Strefa mieszkańca

Dotacje na zabytki

Właściciele obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, usytuwanych na terenie miasta, mogą ubiegać się o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określa uchwała Rady Miasta Jastrzebie-Zdrój nr  VII.83.2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek - pobierz
 2. załączniki do wniosku:
 •  Decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku.
 • Harmonogram oraz kosztorys lub kalkulację kosztów przewidywanych prac lub robót.
 • Decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót.
 • Projekt prac/robót budowlanych, o ile jest wymagany przepisami prawa.
 • Pozwolenie na budowę, o ile jest wymagane przepisami prawa.
 • Informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów.
 • Dokumentacja fotograficzną zabytku.
 • W przypadku przedsiębiorców wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie oraz informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna, pokój 020, budynek A, parter.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
pokój 204, 206 budynek A, II piętro
tel. 32 47 85 117, tel. 32 47 85 335

Polecamy