Dla mieszkańca

Konsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 8-Szpital przy Al. Jana Pawła II 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

Od 9 do 29 marca 2023 roku prowadzone były konsultacje projektu w sprawiezamiaru likwidacji Filii nr 8-Szpital przy Al. Jana Pawła II 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Opinie należało składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu,Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych i wspieranych

Od 15 do 20 lutego 2023 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych i wspieranych.Opinie należało składać na piśmie, w Sekretariacie (pokój 57) Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Opolskiej 9. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Od 10 do 15 lutego 2023 roku trwały konsultacje projektu w sprawie zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły opinii do konsultowanego projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ubiegania się przez Miasto Jastrzębie-Zdrój o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku

Od 7 do 23 lutego 2023 roku trwają konsultacje projektu w sprawie ubiegania się przez Miasto Jastrzębie-Zdrój o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku . Opinie należało składać na piśmie, w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020). W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.


Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 3 do 9 lutego 2023 roku trwały konsultacje projektu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.

 

 


Konsultacje w sprawie zmiany uchwały Nr VII.83.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Od 23 do 25 stycznia 2023 roku trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany uchwały Nr VII.83.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020). W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje projektu zmiany uchwały nr IV.32.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych (...)

Od 18 do 24 stycznia 2023 roku trwały konsultacje projektu zmiany uchwały nr IV.32.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu zmiany uchwały nr IV.33.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych (...)

Od 18 do 24 stycznia 2023 roku trwały konsultacje projektu zmiany uchwały nr IV.33.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały, dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (...)

Od 18 do 24 stycznia 2023 roku trwały konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z  wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 12 do 13 stycznia 2023 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020). Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV.191.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów

Od 11 do 13 stycznia 2023 roku trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV.191.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020). W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 8 do 13 grudnia 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w przedmiocie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje uchwały zmieniającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji elektronicznie

Od 7 do 13 grudnia 2022 roku trwały konsultacje projektu w sprawie zmiany uchwały określającej  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu


Konsultacje wprowadzenia na terenie miasta opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży

Od 7 do 12 grudnia 2022 roku trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie–Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i  wyznaczenia inkasenta na terenie  miasta Jastrzębie-Zdrój oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020). W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Od 5 do 11 grudnia 2022 roku trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłat ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020). W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Od 2 do 7 grudnia 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Opinie do projektu uchwały należało złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły opinii do projektu.

Konsultacje w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Jastrzębie-Zdrój lub jego jednostkom organizacyjnym

Od 1 do 7 grudnia 2022 roku trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Jastrzębie-Zdrój lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020). W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Od 28 listopada do 4 grudnia 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 28 listopada do 4 grudnia 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr V.49.2016 w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania do-datków oraz szczegółowy (...)

Od 18 do 22 listopada 2022 roku trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr V.49.2016 w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania do-datków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020). W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu na obiekty użyteczności publicznej zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju

Od 15 do 23 listopada 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu na obiekty użyteczności publicznej zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Od 14 do 18 listopada 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu

Od 14 do 18 listopada 2022 roku trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020). W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje projektu uchwały w przedmiocie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami

Od 10 do 17 listopada 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w przedmiocie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do  projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia (...)

Od 9 do 14 listopada 2022 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia. Opinie należało składać na piśmie, w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020).


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.150.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego

Od 4 do 14 listopada 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.150.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły opinii do projektu. Wpłynęła natomiast jedna uwaga w zakresie konsultowanego projektu od Sołtysa Sołectwa Borynia, dotycząca wprowadzenia możliwości wykorzystania środków JBO na terenie sąsiedniego sołectwa/osiedla. Propozycja zmiany nie została przyjęta.


Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Od 27 października do 10 listopada 2022 roku trwają konsultacje projektu uchwały Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020). W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje społeczne w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 18 do 23 października 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.

 


Konsultacje społeczne w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

Od 18 do 23 października 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.

 


Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 18 do 23 października 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.

 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok

Od 5 do 11 października 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie–Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok

Od 5 do 11 października 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały  dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie–Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje  pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych (...)

Od 4 do 12 października 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

 

Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych

Założenia do projektu uchwały

Protokół z konsultacji


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr V.49.2016 w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków (...)

Od 23 do 27 września 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr V.49.2016 w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia (...)

Od 22 do 25 września 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwaływ sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy w mieście Jastrzębie-Zdrój

Od 19 do 26 września 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy odcinka ulicy o nazwie aleja Józefa Piłsudskiego na nazwę: aleja Ludwika Piechoczka.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag doprojektu.

 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w mieście Jastrzębie-Zdrój (Rondo Ludwika Piechoczka)

Od 19 do 26 września 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w mieście Jastrzębie-Zdrój (Rondo Ludwika Piechaczka). Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu,Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w mieście Jastrzębie-Zdrój (Powstań Śląskich)

Od 19 do 26 września 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w mieście Jastrzębie-Zdrój (Powstań Śląskich). W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.

 


Konsultacje w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Od 14 do 20 września 2022 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Opinie należało składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu,Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Rozwojowej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 8 do 16 września 2022 roku trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie  zaliczenia ulicy Rozwojowej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu,Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 17 do 25 sierpnia 2022 roku trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu,Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Od 12 do 19 sierpnia 2022 roku trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu,Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w mieście Jastrzębie-Zdrój imieniem Ludwika Piechoczka

Od 1 do 12 sierpnia 2022 roku trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w mieście Jastrzębie-Zdrój imieniem Ludwika Piechoczka. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu,Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczącej zniesienia form ochrony przyrody tj.: 2 szt. drzew gatunku buk pospolity, 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 7 do 14 lipca 2022 roku trwają konsultacje projektu uchwały dotyczącej zniesienia form ochrony przyrody tj.: 2 szt. drzew gatunku buk pospolity, 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu,Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych (...)

Od 4 do 8 lipca 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.

 


Konsultacje społeczne określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Od 20 do 22 czerwca 2022 roku trwają konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Opinie należy składać na piśmie, w Sekretariacie (pokój 57) Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchylenia Uchwały nr XXVIII/609/2005 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu osobom do tego uprawnionym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

Od 15 do 22 czerwca 2022 roku trwają konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchylenia Uchwały nr XXVIII/609/2005 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu osobom do tego uprawnionym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. Opinie należy składać na piśmie,w Sekretariacie (pokój 57) Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje projektu uchwały, dotyczącej „Szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych”

Od 9 do 15 czerwca prowadzone są konsultacje projektu uchwały dotyczącej „Szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych” Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60.

Polecamy