Strefa mieszkańca

Zasady budżetu

Zasady budżetu obywatelskiego określa uchwała nr III.20.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 lutego 2019 roku.

 • Do Budżetu Obywatelskiego zgłaszane mogą być projekty jednorocznych zadań, mieszczących się w roku budżetowym, należących do kompetencji miasta na prawach powiatu, zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój
 •  w ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zrealizowane zadania:
  1) dotyczące terenów lub obiektów nie będących własnością Miasta,
  2) dotyczące elementów organizacji ruchu drogowego, zgodnie z przepisami prawa,
  3) których zweryfikowany koszt szacunkowy przekracza kwotę jednostki pomocniczej,
  4) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i prognozami,
  5) dla których zgłaszający nie wskazuje łącznych kosztów szacunkowych wykonania zadania i dokumentacji budowlanej, w przypadku gdy ta jest wymagana.
 • projekty zgłoszone przez mieszkańców podlegaja weryfikacji pod wzgledem formalnym i merytorycznym.
 •  Lista projektów zadań zweryfikowanych pozytywnie zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz przekazana zarządowi osiedla lub sołtysowi. Lista zawiera nazwę, lokalizację, ogólną charakterystykę, zweryfikowany koszt szacunkowy projektów zadania oraz informację o konieczności przeprowadzenia głosowania mieszkańców bądź jej braku.
 • W przypadku, gdy łączna zweryfikowana wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej projektów zadań, nie przekracza kwoty jednostki pomocniczej, głosowania mieszkańców nie przeprowadza się - projekt zadania lub projekty zadań zamieszcza się na liście zadań zakwalifikowanych do realizacji.
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy, osobie zgłaszającej projekt zadania, który nie został na niej uwzględniony, przysługuje prawo pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta, który ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia takiego projektu zadania na liście.

Z pełną treścią uchwały i szczegółami zasad można zapoznać się poniżej:

Zasady Budżetu Obywatelskiego - plakat

Polecamy