Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Informacje podstawowe

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz ich funkcjonowanie  jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dział II, Rozdział 3. Organizacje pożytku publicznego.

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21 ww. ustawy, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;

3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;

4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

W przypadku stowarzyszeń działalność, o której mowa w pkt 1, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ww. ustawy mogą uzyskać status organizacji pożytku publicznego pod warunkiem, iż działalność prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata.

Podmioty uprawnione uzyskują status organizacji pożytku publicznego w postępowaniu rejestrowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów formalnych w celu rejestracji OPP, w tym wzory wniosków oraz obowiązków sprawozdawczych, dostępne są pod adresem: https://poradnik.ngo.pl/status-organziacji-pozytku-publicznego-opp-1proc

Wykaz jastrzębskich organizacji pozarządowych pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok:

 • JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE 0000001575
 • "BOKSERSKI KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE" 0000001767
 • TOWARZYSTWO "SPRAWNI INACZEJ" 0000002790
 • KOMITET POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W JASTRZĘBIU-ZDROJU 0000003024
 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ 0000003038
 • HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC PRZY PARAFII ŚW. KATARZYNY W JASTRZĘBIU-ZDROJU 0000012970
 • STOWARZYSZENIE DIALIZOWANYCH NEPHROS Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU ZDROJU 0000003272
 • JASTRZĘBSKA UROLOGIA 0000003483
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT DUŻYCH I MAŁYCH "CZTERY ŁAPY" 0000291970
 • "FUNDACJA OGNIWO" 0000364436
 • STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WSPÓLNY ROZWÓJ" 0000508025
 • STOWARZYSZENIE "PSYJACIELE" 0000508487
 • FUNDACJA RAZEM DO SPRAWNOŚCI PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU 0000585628
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY "GRANICA" RUPTAWA 0000603853
 • FUNDACJA "NIEBIESKI DOM" 0000614780
 • POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI 0000012847
 • OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające"
  cel szczegółowy: Śląskie - „Wigor" (dla Klubu Olimpiad Specjalnych „Wigor" Jastrzębie-Zdrój), lub  Śląskie - „Iniemamocni” (dla Klubu Olimpiad Specjalnych „Iniemamocni” Jastrzębie-Zdrój)
  0000190280
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające"
  cel szczegółowy: dla Hufca w Jastrzębiu-Zdroju
  0000273051
 • POLSKI CZERWONY KRZYŻ z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające"
  cel szczegółowy: dla Oddziału Rejonowego
  w Jastrzębiu-Zdroju
  0000225587