Strefa mieszkańca

Konkursy ofert

Miasto Jastrzębie-Zdrój każdego roku wspiera działania publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotację na m.in: organizowanie imprez kulturalnych takich jak:  festiwale, przeglądy, prezentacje,  warsztaty, wykłady, koncerty, wystawy, pokazy, w tym uświetniające obchody uroczystości jubileuszowych, historycznych wydarzeń lub postaci, łączących różne obszary.

Wymagane dokumenty

Ofertę mogą składać w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 ze zm.) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami i nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna, pokój 020, budynek A, parter.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
pokój 204, 205, 206 budynek A, II piętro
tel. 32 47 85 241, tel. 32 47 85 335

Więcej informacji – przeczytaj

Polecamy