Dla mieszkańca

2021 rok

Konsultacje projektu uchwały w sprawie likwidacji Filii nr 3 ul. Krakowska 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

Od 20 grudnia 2021 roku do 14 stycznia 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie likwidacji Filii nr 3 przy ulicy Krakowskiej 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Opinie należało składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy alei Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska”

Od 2 do 8 grudnia 2021 roku prowadzone były konsultacje zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Od 31 grudnia 2021 roku do 13 stycznia 2022 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta

Od 10 do 14 grudnia 2021 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój- miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami (..)

Od 9 do 15 grudnia 2021 roku prowadozne były konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój- miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 15 do 21 grudnia 2021 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Od 7 do 12 grudnia 2021 roku trwały konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 7 do 12 grudnia 2021 roku trwały konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opinie należało składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z toalety publicznej przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju

Od 7 do 13 grudnia 2021 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z toalety publicznej przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Od 2 do 7 grudnia 2021 roku prowadzone były konsultacje w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, i odstąpienia od jego usunięcia

Od 3 do 6 grudnia 2021 roku trwały konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój, w których dokonano remontu elewacji

Od 24 do 26 listopada 2021 roku przeprowadzono konsultacje projektu uchwały dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój, w których dokonano remontu elewacji. Opinie można było składać na piśmie, w kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta (...)

Od 18 do 23 listopada 2021 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta (...). Opinie mozna było składać na piśmie, w kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Od 18 do 23 listopada 2021 roku przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Opinie można było składać na piśmie, w kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały nadania nowych nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój

Od 9 do 16 listopada 2021 roku odbyły się konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nowych nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020). W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju sportu i rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2035

Od 8 do 22 listopada 2021 roku przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju sportu i rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2035. Opinie należy składać na piśmie, w kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji

Od 15 do 19 listopada 2021 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu uchwały.


Konsultacje projektu uchwały, dotyczącej parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 8 do 15 listopada 2021 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały dotyczącej parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinie należało składać na piśmie, w kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2024”

Od 8 do 12 listopada 2021 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2024” Opinie należało składać na piśmie, w kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ronda w mieście Jastrzębie-Zdrój

Od 20 do 27 października 2021 roku trwały konsultacje projektu uchwały  w sprawie zmiany nazwy ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu al. Józefa Piłsudskiego i ulic: A. Bożka, Sybiraków i Porozumienia Jastrzębskiego z „Rondo Centralne” na „Rondo Porozumienia Jastrzębskiego”. Opinie należało składać na piśmie, w kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placu w mieście Jastrzębie-Zdrój

Od 20 do 26 października 2021 roku przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placu w mieście przy siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do wspomnianego projektu.
 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Jastrzębiu-Zdroju

Od 20 do 26 października 2021 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy: „Rondo ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” rondu położonemu w Jastrzębiu-Zdroju u zbiegu ulic prof. R.Ranoszka, Armii Krajowej i Wiejskiej.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.


Konsultacje projektu uchwały Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Od 8 do 22 października 2021 roku przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi ze strony 2 organizacji pozarządowych:
1) Polskiego Związku Niewidomych Koło w Jastrzębiu-Zdroju,
2) Stowarzyszenia Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni”;
Protokół z konsultacji został przedłożony do wiadomości członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój na posiedzeniu w dniu 26.10.2021 r.

 


Konsultacje w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen

Od 20 do 24 października 2021 roku przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Jastrzębiu-Zdroju

Od 11 do 18 października 2021 roku przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Jastrzębiu-Zdroju. Opinie należy składać na piśmie, w kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.

 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok

Od 6 do 12 października 2021 roku przeprowadzono konsultacje wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok.  Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie–Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok

Od 6 do 12 października 2021 roku przeprowadzono konsultacje  wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie–Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu, maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa

Od 22 do 28 wrzesnia 2021 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawieokreślenia przez gminę zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu, maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa. W wyznaczonym terminie, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój nie zgłosiły żadnych uwag
do projektu uchwały.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenie terminów płatności

Od 16 do 22 września 2021 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenie terminów płatności. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020 A) UrzęduMiasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jastrzębie–Zdrój

Od 13 do 20 września 2021 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały, dotyczącej określenia ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jastrzębie–Zdrój, w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.153.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019 roku.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.


Konsultacje szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy

Od 13 do 20 września 2021 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy. Opinie należy składać na piśmie, w Sekretariacie (pokój 57) Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.


Konsultacje w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Od 3 do 7 września 2021 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.


Konsultacje wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 3 do 7 września 2021 roku trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw: Swojska i Srebrna ulicom w mieście Jastrzębie-Zdrój

Od 20 do 27 sierpnia 2021 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nowych nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój. Opinie należy składać pisemnie  w Kancelarii (pokój 020A) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw: Swojska i Srebrna ulicom w mieście Jastrzębie-Zdrój


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój

Od 2 do 5 sierpnia 2021 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych

Od 21 do 23 lipca 2021 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu uchwały.

