Strefa mieszkańca

Otwarte konkursy ofert

Zapraszamy do zapoznania się z otwartymi konkursami ofert.

Wzory wniosków

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór oferty


 

2019 rok


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w  roku 2019.

Zarządzenie

Załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Formularz oferty

Zarządzenie - zatwierdzenie rozstrzygnięć


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji na rok 2019.

Zarządzenie

Załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Formularz oferty

Zarządzenie - zatwierdzenie rozstrzygnięć


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w  roku 2019.

Zarządzenie

Załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Formularz oferty

Zarządzenie - zatwierdzenie rozstrzygnięć


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia  na rok 2019.

Zarządzenie

Załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Formularz oferty

Zarządzenie - zatwierdzenie rozstrzygnięć


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych na rok 2019.

Zarządzenie

Załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Formularz oferty

Zarządzenie - zatwierdzenie rozstrzygnięć


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2019.

Zarządzenie

Załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Załacznik nr 1 - Wykaz kadry zdolnej do realizacji zadania

Formularz oferty

Zarządzenie - zatwierdzenie rozstrzygnięć


 

2018 rok

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2019.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2019.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji na rok 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  poprzez  prowadzenie  Klubu Seniora na rok 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia na rok 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie Klubu Seniora na rok 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych  na rok 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz turystyki w 2018 r.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Polecamy