Dla mieszkańca

Dotacje

Osoby fizyczne mogą otrzymać dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zasobów wodnych.

O częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby, które planują realizację:

 • budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku,
 • budowy przyłącza do sieci gazowej do budynku mieszkalnego,
 • likwidację pozaklasowego węglowego kotła c.o. i zastąpienie go energooszczędnym kotłem c.o. opalanym gazem, olejem opałowym lub zasilanym energią elektryczną, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem c.o. na biomasę, kotłem węglowym z automatycznym podajnikiem oraz pompą ciepła do c.o.
 • podłączenia jednorodzinnego budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania,
 • zakupu i montażu w nowobudowanych budynkach mieszkalnych pompy ciepła do ogrzewania budynku lub systemu ogrzewania elektrycznego oraz urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • zakupu i montażu w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
 • podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe,
 • naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe,
 • systemu bioretencji,
 • systemu nawadniania terenów zielonych.

 

W celu uzyskania dotacji, przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć pisemny wniosek
o dotację, a następnie zawrzeć umowę dotacyjną z Miastem. W czasie pandemii koronawirusa wnioski  można składać od 4 stycznia 2021 r. :

 • za pośrednictwem poczty polskiej,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • do skrzynki na korespondencję w budynku Urzędu Miasta.

 

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia. Można je pobrać osobiście w budynku Urzędu Miasta (hol główny) bądź ze strony internetowej (link poniżej).

 

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 2021 ROKU

 • Do budynków mieszkalnych nowobudowanych jako urządzenie grzewcze dotowana będzie tylko pompa ciepła do c.o. lub system ogrzewania elektrycznego.
 • O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:
 1. posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego,
 2. złożenia równocześnie wniosku o dotację zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym i jego zrealizowania w danym roku kalendarzowym,
 3. dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie udzielona po przedstawieniu faktur potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym lub systemu ogrzewania elektrycznego.
 • dotacja do zakupu i montażu kotła c.o. węglowego z automatycznym podajnikiem, przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w miejską sieć centralnego ogrzewania, w sieć gazową. Przez teren nieuzbrojony rozumie się brak w/w sieci w odległości do 100 m, mierząc od granicy działki.
 • kocioł węglowy z automatycznym podajnikiem oraz kocioł na biomasę musi spełniać kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według obowiązującej Polskiej Normy w klasie 5 potwierdzone w certyfikacie energetyczno-emisyjnym wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie lub zgodnie z Dyrektywą w sprawie Ecodesign;
 • warunkiem udzielenia dotacji do wymiany kotła c.o. jest udokumentowanie zezłomowania kotła na paliwo stałe.

Uchwała Nr XVI.169.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska” w Biuletynie Informacji Publicznej (Zasady przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz tryb ich udzielania i rozliczania - Uchwały - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój (jastrzebie.pl)

Uchwała Nr XVI.168.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie zasobów wodnych, polegających na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych” w Biuletynie Informacji Publicznej Zasady przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie zasobów wodnych, polegających na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych - Uchwały - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój (jastrzebie.pl)

 

Wnioski znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Wyszukiwarka spraw do załatwienia - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój (jastrzebie.pl)

 

Szczegółowych informacji w sprawie zasad dotacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
tel. 32 47 85 326 (urządzenia grzewcze oraz urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych) oraz tel. 32 47 85 148 (budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego oraz retencja wód opadowych)

Polecamy