 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Od 20 do 23 lipca prowadzone były konsultacje projektu uchwały zmieniającej Statut Ośrodka Pomocy Społecznej. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy

Od 20 do 23 lipca 2021 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.


Konsultacje w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Od 18 do 20 maja 2021 roku trwały konsultacje, przedmiotem których było przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub

Od 10 do 14 czerwca odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie-Zdrój

Od 15 do 21 czerwca odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Od 16 do 21 czerwca odbyły się konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.


Konsultacje projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (...)

Od 16 do 20 czerwca odbyły się konsultacje projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jastrzębie-Zdrój, w roku szkolnym 2021/2022

Od 14 do 17 czerwca odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jastrzębie-Zdrój, w roku szkolnym 2021/2022. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.


Konsultacje w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica

Od 2 do 16 czerwca prowadzone były konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica

Od 2 do 16 czerwca prowadzone były konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 3 ul. Krakowska 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

Od  26 maja 2021do 11 czerwca 2021 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 3 ul. Krakowska 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych

Od 19 do 25 maja 2021 roku trwały konsultacje, przedmiotem których było określenie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jastrzębie–Zdrój na lata 2021 – 2025

Od 19 do 25 maja 2021 roku trwały konsultacje, przedmiotem których jest uchwała dotycząca Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jastrzębie–Zdrój na lata 2021 – 2025. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2027”

Od 18 do 21 maja 2021 roku prowadzono przedmiotem których było przyjęcie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2027”. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje w sprawie zmiany uchwały nr XV.142.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonychna terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 17 do 23 maja 2021 roku prowadzone były przedmiotem których jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV.142.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 19 do 23 kwietnia 2021 roku trwały konsultacje, przedmiotem których był projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Od 20 do 25 kwietnia 2021 roku trwały konsultacje, przedmiotem których był projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 20 do 25 kwietnia 2021 roku trwały konsultacje, przedmiotem których był projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.

 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Od 20 do 25 kwietnia 2021 roku trwały konsultacje, przedmiotem których był projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłat ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen

Od 20 do 25 kwietnia 2021 roku trwały konsultacje, przedmiotem których był projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Od 20 do 26 kwietnia 2021 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju

Od 8 do 13 kwietnia 2021 roku trwały konsultacje, przedmiotem których jest projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie-Zdrój

Od 17 do 23 marca 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.

 


Konsultacje Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jastrzębie-Zdrój na lata 2021 - 2025

Od 11 do 17 marca 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jastrzębie-Zdrój na lata 2021 - 2025. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do w/w projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców 2021 r. z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Od 4 do 10 marca 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców 2021 r. z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenie terminów płatności

Od 12 do 19 lutego 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenie terminów płatności. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Od 15 do 17 lutego 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do wspomnianego projektu.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2027”

Od 11 do 17 lutego 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2027”. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do wspomnianego projektu.


Konsultacje projektu chwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 8 do 12 lutego 2021 r. trwały konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.  W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 10 do 16 lutego 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Od 9 do 15 lutego 2021 r. trwały konsultacje konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do w/w projektu.

 


Konsultacje projektu w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Od 5 do 12 lutego 2021 r. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19. W wyznaczonym terminie organizacje  pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale ustalającej obowiązujące w 2021 roku stawki opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg

Od 11 do 15 lutego 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XV.131.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia. W wyznaczonym terminie organizacje  pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulic: Majowej, Wrocławskiej, Młyńskiej i Stefana Okrzei zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 5 do 12 lutego 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulic: Majowej, Wrocławskiej, Młyńskiej i Stefana Okrzei zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do w/w projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulic: Długiej, Szybowej i Okopowej zaliczonych do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii części drogi gminnej ulicy Długiej poprzez wyłączenie jej z użytkowania na terenie Miasta

Od 28 stycznia do 4 lutego 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulic: Długiej, Szybowej i Okopowej zaliczonych do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii części drogi gminnej ulicy Długiej poprzez wyłączenie jej z użytkowania na terenie Miasta.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do w/w projektu.

 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Jastrzębie-Zdrój lub jego jednostkom organizacyjnym

Od 22 do 27 stycznia 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Jastrzębie-Zdrój lub jego jednostkom organizacyjnym, odkreślenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.

 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia (...)

Od 18 do 24 stycznia 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jastrzębie-Zdrój na lata 2021 - 2025

Od 15 do 19 stycznia 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jastrzębie-Zdrój na lata 2021 - 2025.

W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Chlebowej

Od 7 do 14 stycznia 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Chlebowej zaliczonej do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii części drogi gminnej ulicy Chlebowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli

Od 5 do 11 stycznia 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawieustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.

 


Konsultacje kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych

Od 4 do 11 stycznia 2021 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój- miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.

Polecamy