Strefa mieszkańca

2020 rok

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Od 16 marca do 18 marca 2020 r. trwały konsultacje  projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...)

Od 13 marca do 19 marca 2020 r. trwały konsultacje  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z konsultacji


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 5 marca do 11 marca 2020 r. trwały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. W procesie konsultacji można było składać propozycje zmian w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60.

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Konsultowany projekt uchwały

Załącznik do konsultowanego projektu uchwały - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Protokół z konsultacji


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Od 4 marca do 10 marca 2020 r. trwały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W procesie konsultacji można było składać propozycje zmian w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60.

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Konsultowany projekt uchwały

Załącznik do konsultowanego projektu uchwały - Regulamin przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Protokół z konsultacji


Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr I.13.2020 z 30.01.2020 w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

Zostały ogłoszone konsultacje projektu uchwały zmieniajacej uchwałę nr I.13.2020 z dnia 30.01.2020 w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Czas trwania konsultacji: 21 - 26 lutego 2020 roku.

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Konsultowany projekt uchwały

Protokół z konsultacji


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2030

Zostały ogłoszone konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2030.

Czas trwania konsultacji: 30 stycznia - 14 lutego 2020 roku

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Konsultowany projekt uchwały

Załącznik do konsultowanego projektu uchwały - Aktualizacja Programu rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2030

Protokół z konsultacjiKonsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Zostały ogłoszone konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Czas trwania konsultacji: 02 - 09 stycznia 2020 roku

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Konsultowany projekt uchwały

Protokół z konsultacji


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Zostały ogłoszone konsultacje projektu uchwały w sprawie konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Czas trwania konsultacji: 22 - 28 stycznia 2020 roku

Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych

Konsultowany projekt uchwały

Protokół z konsultacji


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (...)

Zostały ogłoszone konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Czas trwania konsultacji: 22 - 24 stycznia 2020 roku

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Konsultowany projekt uchwały

Protokół z konsultacji


Konsultacje projektu uchwały w przedmiocie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój

Zostały ogłoszone konsultacje projektu uchwały w przedmiocie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Czas trwania konsultacji: 27 - 29 stycznia 2020 roku

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Konsultowany projekt uchwały

Protokół z konsultacji

Polecamy