Strefa mieszkańca

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Od 16 marca do 18 marca 2020 r. trwają konsultacje  projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały


Konsultacje społeczne dokumentu Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Wojewodztwa Sląskiego, Regionalna polityka energetyczna do roku 2030

Informacja o przyjęciu projektu dokumentu i konsultacjach społecznych
Zarząd Województwa Śląskiego uchwalą nr 383/102VI//2020 z dnia 12 lutego 2020 r. przyjął projekt Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Jednocześnie na podstawie art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ogłoszono konsultacje społeczne projektu Polityki wraz z Prognozą. W związku z powyższym w załączeniu przekazuję projekt Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa - śląskiego, Regionalna polityka energetyczna do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jednocześnie informując o możliwości zgłaszania uwag do projektu dokumentu w terminie do 15 kwietnia 2020 r. Wszelkie uwagi i opinie do konsultoWallych dokumentów proszę zgłaszać na załączonym formularzu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Tel: 32 77 00 106
Fax: 32 77 99 174
lub drogą elektroniczną na adres: polityka.niskaemisja@slaskie.pl.
Projekt PóHtyki wraz z Prognozą dostępne są na stronie www.slaskie.pl,
w zakładce Plany rozwoju oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Polecamy