Dla mieszkańca

Opłata i usługa dodatkowa

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki opłat:

Jak płacić

TERMINY

Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty należy uiszczać w systemie kwartalnym, tj. w terminie 15 dni następujących po kwartale.

a) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

b) za II kwartał do 15 lipca danego roku,

c) za III kwartał do 15 października danego roku,

d) za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku.

 

Pierwszy termin wniesienia należnej opłaty upłynął 15 października 2013 r. i obejmował miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień (3 kwartał 2013 r.).

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest kwartał.

Przypomina się, iż wysokość opłaty miesięcznej została określona przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do tut. Urzędu Miasta.

 

INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Właściciel nieruchomości dokonuje płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny numer rachunku bankowego.

 

FORMY PŁATNOŚCI

a) płatne gotówką – bez dodatkowych opłat, w kasach Banku Spółdzielczego mieszącego się w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój (parter budynku A) lub w pozostałych placówkach banku mieszczących się na terenie Jastrzębia-Zdroju.

b) przelew na indywidualny rachunek właściciela nieruchomości

 

Uwaga! Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wystawia faktur czy rachunków, podstawą do uiszczenia opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

NIE UREGULOWANIE OPŁAT W TERMINIE

W przypadku, gdy opłata nie jest uiszczana przez właściciela nieruchomości terminowo lub gdy wnoszona jest w niepełnej wysokości, gmina zobowiązana jest wszcząć postępowanie windykacyjne. Należy przez to rozumieć, iż na adres właściciela nieruchomości trafi upomnienie z informacją o zalegającej opłacie. Czas przysługujący takiej osobie na dokonanie zaległej opłaty to 7 dni. Jeśli osoba po tym terminie w dalszym ciągu nie ureguluje należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Ulga za prowadzenie przydomowego kompostownika

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługująca właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady w przydomowych kompostownikach 

Od 1 października 2021 r. wynosi 2,50 zł od osoby miesięcznie

Podstawa prawna:
Uchwała nr X.121.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 13.09.2021 poz. 5847).
 

Polecamy