze realizacji Budżetu Obywatelskiego. Zgoda jest do pobraniatutaj>> ZGODA OPIEKUNA

Głosowanie odbywa się na zebraniu otwartym z mieszkańcami osiedla lub sołectwa poprzez wypełnienie karty do głosowania. Każdy mieszkaniec chcący zagłosować przed zebraniem zostaje wpisany na listę uczestników podając swoje dane (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) i składając podpis poświadczający prawdziwość podanych danych. To uprawnia do uzyskania Karty do głosowania na projekty zadań zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kartę należy wypełnić poprzez postawienie znaku X przy jednym projekcie zadania, a następnie przekazać Komisji Skrutacyjnej do przeliczenia.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli głosujący:
- nie jest mieszkańcem danego osiedla/sołectwa,
- w danym roku kalendarzowym nie kończy co najmniej 16 lat,
- postawił znak „X” przy więcej niż jednym projekcie zadania lub nie postawił znaku „X” przy żadnym projekcie zadania,
- wypełnił więcej niż jedną kartę do głosowania (wszystkie oddane głosy są nieważne),
- nie podał wymaganych danych osobowych lub wpisał je nieczytelnie,
- nie złożył podpisu pod oświadczeniem lub nie dołączył zgody opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procedurze realizacji Budżetu Obywatelskiego,
- dokonał skreśleń lub poprawek w kolumnie „Twój głos”,
- oddał głos na karcie innej niż określona przez Zasady Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie mieszkańców w sytuacjach wyjątkowych

W sytuacjach takich jak chociażby pandemia na mocy uchwały nr VII.62.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dopuszcza się głosowanie internetowe i za pośrednictwem kart do głosowania.

Szczegóły głosowania internetowego

a) głosowanie na projekty zadań odbywa się za pośrednictwem platformy konsultacyjnej miasta Jastrzębie-Zdrój.
b) w celu oddania głosu głosujący podaje adres e-mail w celu zatwierdzenia linku aktywacyjnego przekierowującego do odpowiedniej karty do głosowania na projekty zadań zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego stanowiącej Załącznik nr 4 do Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój. Jeden adres może zostać wykorzystany do udziału w głosowaniu przez jednego uprawnionego,
c) głosowanie następuje poprzez wypełnienie karty do głosowania: wpisanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia oraz zaznaczenie jednego zadania projektu w danej jednostce pomocniczej miasta, na realizację którego głosuje uprawniony do udziału w głosowaniu,
d) każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać maksymalnie jeden głos na projekt jednostki pomocniczej, w której zamieszkuje.

Można również zagłosować za pomocą tradycyjnych kart do głosowania stanowiących Załącznik nr 4 do Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

a) każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać maksymalnie jeden głos na projekt jednostki pomocniczej, w której zamieszkuje,
b) karty do głosowania dostępne są na stronie internetowej miasta Jastrzębie-Zdrój pod adresem www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/budzet-obywatelski/glosowanie,w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60; w siedzibach zarządów Osiedli i Rad Sołeckich,
c) w celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podaje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia,
d) głosowanie następuje poprzez wypełnienie karty do głosowania - w tym celu należy postawić znak "X" przy jednym projekcie zadania w kolumnie "Twój głos",
e) potwierdzenie oddania głosu następuje poprzez podpisanie karty do głosowania i wrzucenie jej do jednej z urn wystawionych na terenie miasta.

Kiedy odbywają się głosowania na projekty zadań do realizacji z Budżetu Obywatelskiego i kto może brać w nich udział?

Głosowania odbywać się będą podczas zebrań z mieszkańcami w poszczególnych jednostkach pomocniczych (osiedlach / sołectwach), w których takie głosowanie jest konieczne do przeprowadzenia. Zgodnie z etapami procedury realizacji Budżetu Obywatelskiego wszystkie głosowania odbędą się pomiędzy dniem ogłoszenia listy projektów zadań zweryfikowanych pozytywnie (+ 7 dni na odwołania Wnioskodawców) a 30 czerwca br.

Na ile projektów można zagłosować?

Jeden mieszkaniec może zagłosować na jeden projekt.

Czy jest określony próg frekwencji dla ważności głosowania?

Nie ma określonego progu frekwencji.

Co decyduje o tym, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Na listę zadań zakwalifikowanych do realizacji (w danym osiedlu lub sołectwie) wpisuje się projekty zadań z największą liczbą głosów, których łączny zweryfikowany koszt szacunkowy nie przekracza kwoty jednostki pomocniczej.

W przypadku, gdy nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu zadania z największą liczbą głosów, na listę o której mowa powyżej wpisany zostaje następny projekt zadania, który jest możliwy do zrealizowania w ramach kwoty jednostki pomocniczej.

W przypadku projektów zadań, które otrzymały taką samą liczbę głosów, a kwota jednostki pomocniczej nie jest wystarczająca do ich łącznej realizacji, za wybrany uznaje się projekt zadania, którego zweryfikowany koszt szacunkowy jest wyższy.

Jeśli w danej jednostce pomocniczej (osiedlu / sołectwie) wszystkie wybrane w głosowaniu projekty zadań mieszczą się w kwocie dla tej jednostki, to każdy z nich zostanie zrealizowany?

Tak.

Co się stanie jeśli wygrają dwa projekty dotyczące tego samego terenu?

W przypadku, gdy zwycięskie projekty wzajemnie się wykluczają ze względu na wspólną lokalizację zadania, o przeznaczeniu do realizacji decyduje ilość zdobytych głosów.

Jeśli projekt nie przeszedł w głosowaniu w danym roku, czy można go zgłosić ponownie?

​Tak, ale trzeba pamiętać, że wniosek musi zostać złożony na aktualnym formularzuco oznacza konieczność dostosowania do obowiązujących w danym rokuZasad Budżetu Obywatelskiego. Warto również sprawdzić czy nie zmienił się stan własnościowy terenu lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym zadanie miałoby być zgłoszone.

Czy można realizować zadania BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w danym roku budżetowym zakładają realizację jedynie ich części (np. sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu).

Kto sporządza projekt inwestycji zadania zgłoszonego przez mieszkańców po wybraniu go do realizacji w głosowaniu?

Wykonawca zadania, czylipodmiot wybrany (wyłoniony w drodze odpowiedniej procedury) przez dysponenta środków, czyli Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Czy i gdzie można zasięgnąć informacji o możliwości realizacji danego zadania ?

Informacje takie można uzyskać w Wydziale Dialogu Społecznego Urzędu Miasta. W sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy, pracownicy Wydziału Dialogu Społecznego wskażą odpowiednią komórkę merytoryczną, z którą należy się skontaktować.

Gdzie można uzyskać informację o postępach w realizacji projektu?

Informacja taka jest aktualizowana i publikowana w zakładce REALIZOWANE PROJEKTY. Można tam śledzić historię każdego projektu od chwili zgłoszenia do realizacji.

Co się dzieje z pieniędzmi, które nie zostały wykorzystane w danej jednostce w danym roku budżetowym?

Niewykorzystana kwota pozostaje w budżecie miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Polecamy