Dla mieszkańca

Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych (JCOP)

Działalność Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w dniach 22-26 marca.

22 marca 10:00-18:00,

23 marca 7:30-15:30,

24 marca 7:30-15:30,

25 marca 8:30-18:00,

26 marca – nieczynne.

Wszelkie sprawy związane z działalnością organizacji pozarządowych można w tych dniach załatwić w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Ze względu na obecną sytuację, zainteresowane osoby szczególnie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub pod adresem e-mail:

Tel. 32 47 19 555, e-mail: cop@remove-this.um.jastrzebie.pl


W związku z trwającą sytuacją epidemiczną działalność Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych zostaje zawieszona do odwołania.

Wszelkie informacje dotyczące dalszego funkcjonowania Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych można uzyskać kontaktując się z Referatem Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój: tel. 32 47 85 135, e-mail: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl.


Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych (JCOP)
ul. Wrzosowa 12A
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 19 555, (Referat Organizacji Pozarządowych 32 47 85 135),

adres e-mail:
cop@remove-this.um.jastrzebie.pl
organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl


Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych wznawia swoją działalność

Od 1 września 2020 roku swoją działalność wznowiło Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą przy ul. Wrzosowej 12 A w Jastrzębiu-Zdroju. Zapraszamy organizacje pozarządowe do korzystania z oferowanych form i usług świadczonych w Centrum, poprzez: udostępnienie adresu JCOP do korespondencji, udostępnienie pomieszczeń JCOP na spotkania, szkolenia, imprezy  okolicznościowe, wernisaże, akcje społeczne, udostępnienie sprzętu biurowego, możliwość korzystania z Internetu, możliwość uczestnictwa w szkoleniach w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, udostępnianie publikacji i materiałów związanych z działalnością organizacji pozarządowych, usługi doradcze z zakresu zakładania nowych stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, fundacji, klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, bieżącej działalności organizacji pozarządowych w tym obowiązujących przepisów prawa skierowanych do III sektora.

Organizacje zainteresowane korzystaniem z zasobów Centrum zobowiązane są do złożenia stosownego zapotrzebowania na świadczenia oraz podpisania porozumienia. Informacji w tym zakresie udziela Wydział Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, tel. 324785135, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej miasta www.jastrzebie.pl z zakładki - Strefa mieszkańca - Organizacje pozarządowe – Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Po podpisaniu porozumienia organizacja pozarządowa uzgadnia z pracownikiem JCOP dogodny dla organizacji i możliwy do zajęcia termin ewentualnego dyżuru lub doradztwa.

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Centrum funkcjonować będzie na nowych zasadach tj. wszystkie osoby przebywające w lokalu bezwzględnie są zobowiązane
do przestrzeganie następujących zasad:

 • prawidłowe zakrywanie ust i nosa od momentu wejścia aż do opuszczenia Centrum,
 • po wejściu i przed wyjściem obowiązuje dezynfekcja dłoni środkiem dostępnym w Centrum,
 • obowiązkowo należy zachować dystans społeczny tj. minimum 1,5 metra odległości od innych osób znajdujących się w Centrum,
 • podczas świadczonego doradztwa w pomieszczeniu może znajdować się wyłącznie jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej i doradca,
 • podczas dyżuru organizacji pozarządowej w Centrum może przebywać jeden przedstawiciel danej organizacji oraz jedna osoba zainteresowana działalnością tej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Wydział Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych
tel. 32/4785135, e-mail: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl

lub

Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Wrzosowa 12 a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4719555

W miesiącu wrześniu br. pracownik Centrum pełnić będzie dyżury od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 18:00.  Celem Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (JCOP) jest wsparcie organizacji pozarządowych działających na terenie Jastrzębia-Zdroju w ich działalności statutowej na rzecz mieszkańców miasta, poprzez:

 • udostępnienie pomieszczenia na spotkania, szkolenia, imprezy okolicznościowe, wernisaże, akcje społeczne, itp.,
 • prowadzenie skrzynek kontaktowych i udostępnienie adresu JCOP do korespondencji,
 • udostępnienie sprzętu biurowego: komputera, drukarki, możliwość korzystania z Internetu i inne,
 • poradnictwo, organizację szkoleń, warsztatów, spotkań,
 • udostępnienie publikacji i materiałów związanych z działalnością organizacji pozarządowych,
 • prowadzenie działań integrujących organizacje pozarządowe,
 • promowanie organizacji pozarządowych i wolontariatu,
 • inne działania w ramach współpracy Miasta z jastrzębskim sektorem pozarządowym.

Organizacje pozarządowe zainteresowane korzystaniem z zasobów Centrum zobowiązane
są do podpisania porozumienia. W tym zakresie należy złożyć do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych stosowne dokumenty, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, tj.:

 • zapotrzebowanie na świadczenia Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • porozumienie (nie wypełniamy nr porozumienia i daty podpisania).

Komplet dokumentów składamy w trzech egzemplarzach.

Rozpatrzenie zapada w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Centrum określa regulamin.

Pliki do pobrania:

Polecamy